.תרדא בושיב ברהב לכיממ הדירפ תבש
.ונלש ילכימ
רידא ףיכו תולובג אלל העקשה ,המיהדמ הדובע לש יצחו הנש רחאל
אצמנש םיטושה לש ןדעה ןגל תכלוהו ש"סבהמו מ"שנחהמ לכימ תדרפנ
.תוחרזאב
עיגהו וכרוא לוכל חתמתהו מ"שנחה סנכתה שגרמה דמעמה דובכל
.שטיקו תועמד תודירפל תשדקומה תבשל תדבוכמו הפי תוחכונב

...רכזי םימיל
תושעל ולידגה רשא םיבוהאה מ"שנחה ינב תא ןייצל בושחו הפי
תיבב הדירפ תינכותל תונכה ברעל יונפה םנמז ןובשח לע וסנכתהו
דחאכ םיריעצו םירגוב י"ע ברעל הנכוה תינכותה .הנבי לש רפסה
.לכיממ הדירפ תבוטל םורתל ואבש

...הדבל היגלטסונה לע אל ךא
רעונה תניכמב ונחראתה (רבוטקואב 25-26) ןוושחב -'טי תבשב
המישרמ הרוצב םיחרוא יסינכמו םיאלפנ ויהש תרדא לש תברועמה
.הלודג הדות ןכ לעו רתויב
.ולש תורשה תנשל הניכמ םתור ןתנויל שי םויה ולא םישגפמ תוכזב

?ונישע המ
.תבשל תונגראתהו תרדא בושיב םיירהצ שגפמב ונלחה תבשה תא
תוליעפו ברע תחוראל ונסנכתה ימוקמה תסנכה תיבב הליפת רחאל
.ילכיממ הדירפ
םיעוריאו תומוקמ,תיביטאיצוסא הרוצב, תוהזל לכימ השרדנ תוליעפב
.םינוש םינוויכמ ריואה ללחל ופעוהש םיצפח ךותמ ,התוליעפ תפוקתמ
.החילצה איה בורלש ןייצל שי
בר יכבבו לכימל הדירפ תונתמ מ"שנחה ןתנ רזומה עושעשה רחאל
.רקסואב וניכז . תורכזמו םיקוביח ופלחוה
תניכמ ישנא םע שגפמו שודיק ונישע הליפתו לכוא רחאל רקוב תבשב
םייחה לעו םינוליח םייתד תברועמה הניכמה לע ונדמל החישב תרדא
.הזכש םוקמב
הניכמה ישנא םע אוביר תבריחב ילגר לויטל ונאצי החישה רחאל
.םויה דע רשקב ונא ותאש ינד ביבחה םכירדמו
.ונתיבל ונלפקתהו תפתושמ תישילש הדועס ונישע תבשה םויסל

. םוכיס
םג ךא הנממ הדירפלו תאצויה הכירדמה לכימל םישידקמ ונא תבשה תא
.הלאכשל ועיגי דוע םכקלחו בר ךרע שי תוניכמה אשונ םע שגפמל
ךרע לעב אוה םיילשורי ירהו הלפשה רוזאב לויט םג ךכל ףסונב
תעדל ונל בוטו םורד ילייטמכ ונלש יעביטה רוזאה הז ןיאש ןוויכמ
.תאז םג
.תבשה תמרהל םימתרנהו םימרותה לכל הדות
.ךירדמה ןרע