2002 הכונח לויט
...הכונח הכונח ...חא
הנש ידימכ ז"בנחה אצי ,הז רירק ריוא גזמבו .םילויטל הלועמ הפוקת וזיא
.ותומכ הארנ אלש הפיהפי עסמב גחה תא גוגחל
שיבכב תומולח תאלמו הכורא העיסנב ,רקוב תונפל יעיבר םויב ונלחתה לויטה תא
.(תליא -ןומר הפצמ שיבכ).40
םימיה תעבראל ונממ ודרפנו ,סובוטואהמ םטיאל םיז"בנחה ודרי ,רחשה תולע םע
...םיאבה
,םיעסופ ונלחתהו ,(.דויצ הברה היהו) וניבג לע דויצה תא תוזירזב ונסמעה
.ליבוא יקוצ רבע לא ,ףונהמ םיאתשמ


.םידמיימ קנע םו'גור םינוב ,ליבוא יקוצ :הנומתב
...םדיצמ יז"בנח המכ

...םילודגה םילחנה רבע לא
,ןיטולחל יתישארב וניה לייטל ונרחב וב רוזיאהש ןייצל יואר
.םלדוגב םירידא םילחנ ,םימוצע םיירושימ םיחטש
,םיעובצ לש תובקע רתויב ונלקתנ ךכ שיבכהמ תכל ונקחרהש לככו
...םימאר וליפאו םיבאז
םילייטמ ונשגפ םעפב םעפ ידמ ,בושי רוזיא לכמ קוחירה תורמל
.םיאפי'ג רקיעב ,םיפסונ
ונלש ויה ,רבדמה לש םילודגה םיבחרמב ועמשנש תולוקה ,בורל ךא
...דבלב

הפ ונטלחה םש .םיממ קיר-כ ררבתהש ,"םיפינצ בג"ב המלוצש הנומת
,תיתיוח ןבומכ ךא השקה ךרדב הלעמל ספטל דחא
לכונש ידכ דיל דימ הלעמל םידבכה םיקיתה תא םיריבעמ ונא רשאכ
.תולילקב ספטל

- תחכשנ יתלבה היוחה תא דיספה טושפ םש היה אלש ימ ,...ןכ...ןכ
.תאזכש החירז לומ לא ררועתהל


...לויטב ןורחא רקוב ,ןראפ לחנב תממהמה החירזה :הנומתב

.תונופטשה ירחא דחוימב המישרמ העפוהב,איגש לחנב "ןבלה ןוינקה"
,רירק ריוא גזמ ץוחב -ןינעה לכ םע התיה הלילק תחא היעב קר
...ידמל םיאופק םימהו
,וסנכנ םהיניבש םיצימאה קר הליחתב .ורתיו אל םה ,אלו אל ךא
-לבא

.םיצימא דועו דוע סנכיהל ולחהש דע בר ןמז רבע אל
,יברעמה לובגה שיבכ ןוויכל תזרוזמ הכילהב ונחתפ ןבלה ןוינקהמ
.םילודגה םילחנהמ ונדרפנו לויטה תא ונמייס םש