Reservations Links Services Now in Nature Young Guides Tracks Collections General Midreshet Sde Boker Home


עבטב שדח - יעובש ףד

םילולסמ לע ץילמנ ,בגנב םישדח תויושחרתהו םיעוריא עובש לכב ןייצנ רתאה לש הז קלחב
.תויטנוולר ונל תוארנש עבט תרימש תויעבב ןודנו הנועל םיידוחיי
.sade@boker.org.il: ונלש ראודה אתל לבקל חמשנ םכיתולאשו םכיתובוגת תא

:םיעוריא

הקיסומ תגיגח ךרעית 29-30.7.99 - בגנה רהב באב ו"ט – רבדמב אלמ חרי
(רוא'ד דודו ירקנא יתא ,בוג ידיג) םיעפומ תינכתב ,בגנה רהב םילויטו
.דועו 4X4 בכר ילעבל םילויט ,החפשמה לכל תויוליעפו חרי רואל םילויט
.ץראו עבט ןיזגמ ףותישב תינכתה
אוצמל היהי ןתינ תטרופמה תינכתה תא

יאשונב חיש בר :רוזיאב םיסרטניאה - תוחוכה יסחי ? ןאל בגנה : חיש בר
.21.06.99 ךיראתב רקוב הדש ש"סיבב םייקתי דועו תובשייתה תוריית ,הביבס תוכיא ,עבט תרימש
עבטה תנגהל הרבחה יכירדמו םינושה םיאשונה תא םיגציימה םיפוגמ םישיא ופתתשי חישה ברב
.םורדב הכרדהה תודיחימ

:רבדמה תויח


םידופיק לע תצק
הפופצ תוסכב ןייפאתמ דופיקה .יחהו חמוצהמ ןווגמ ןזמ ןוזינה ינוניב דע ןטק קנוי אוה דופיקה
תא הנפמו תירודכ הרוצל ופוג תא לפקמ אוה הבש תינייפוא תוננוגתה תרוצבו םידח םיצוק לש
.ןוויכ לכל ויצוק
ןטק ןימ – תולוחה דופיק ,ונבורל רכומה ןימה אוהש יוצמה דופיקה :םידופיק ינימ השולש ץראב
רפסמב ןייפאתמה ןימ רבדמה דופיקו ,בגנה תולוחו ףוחה רושימב תולק תועקרק לע יחש זירזו
.רבדמב םייחל תומאתה
המורד םירדוח םיינופצ םייח ילעב לש םינוש םינימ היפל העפותל םידע ונחנא תונורחאה םינשב
םיקורי רבדמב םדאה יבושייש ןוויכ ,םדאב הרושק וז העפות .רבדמל ול רבעמ ףאו רבדמה רפסל
םייח ילעבל תרשפאמ וז הביבס .תירבדמ אל השעמלו הקורי ,החל הביבס םביבס תרצונ םיקשומו
.רבדמב םייקתהל רבדמב םייחל תודחוימ תומאתה םהל ןיאש םיינופצ
רבדמה דופיק לש הקיחדל םידע ונא תונורחאה םינשב .וז העפותל םידע ונא םידופיקה ברקב םג
יוצמה דופיקה תצופת ןיב לובגה ק הנש 20 -כ ינפל ,תויפצת יפ לע .יוצמה דופיקה ידי לע המורד
םירקחמו תוינכדע תויפצת יפל .עבש-ראבל ןופצמש בהלו ריבד םיצוביקה רוזיאב רבע בגנה דופיקל
םיצוביקה רוזיאב .םילשא ץוביק רקוב הדש רוזיאב לובגה וק תא םיאצומ ונא
:םידופיקה ינימ תשולש רוזא ותואב םיצופנ הב תידוחיי העפות אוצמל ןתינ םיללטו הדש - יבאשמ
בגנה ברעמ תולוח לעו ירבדמה דופיקה םהל הצוחמש ריגה תועבג לע ,יוצמה דופיקה םיצוביקב
.תולוחה דופיק
םייח ילעב יכ םידמל ונאצמנ רבדמ ידופיק לע רקוב הדש תשרדמ רוזיאב הנורחאל ךרענש רקחממ
,םיברקע ,םיטימרט ,םיילגר יקורפמ םינוזינו הלילב םיליעפ ,םרגוליקה תיצחמ דע םלקשמ ,ולא םינטק
ףא ויהו םילודג םיקחרמהלילב םיענ ולא םידופיק …דועו עקרקה לע תוננקמה םירופיצ לש םיחורפא
.הלילב מ"ק 14 ודעצש םיטרפ
םידופיק ולא .םייאמצע םייחל ואציו הקינימ ולמגנ הז ךאש םיריעצ םיטרפ תוארל ןתינ ,וז הנועב
עיגהלו םלקשמ תא שלשל םהילע (רבמצד) הנשה ףוס דע .םרג 200 לע הלוע וניא םלקשמש םינטק
םוקמ םיאצומ םנ ןינה ךרוצל .המדרתל םיסנכנ םידופיקה ףוחה תנועב .םרג 600 – 500 לקשמל
ינב ושפחי םאובחממ ואצי ראורבפב .ףרוחה תנוע תא וריבעי םש לודג עלסל תחתמ וא הליחמב
.םייחה רוזחמ תא שדחמ וליחתיו גוז
ךרד לכב םהב עוגפל ןיאו תנגומ רב תייח םה ללכב םידופיקו רבדמה ידופיק
.איהש
הנכסמ ותוננוגתה ךרד בקע .תוינוכמ ידי לע הסירד איה הבר הדימב םיעגפנ םידופיק ןהב םיכרדה תחא
רתויב םיעגפנה םייחה ילעב ןיב דופיקה אצמנ (ןוויכ לכל םידחה ויצוק תינפהו תורדכתה)
םיפרוטו חואכ םילודג הליל יסרוד םהש םייעבטה ויפרוט דגנכ הבוט וז הנגה .תוינוכמ ידי לע הסירדמ
.תוינוכמ דגנ ךרע רסח ףאו ןטק החוכ ךא ןתהו באזה תמגוד

