ץיק לויטו סאינב תבש
הדובע עובשל ונלש ץיקה תוליעפ תא ונלציפו םכחתהל ונטלחה הנשה
.דרפנב לויט+תבשלו
...15-19/8-ב סאינבב ונשגפנש הככ

!חטש תבש ףוס ףוס
תודג לע חטש תבש - םולחה תא םישגהל ונחלצה תובר תוחטבה רחאל
.(דואמ) רירקה סאינבה
ךיא תניע תינברהו ןמשיר יברה ודמל םיקידצה גוחה ירגוב תרזעב
תורמל .בצמ לכב תבש רומשלו ןיליפת חינהל ,בוריע םוחת חותמל
תונוש תולחמ םהילע תיחנהל ה"בקה טילחה ןיעל היולגה םתוקידצ
בוש תבשהש ךכ(תוחולש ץובקל הדות .ססות וגנמ ג"ק 2) תונושמו
םיכירדמה דועב ,מ"שנחה לש יתימאה ךירדמה - ילומ תוכזב הלצינ
רשי יכ ודרש םהש לזמ .תוומל םייח ןיב םהל םירפרפמ םיירוקמה
.לויטל תולוחמבו םיפותב ונאצי כ"חא

!קורי ידמ רתוי
ידהואמ ןופלט ונלביק םשש) ןויצק תבריח ,ןויצק לחנב ונלחתה
ןופלט ונלביק םש) המלע תרעמ ,(פי'גל תוחתפמה תא דביאש שאוימה
י"ע ונעתפוה הב םיירהצ תחוראו(רטראטסב תוחתפמה תא אצמש ידהואמ
,ינויגהה ליבשב םוקמב קוצמב) רתיבא רהל סופיטב ונכשמה .יסדה
ונ) םימודמדב םיעטמה ךרד הכילהו תרדהנ העיקשו החנמל (ונלגרהכ
.הרמיז ןב םרכ דיל ונשי (ךשוחל ונסנכנ בוש ,בוט


.

..."רבדמה רטינס" - דהוא ומכ ןלהנמ שיש בוט
...ינשה םויבו
יטפמיס הבשומ - הרמיז ןב םרכ ךרד דימתכ םיבערו םיזילע ונאצי
ונדריו ,(שוג לש הרבח -בלח) השדח הבלכו תוריפ ללש ונל קפיסש
בלח שוג ןוויכמ .רירק ןייעמ ךרד בלח שוג לחנל הוולע לחנמ
.תוצאב אלמו עיתפמ - רושעה ןייעמ תא וניליג (בלכה אל ,בושיה)
,ז"בנחה םע םירעוס "אל ינא אל" יקחשמ ךות ןושיד לחנל ונדרי
קושב ןיידע ןמשיר) םערב רעיב הקיחצמ םיירהצ תחוראל ונרצעו
ברעל הממוח תבריח דע ףיכב ונדעצ .(תוחולש לש רוזיחה ביצקתמ
ידכ תועש 3 ךרעב ונשי .ז"בנחהו מ"שנחה ועדיש םיחבושמהמ הניגנ
...ישילשה םויה תא ליחתהל

!החירז
שמשהש ירחא .תומיהדמה תוחירזה תחאל ןורימ רה לע ךשוחב ונספיט
ונכשמה ,תוגספה לעמ הל הרזפתה םיננעה תכימשו הלש עפומה תא הנתנ
תיבמ יזורד חקפ - ימר םע החיש לא ןורימ רה לש יפונה ליבשב
דומע לחנל ונכשמה ונממו ןורימ לחנל ,קב תבריחל ונדרי .ןא'ג
.ךירצש ומכ םיבוטר לויטה תא םייסל

ןיינע לש ומוכיסל
דחוימב הפי לויט היה ,ונלש יסאלקה רוזיאב ונלייט אלש תורמל
ףותישה ,(הדבוע תעקבב רבעש ץיק לויטל האוושהב דוחייב) רירקו
- תרדהנ טושפ התייה הריוואהו חבושמ היה ז"בנחל מ"שנחה ןיב
!ולאכ םילויט וברי ןכ .לודג ףיכ לע םכל םידומ תניעו ןמשיר

...!!ונל חולשל תונומת םכל שיש םיעדוי ונחנאו