.םולש םכניב תוכיאה ישרודל
ויתונומתו ויפד לכ לע מ"שנחה רתאב תופצל הטושפ דואמ תורשפא שי
רתאל תוכיישה תונוילעה תורתוכב םכלש ךסמה תא ליבגהל ךרוצה ילבמ
.ןוירוג ןב תשרדמ לש ישארה
.םיבלש השולשב םכלשהיפצה תוכיא תא ורפש
.השרדמה לש רתאה ךותמ ואצ.א
google.co.il. לגוגל וסנכיה .ב
ושפחו שופיחה תרושב "רקוב הדש הדש רפס תיב" תירביעב ובתיכ.ג
.לגוגב
הזו הדש רפס תיב רתאל הרישי הסינכ לש תורשפא םכל ןתי שופיחה
."ישאר דומע הדש רפס תיב" .שופיחה תוירשפא שארב עיפוי
תוארל ילבמ םעפה הדש רפס-תיב רתא ךותמ מ"שנח רתאל בוש וסנכיה
.השרדמה רתא לש (רנאבה )תונוילעה תורתוכה תא
.ונהת