םייח ילעבמ ןוזיהל ול תרשפאמ וז תודימע .םיסראו םילער דגנכ ההובג תודימע דופיקל ךכל דוגינב
ונושל תרזעב ויצוק לע דופיקה חרמי םיתיעל סראה תא .םינטק םישחנו םיברקע תמגוד םייסרא
.ויפרוטמ ולש הנגהה תכרעמ תא לעייו
,ונלש ינורטקלאה ראודה תבותכ ךרד לבקל חמשנ תולאשו תורעה ,תוראה ,םידופיק לע ןאכ דע
,sade@boker.org.il
.לבוי

:עובשה לולסמ

םג האנה םיחיטבמ רוזיאב םירצקה םילולסמה ,הובגה בגנה רהו ץול תורובב לייטל ץילמנ עובשה
הובג ץראב םיידוחייהמ אוה רוזאה .תולאו ץול םילחנב עוסנל ולכוי חטשה בכר ילעב ,תוחפשמל
םינתסוב ץיקה אישב תוקוריה תויטנלטאה תולאכ םידחוימ םיחמצ .ןיטולחל ירבדמ אל ךא שבי
ברעמלו יניס ןופצ יבחרמל תויפצת ,הקיתע תואלקח ידירש ,םינאתו קוטסיפ יצע םהב םינטק
.םלוע דעו ןאכמ טקשו ןומר שתכמ


תוירטונו םימוסופ ,תובממ ,תורבוק
הצרמה קיטשרה לארה םע ןויאר םסרפתה -23/7/99המ "תונורחא תועידי" ףסומב
.עלס בקעי חצר לע םלוע רסאמ (םינש 3 הזמ)
םיגירח תונויסינ השעש ימכ םסרפתה אוה ."םישחנה דכול"כ עודי היה עלס בקעי
וניינעש ימ לע (הטעמה ןושלב) דוהא אל היהו םישחנ םע תויעבט אל תואלכהו
.עבט תרימשב
ןיב תנייארמל רפיס יפסכ עקר לע ותיא ךסכתסהו חצרה ינפל עלס םע דבעש קיטשרה
.ל"וחמ םיפדועה לכ תא םש ררחש בקעי .םהב רוגא אלש ץראב םירוזא שי"ש רתיה
,ג"בתנ רוזאב רג יתייה אל .דיימ תועקובש םיציב םיליטמש ,דאמ םייסרא םישחנ הלא
."ןוירהב תורבוק ונל וחרב םש ,ןיקריס-רפכב אל דוחייב

