Reservations Links Services Now in Nature Young Guides Tracks Collections General Midreshet Sde Boker Home

בגנה לש םירחבומה תועסמה תרדס - םילודגה תעברא

םילויט תרדס עצבל ( תכל יביטימ חרכהב אלו) םילויט יבהוא ןימזמ רקוב הדש ש"סיב
. בגנב םימייקה רתויב םידחוימה תועסמה תעבראכ םירכומו םיבשחנש

.םילויטה םסק תא רזחשל םיצורו היווחכ העונתה ילויט תא םירכוזש הלא תא םריזחמ םילויטה
. םיבחרמ ףונו םיחותפ םיימשב קפתסהל םינכומו "לכה ואר" רבכש הלאל םידעוימ םילויטה

: 13-15.12.2001 ןושארה לויטה
. רבדמ יכרדו ח"מלפה ירייס תובקעב - ןטק שתכמל לודג שתכממ
: לויטה לולסמ
. לודג שתכמ ךרד לולסמה תליחתל תנגרואמ העיסנ : רקוב הדש ש"סיבל העגה : 13.12 : 08:00
. רוזאב ידיחי םימ םוקמכ שמשמש םעקרי ןיעב רוקיבו הריתח לחנ ךותל הדירי
הריתח לחנ - ןימי לחנ שגפמל דע הכילה ךשמה . 1944ב ץרפנש ח"מלפ הלעמל ךשמה
. תורוחס רבעמל שמישש םודק הלעמב םילועו ןימי לחנ ךותל הסינכו
. ןימי רושימל העגה
. ןימי רושימ : הניל
. רבדמ ירופיס : הליל תוליעפ

"םימשבה יכרד"מ קלחכ םיליבש תמולאב הרצח סכר לש םייברעמה תודרומב הכילה : 14.12
תדרל םיכישממ . הברעהו םודא ירה לע המודק תיפצת תנחת , ריפצ דצמל םיעיגמש דע
. לחנה אצומל דע םילבחבו תומלוסב הדירי ללוכש בוג לחנ ךותל
םיברקע ןיע - הליל ןוינח : הניל
הימונורטסא : הליל תוליעפ

. םיברקע ןיעו ןיצ ןיע לש תוביהרמה רבדמה תואנב רוקיב , ןיצ לחנל הדירי : 15.12
םויס תיפצתל ןטק שתכמ שארל םשמו םיברקע לחנ לש תומישרמה תועלצמה ךותב היילע
. ןטק שתכמ לע
. התיבה הרזחו םויס
םיימשה תפיכ תחת תעצבתמ : הנילה
. םיפתתשמה ידי לע ןכומ לכואה

ח"ש : 680 רגובמ ףתתשמל ריחמ
. ח"ש : 480 דליל ריחמתונייעמ סיסב לע תדבע תמר לש היצח : ןומר שתכמל - רקוב הדשמ : ינשה לויטה
. תוירותסמ תורהנמו תורתסנ תועיבנל העגה ךות חטשב םימייקש
. םירופ : לויטה דעומ

. םימשבה יכרד תובקעב - הברעל ןומר שתכממ : ישילשה לויטה
, םיטבנה הפוקתהמ םידצמו םיליבש . ןומרה חרזמ לש תישארב ץרא יפונב לויט
. השובכ אל ץראו םירתסנ םימ יבג
חספ : לויטה דעומ

: םוכרכ רה לא ףירע רהמ : יעיברה לויטה
תרוסמל ךומס םיהולאה רה סותימ לא העגהו םיעדונ אלה םישתכמה ינש לא העגה
. הרות ןתמ
. תועובש : לויטה דעומ

08-6532721 .סקפ 08-6532016.לט :תונמזה זכרמ
Email: orders@boker.org.il