02 ץיק תוליעפ
תמרות ץיק תוליעפ טסוגוא שדוח ךלהמב הנשה םג ז"בנחה םייק ,ץיקב הנש ידימכ
.הומכ ןיאמ תיתיווחו
השולשל הקלחתהו ,מ"שנחה םע ףותישב תופיצרב םימי 10 הכרא תוליעפה
מ"שנחה םע תפתושמ תבש ,םענקיל ךומס םולשה קמע תוחב הדובע עובש:םיקלח
.תליא ירה ןופצב םיהדמ לויטב ונחניק םויסלו ,בגנה רה ש"סיבב
?אל ...ץראה תא וניצח רתוי וא תוחפש רמול ןתינ ךכ םא

םולשה קמע תוחב הדובע עובש
תויוליעפ םייקמה -ם"טול ןוגרא י"ע םויה תלעופ םולשה קמע תוח
הלאה תויוליעפה תא .תולבגומ תויסולכואל הביבסו עבט יאשונב
.טפושה לחנ תרומש רוזיאב רקיעב ןוגראה םייקמ
ןהיניבמ הנושארה רשאכ ,תודובע המכל הקלחנ הוחב ונלש תוליעפה
הרזחב וימימ תא ךופהל תנמ לע "ימא ןיעמ" לש ידוסי יוקינ :איה
.םיפיו םילולצל
.םכינפל תגצומ איה הנהו הדעות םיצורחה םילעופה תדובע

ועיגה ץרמ בורמש הלאכ ויהו בר ץרמב ודבע םיטוהלה םיז"בנחה
...הלילק תיעגר תוטטומתהל
."םחולה תחונמ" תא תויתונמאב אטבמ ז"בנח ךינחב תופצל לכונ ןאכ

עיגמו רעיה הלעמב ספטמה ליבש תצירפ התייה הוחב הינשה תוליעפה
.היפיהפי הקיתע תיטנזיב הרעמל ופוסב
ומב תורכל ונצלאנ לויטל החונ ךרד רוציל תנמ לע הדובעה ךלהמב
הדובעה .ל"קקה י"ע התירכל םידעומ-כ ונמוס רשא םיצע המכ ונידי
םישאיתמ אל םלועל םינולז"בנחה ךא ,תיפיזיסו השק קפס אלל התייה
.ןויערהמ דאמ ונהנ ףאו

תפתושמ תבש
האב ,םימהוזמו םיצוצר םינולז"בנחה וארנ וב הדובע עובש רחאל
ןומר הפצמ לא קוחרה ןופצהמ ונאצי ,רחשה תולע םע .עגיל החונמ
...רבדמה חורב ותריואב יטסימ"שנח ש"פוסב גזמתהלו חונל תימורדה
רקיעבש ןייצל יואר ,ימ"שנח יפוא תלעב תבש הווח אל דועש ימ לכל
תוליעפו ,הריש ,תוליפתב םג ראשה ןיב ךא ,הנישו הליכאב ונקסע
.(.סחו הלילח םינבשיה תזזהב הכורכ אל ןבומכ רשא)תיתרבח

תליא ירהב לויט
ונכשמהו לכה בוש ונסמעה ,תבשה תאצ םע ,עוגר ש"פוס םויסב
.ךרב רה לש הלילה ןוינחל ונעגה ,תוצח רחאל תצק .םירדהל
ףונה ונל הלגתה התחירז םע דימו ,שמשה ינפל וליפא ונררועתה
...וניתולגרמלש םיהדמה
השולש ךשמב ,האלהו ןאכמ .םידמימ קנע שתכמ ומכ שממ ,הדבוע תעקב
.תליא ירה ןופצ לש םוסקה רוזיאב מ"שנחהו ז"בנחה םהל וטטוש םימי

םש .ןומר שתכמב ,סבגה תכירבב תחכשנ יתלב הצחרב ונמייס לויטה תא
...הכורא ...הכורא םוכיס תחיש ונכרע

.האבה ץיק תוליעפב ונל הפצמ דוע המ ןיינעמ ,םייתניב והז ...ו