רורחש לש תועמשמה יהמ ,ןכ םא ?יתימא אוה ללכב םאה :תולאש רפסמ ררועמ הז רופיס
הזכ הרקמש תורשפאהמ דומלל ךירצ המ ?ץראב ל"וחמ םירחא םייסרא םישחנו תורבוק
?שחרתהל לוכי

תפוקתבו הארנכ רתויב חתופמ ןוימד לעב אוה קיטשרה .יתימא רופיסה םאה תעדל השק
..עלס בקעי תא רקחתל םויכ ןתינ אל .יגולותפ ןרקש אוהש םייתרטשמ םיבבודמ ונעט ורצעמ
תויפצת לע וא תורבוק םע תויולקתיה לע עודי אלש אוה ןוכנ וניא רופיסהש הווקת ןתונש המ
.םהילע

ץראה יאנתבש תווקל רשפא ןיידע ץראב וררחוש ןכא ל"וחמ םייסרא םישחנו הרקמב
.םיאתמ ןוזמב רסוח בקעו םלודיג תיב לש ולאמ םינושה םיאנת בקע בר ןמז ודרשי אל םה
םינימש ןכתיו (םישדוח רפסמ דע) דאמ תוכורא תופוקת םוצל םילגוסמ םישחנ ,תאז םע
תינמז המדרתל וסנכיו רק ריוא גזמ םע ורדתסי ןכ אקווד יפורט םילקאב םרוקמש םימיוסמ
ןוזמ לש םיבושי ירוזאב םיאנת יפוריצ תעדה לע תולעהל וליפא ןתינ .םיימוקמה םינימה ומכ
םה םהב ולא םישחנל םימיאתמה תוחלו םוח םע תוניפו (תודפרק ,םירופיצ ,תודלוח) עפשב
םירחא םירז םייסרא םישחנ וא תורבוק ,תובממ תובבותסמ ןכא םא .תוברתהל וליפא םילולע
םגו רתויב קזח סרא ולא םישחנל .ריהמ תוומב יאדול בורק םייתסת םהמ השכהש ירה ץראב
לש תושכה דגנכ םינדגונ שי םילוחה תיבל - היעבב לקתי םילוחה תיבל עיגהל קיפסיש ימ
"םיאבוימ" םינימ דגנכ אל ךא םיימוקמ םינימ


רב תויח) םייח ילעב תרבעהש ונל ריכזי - ינוימד וא יתימא היהי - הז רופיסש יאדכ ,הרקמ לכב
ונמלוע לע תרבועה "היצזילבולג"ה .תונכס תרהו תיתייעב איה ץראל ץראמ (תותיובמ תויח וא
:תוירקיעה תויעבה ןהמ הארנו הבה .ולאכ םירקמל םייוכיסה תא הריבגמ

ח"עב לש רוקמה ץראב

היחה (םייקוח אלה םירקמב טרפבו) םירקמהמ קלחבש ירה רב תויח תרבעה לע רבודמשכ
גרהב תובר םימעפ הוולמ הזה דיצה םיפוקב רבודמשכ .עבטב העיגפ שי ךכבו עבטב תדכלנ
.םיריעצ םיטרפ דוכלל ידכ םיפסונ םיטרפ


ךרדב

.םיעזעזמו םישק תובורק םיתיעל םה (םיחרבומה ולא רקיעב) ח"עב לש הרבעהה יאנת
.תונוש תולחמו ןואכיד ,הנוזת תת יבצמל םיעיגמ קלח .ךרדב םיתמ טושפ םירבעומה ח"עבמ קלח

