.עדימה רגאמב טטושל ידכ ןימי דצמ תוירוגטקב ורחב
ןוילעה טירפתב "שופיח" רותפכ לע וצחל ,רגאמב שפחל ידכ