Reservations Links Services Now in Nature Young Guides Tracks Collections General Midreshet Sde Boker Home

הדש רפס תיבב תוחפשמ שפונ

רבדמב הריצי

1-3/10/01 ,יעיבר-ינש םימי :ינש רוזחמ


1 םוי
.םירדחב תונגראתהו ש"סיבל העגה 13:00
(םייעבט םירמוחב לוסיפו ףונ ירויצ) שקרק לחנב תועתפה לויט 14:00
ברע תחורא 19:00
תויפוקש יוולב "עבטב עבצ" אשונב תוליעפ 20:00


2 םוי
רקוב תחורא 08:00
לודגה שתכמל העיסנ 08:45
המיהדמ תיפצתל "ןטקה ריפנסה" - שתכמה ריק לע סופיטו ןונבא רהמ תיפצת 09:30
(תיכוכז יקובקבב דייטצהל שי) םיינועבצה תולוחה רתאב הריצי תוליעפ 11:30
החונמו םירהצ תחורא 13:00
םיניצה קוצמ לע העיקש רויס 18:30
ברע תחורא 19:30
.תויגועו התב דוביכ ללוכ הרודמל ביבסמ הימונורטסא תוליעפ 20:30


3 םוי
רקוב תחורא 08:00
תדבע ימרכ תווחב לזרבב הריצי 09:00
היילמר תורובו תדבע לחנב רצק לויט 11:00
םיירהצ תחורא 13:00
םירזחוממ םירמוחו ץוב ינבלב הינב תוליעפ 14:00
.רוזיפ 16:00

ח"ש : 420 (3-13) דליל ,ח"ש 600 :רגובמל תופתתשה ימד
.םירתאל הסינכו הכרדה ,הלכלכ ,הינסכאב הניל ללוכ ריחמה

הרומש םייונישל תוכזה ;שארמ המשרהבו םיפתתשמ רפסמב הנתומ

08-6532721 .סקפ 08-6532016.לט :תונמזה זכרמ
Email: orders@boker.org.il