ח"עב עיגמ הילא ץראב

.לבס םימרוגה םימיאתמ יתלב םיאנתב קזחומ אוה םיבר םירקמב ,ח"עב תניחבמ
םימיוסמ םירקמב .תוברתהל םיליחתמו אבוימ ח"עב ןימ לש םיטרפ םיררחתשמ תובר םימעפ
קחדי וב ןוזיא רסוח לש בצמ רצוויהל לולעו (רוקמה ץראב םהל שיש יפכ) יעבט ביוא םהל ןיא
.םיימוקמ םינימ לש םהילגר תא אבוימה ןימה
תונשב הניטנגראמ ץראל אבוה הז םסרכמ .הירטונה לש אוה לארשיב הרקש ,תיסחי "לק" הרקמ
תוכירבבו םילחנב טשפתהל ולחהו עבטל וחרב תוירטונהמ קלח .הוורפ ךרוצל ולדגל ידכ -50ה
.ןקלסל ןויסינ לע רבדמ וניא שיאו ץראה עבטמ קלח םה תוירטונהש הארנ םויכ .םיגד
(ןוקארל תינוציח תומודה) ולא סיכ תויח .דנליז-וינב םימוסופה לש אוה רתוי הברה השק הרקמ
.הוורפה רובעב םלדגל התיה הרטמה הזה הרקמב םג .-70ה תונשב דנליז-וינל הילרטסואמ ואבוה
םרפסמ תא םיכירעמש ,םימוסופה .עבטב עירפמ ןיאב תוברתהל ולחהו וררחתשה םימוסופ רפסמ
םילעו םיחרפ ןכו ,םירופיצ יציב םילכוא םה .םימוצע םייגולוקא םיקזנל םימרוג !ןוילימ -70ב םויכ
לש התומתו תוברתה יאל םימרוגו םירופיצ לש תויסולכוא םילסחמ ךכבו ,םימיוסמ םיצע לש
.תולודג רעי תוקלח
ואיבהש תודלוחו םילותח ,םיריזח .ןבלה םדאה אוב ינפל םייתשבי םיקנוי ויה אל דנליז-וינב ,בגא
.(הילרטסואב םג ומכ) דנליז-וינב רתויב םילודג םייגולוקא םייוניש ורצי םינושארה םיבשייתמה
."השדחה ץרא"ב םייח ילעבלו םדאל תונכוסמה תולחמ תאשל םג םילולע "םיאבוימ" םינימ
תועומשל המודב ,ארבנ אלו היה אל קיטשרה רפיס וילעש םישחנה רורחש הרקמש תווקל רשפא
םיאבוימ ח"עבש םישיחממו םיירשפא ולאכ םירבד םלואו .תרניכב םינינת לע וא הינאריפ יגד לע
.םדא ייח ןכסל םילולע

?תושעל המ

יבחרב הנשב םירלוד ידראילימ לגלגמה ףנע אוה רב תויחב יקוח יתלב רחסמ ,רעצה הברמל
.םלועה
םיברל םרוג יפסכה יותיפה ןיידע םלואו הז םוחתב לפטל םיאב תוימואלניב תונמאו םיבר םיקוח
.קוחה לע רובעלו תוסנל
Convention on International Trade in ) CITES איה הז םוחתב רתויב הבושחה הנמאה
םג הנמאה .הדחכה תנכסבש ח"עבב ימואלניב רחסמ רבדב הנמאה רמולכ (Endangered Species
לארשי ןללכבו םלועה תונידמ בר .'וכו םיפנרק ינרק ,בהנש ומכ ח"עב יקלח לש העונת תרסוא
.הילע תומותח
.עבטה תורומש תושרו תואירבהו תואלקחה ידרשמ םה ח"עב תעונת לע םיחקפמה םיפוגה ,ץראב
קלח ךרד תורבוע ןטועימ קרו הנוקה/ןימזמל חירבמהמ תושענ ןבור - ח"עב לש תוחרבה תניחבמ
.דמחמ תויחל תויונחהמ
?אשונב תושעל לוכי ונתיאמ א"כ המ
הנידמ לכ לש וא לארשי לש עבטב דוצינש דשח שיש ח"עב תונקל אל …תושעל אל לכ םדוק
.תרחא     
.חורבל לוכי ונניאש ואדו (ןבומכ ,יקוח) אבוימ ח"עב םילדגמ םכנה םא
ורשקתה ,םיאבוימ ח"עב ןיינעב קפס לכב ,ללכבו ,ךכל דשח וא ח"עב תחרבה לע םכל עודי םא
.02-5005444 'סמ ןופלט עבטה תורומש תושרב םירתיהה ףגאל