רבדמב תורגב 2004 – הכונח לויט
הובגה - יברעמה בגנה רה לש רכומ יתלבהו עורפה רוזאל אצוי הכונח לויט
24/12 יעיבר םוי
רקוב הדש ש"סיבל ברעה תועשב העגה
היינסכאה ירוחאמ קוצמה לע םילהואו הניש יקשב הניל

25/12 ישימח םוי
.דדוע תוראבל דע העיסנו רקובב םדקומ האיצי
.םישתכמה ינש לעב רהה – ףירע רהל לויט
רזעמ לחנ לש הלילה ןוינחב – הניל

26/12 ישיש םוי
לאכימ רהו ספסח רהל הכילה
םוכרכ ראב הלילה ןוינחב – הניל

27/12 תבש םוי
איגש רהו איגש לחנב הכילה
.רקוב הדש ש"סיבל הרזח .יברעמה לובגה שיבכב םויס

.דליל 350 ₪ ו רגובמל 380 ₪ לויטה ריחמ
.ןלהנמו פי'ג ,תוצפקה ,הכרדה :ללוכ ריחמה

.איבהל ףתתשמ לכ לע התוא הלכלכ ללוכ וניא ריחמה

053-398371 איגל וא 08-6532016 רקוב הדש ש"סיב ידרשמל תונפל אנ המשרהו םיפסונ םיטרפל