דיול דוד:םש
1974:ךירדהש הנש
זר:להנמ
םיבשחמ:יחכונ קוסיע
הירמ ,ינוי ,זר:יתיא ודבעש תווצ ישנא
08-6532934:ןופלט
84990 ןוירוג ןב תשרדמ 30 .ד.ת:תבותכ
david@boker.org.ilEmail: