ןיצ תעקבב תוכוס לויט
...בגנל הרזחב
ןיב תוכוסב ,ץיקב תינופצ הגופה ירחא רבדמה יליבש לא בוש רזח מ"שנחה
13-16/10.
םירצויו םיבלול םירקדזמ וניקיתמשכ ,תיבהמ קוחר אל ,המיהדמה ןיצ תעקבב
(!?ינוריע ברע בוש) ריש ונבילבו ,ירבדמה ףונב הנושמ הארמ

...רדסב היה לכה הלחתהב
הארנ לכהו תרדאמ ןיברק םע ונתוא חטבאל רומא היה יביטמיטלואה רגובה ןתנוי
דגנכ ץורימל ונסנכנו ,הגשהל טושפ רבד הזכ אל הז קשנש וניליג עתפלשכ ,רדהנ
ברע תחורא לושיב ידכ ךות תאז לכ ,דרשמב ול םקוהש רתלואמה ל"מחב ןמזה
תוחיש ללכש ,ךורא ברע לש ופוסב .רקוב הדשב לכואה רדח תכוס לע תוטלתשהו
תניע לש הרבעמ םייוליגו (!הפיאמ ילאשת לא ,M16 ךל גישמ ינא :דהוא) תויוזה
הרתפנ ךרעב תוקד 5 ךותו אבאב לעי הרכזנ ,(םילפאה ןוכיתה ימימ םיביוא)
.הייעבה
.ובהדש לש קוצמה לע הנילו הדועסב םויה תא ונמייסבלול לטונ רבחתמה ץפח
...ינש םויב
םיפלוח ,לולת לחנו ףוקז לחנ לא ,ונבג לע ונדויצ ,ונכרדל ונאצי ףוס ףוס
,ךשוחב) עיגהל םיעתפומו ,ונשפנ תאשמ - רודמ תעבג ינפ לע (הנושארה םעפב)
ירחא .ברע תחורא םע ז"בנחה ונל הכיח אל ובש הלילה ןוינחל (?המ אלא
לוכאל תאילל ונמרג וליפאו ,התמרב הלפנ אלש החורא ונלשיב םלההמ תוששואתהה
.םינש 24 לש םוצ ירחא תוינבגע

ןרפע לחנב תודח תויווז
ישילש םויב
לא היילעל - זאו ,ילומ תייחנהב רקוב תולמעתה ,רודמ לחנב תצרמנ הכילה
,רבגתהו ךלה םוחה טאל טאל .וניתחת שרפנש לודגה שתכמה לאו תלוברכה
המייתסהש(!?םיחולמה הפיא) םיירהצ תקספהל ונסרק ןרפע לחנל ונעגהשכו
תא ונדרי .(צ"נשל ללצ אלש ימל) תערפומה ותחפשמו לראד דלאר'ג לש ויתולילעב
(בוש) ונפלחו (הרורב אל תיטפוא היילשא) בגנה ילחנב םיפיה דחא - ןרפעה
דחוימב יתוחיטב ברע ירחא .העיקש תעל רודמ תעבג ינפ לע תולכ םייניעב
ךלהמב לגרה תא עקנ םג ץפח ,תינרדוחה ןרופיצלו רמסמל ףסונ ?םתעדיה)
.רודמ לחנ ןוינחב ףסונ הליל ונשי (!לויטה

.

לודג שתכמ לעמ תחנ לש עגר
ואצמיה םוקמ לע רבד עדויה לכ
רשקתהל ןמזומ ,בכר רה לעש בכרה לע הנורחאל הארנש NOKIA ,רוחש ןופאלפ לש
052-448360 -ל
הכחמ תגאודה םאה

(לויטל ישילשה) יעיבר םוי
האלימש הניכמל הדות) אלפומה בגה לש ויוליגל דע ןחרז לחנב טווינב ונלחתה
רודמ תעבג םע תונומת טסל בכר רהל קאברב ונילע יטיא תצק רקוב ירחא .(םימב
.רתלואמ להאמו יוזה קחשמל בכרל היילע ךשמהו ,עקרב תלחוימה
.(ילומל הדות) תונומת תרדסב ונחצפ בושו ,רהה לש ןיעה האצמנ םישופיח ירחא
םיט םע ,הקיחצמ םיירהצ תקספהל ונרצע םיטינומא לש המוצע תומכ םע שגפמ ירחא
.(?םייח םה המל ,םיליפו םישנ) םינושמ ןושל ישובישו סמנ םט
שופיחב הפוסש ךשוחל הסינכו החנימב המיהדמ העיקש ,ןיצ לחנ לש ןבלה ןוינקה
עמשש ,(!דדיה) םיליצח טלס ןיכה םגו עיתפהש ןמשיר -דבואה ןלהנמה ירחא
.ונילא וכרד תא אצמ ךכו "הבוט הדודה" תוכזב קחרממ ונתוא

ןורחאה םויבו
,(!!תוחורא ןיאש וא תוחרוא ןיע) חטשב תוטלחה תלבקו רוגח לחנב היילע
שאונ ןויסנ .ףרש לחנ לש הפהפיה קועמל הדיריו ילומ םע םייפוסוליפ םינויד
(!ףואשל המל שי וישכע - ארונ אל) ויתולגרמל םייתסהש ןיצ רהמ החנמל קיפסהל
...התיבהו
.

ףרש לחנ לש קועמה
הבר הדות
ונתוא ליצהש לעי לש אבאל - לכ םדוק
ןורחאה םויל הפרטצהש ישל
םלועב והומכ ןיאש ילומל
םט םיטהו ןמשירל
,לבוי ,הידידי ,הרואיל ,לעי ,שתב ,תליא ,ןתנוי ,תיגח - הלחא ויהש םלוכל
ןבומכו ךונח ,לאומש ,היל ,הילמע ,ןוריל ,תימלוש ,(!לגרה לע החילס) החתור
ונמיעמ ותוא חקול הנגהה אבצש ינפל מ"שנחב ןורחאה ולויט והזש גומלאל.

בכר רה לש ןיעה