.ל"ז ןהכ עשוהיו המחנ לש םרכזל 4 -ה ןויעה םוי

.הדש רפס תיב לש יכרעה דסמב יזכרמ אשונב ,הז ןויע םוי םייקל ונרחב ,ש"סיבל םישדח םיכירדמ תסינכ תרגסמב
הארנ .תיוושכעה תונויצה יכרע ןיבל תיתביבסה העונתה יכרע ןיב ךובסה רשקה לע תובר תולאש תררועמ וז הפוקת
.םידוגינה תא הניצקמו תכלוה תיחכונה תואיצמה יכ

ש"סיב תמקה רופיס ךרד וז היגוסב ןודל םיפסונ םיניינעתמו הצעומה יבשות תא ןימזמ רקוב הדש - ש"סיב תווצ
.ל"ז ןהכ עשוהי לש ורופיסו רקוב הדש

.רקוב הדש - ש"סיבב 04/01/2003 תבש םויב םייקתי שגפמה


1922-1986 ןהכ עושוהי
תא קמועל קודבלו ץראה – תבהא– תעידי ישנא לש תיניצר הצובק בישוהל העשה העיגה"
? םיפוריצ הזיאב ? המכ דע ? םאה - - 'םיילגרה ךרד' םישכור לארשי ץרא תבהא תאש תיסיסבה החנהה
" - -
.(ןוירוא ארזע םע החיש ,6 תוביבס ,ןהכ עשוהי)


:תינכתה

. תוסנכתה : 08:30-09:00

.ןורוד ןרע ,ןהכ ימח - החיתפ ירבד : 09:00-09:30

…ךרדה תליחת תולאש ,רקוב הדש - ש"סיב תמקה ימי : 09:30-11:15
:םיפתתשמ
.ןושארה ש"סיב להנמ ,לג לאכימ
.רבעשל ש"סיב ךירדמ ,גולואיכרא ,לשמ באז ר"ד
.רבעשל ש"סיב ךירדמ ,גולואיג ,ןייטשנייפ ןועמש ר"ד

הקספה : 11:15-11:30

?תיתביבס תונויצ םייקתהל הלוכי םאה : 11:30-13:30
:םיפתתשמ
.רפוס ,ןניק סומע
.עבטה תנגהל הרבחה ל"כנמ ,ץישפיל יקימ
.יבצ ןב די ל"כנמ ,תרמצ הקיבצ ר"ד
.רבעשל ש"סיב תכירדמ ,תיאנותיע ,ןמפוה - לגניר הלאירא