עבטב שדח - יעובש ףד

םילולסמ לע ץילמנ ,בגנב םישדח תויושחרתהו םיעוריא עובש לכב ןייצנ רתאה לש הז קלחב
.תויטנוולר ונל תוארנש עבט תרימש תויעבב ןודנו הנועל םיידוחיי
.sade@boker.org.il: ונלש ראודה אתל לבקל חמשנ םכיתולאשו םכיתובוגת תא

:םיעוריא
הקיסומ תגיגח ךרעית 29-30.7.99 - בגנה רהב באב ו"ט – רבדמב אלמ חרי
(רוא'ד דודו ירקנא יתא ,בוג ידיג) םיעפומ תינכתב ,בגנה רהב םילויטו
.דועו 4X4 בכר ילעבל םילויט ,החפשמה לכל תויוליעפו חרי רואל םילויט
.ץראו עבט ןיזגמ ףותישב תינכתה
אוצמל היהי ןתינ תטרופמה תינכתה תא

יאשונב חיש בר :רוזיאב םיסרטניאה - תוחוכה יסחי ? ןאל בגנה : חיש בר
.21.06.99 ךיראתב רקוב הדש ש"סיבב םייקתי דועו תובשייתה תוריית ,הביבס תוכיא ,עבט תרימש
עבטה תנגהל הרבחה יכירדמו םינושה םיאשונה תא םיגציימה םיפוגמ םישיא ופתתשי חישה ברב
.םורדב הכרדהה תודיחימ

:רבדמה תויח
םידופיק לע תצק
הפופצ תוסכב ןייפאתמ דופיקה .יחהו חמוצהמ ןווגמ ןזמ ןוזינה ינוניב דע ןטק קנוי אוה דופיקה
תא הנפמו תירודכ הרוצל ופוג תא לפקמ אוה הבש תינייפוא תוננוגתה תרוצבו םידח םיצוק לש
.ןוויכ לכל ויצוק
ןטק ןימ – תולוחה דופיק ,ונבורל רכומה ןימה אוהש יוצמה דופיקה :םידופיק ינימ השולש ץראב
רפסמב ןייפאתמה ןימ רבדמה דופיקו ,בגנה תולוחו ףוחה רושימב תולק תועקרק לע יחש זירזו
.רבדמב םייחל תומאתה
המורד םירדוח םיינופצ םייח ילעב לש םינוש םינימ היפל העפותל םידע ונחנא תונורחאה םינשב
םיקורי רבדמב םדאה יבושייש ןוויכ ,םדאב הרושק וז העפות .רבדמל ול רבעמ ףאו רבדמה רפסל
םייח ילעבל תרשפאמ וז הביבס .תירבדמ אל השעמלו הקורי ,החל הביבס םביבס תרצונ םיקשומו
.רבדמב םייקתהל רבדמב םייחל תודחוימ תומאתה םהל ןיאש םיינופצ
רבדמה דופיק לש הקיחדל םידע ונא תונורחאה םינשב .וז העפותל םידע ונא םידופיקה ברקב םג
יוצמה דופיקה תצופת ןיב לובגה ק הנש 20 -כ ינפל ,תויפצת יפ לע .יוצמה דופיקה ידי לע המורד
םירקחמו תוינכדע תויפצת יפל .עבש-ראבל ןופצמש בהלו ריבד םיצוביקה רוזיאב רבע בגנה דופיקל
םיצוביקה רוזיאב .םילשא ץוביק רקוב הדש רוזיאב לובגה וק תא םיאצומ ונא
:םידופיקה ינימ תשולש רוזא ותואב םיצופנ הב תידוחיי העפות אוצמל ןתינ םיללטו הדש - יבאשמ
בגנה ברעמ תולוח לעו ירבדמה דופיקה םהל הצוחמש ריגה תועבג לע ,יוצמה דופיקה םיצוביקב
.תולוחה דופיק
םייח ילעב יכ םידמל ונאצמנ רבדמ ידופיק לע רקוב הדש תשרדמ רוזיאב הנורחאל ךרענש רקחממ
,םיברקע ,םיטימרט ,םיילגר יקורפמ םינוזינו הלילב םיליעפ ,םרגוליקה תיצחמ דע םלקשמ ,ולא םינטק
ףא ויהו םילודג םיקחרמהלילב םיענ ולא םידופיק …דועו עקרקה לע תוננקמה םירופיצ לש םיחורפא
.הלילב מ"ק 14 ודעצש םיטרפ
םידופיק ולא .םייאמצע םייחל ואציו הקינימ ולמגנ הז ךאש םיריעצ םיטרפ תוארל ןתינ ,וז הנועב
עיגהלו םלקשמ תא שלשל םהילע (רבמצד) הנשה ףוס דע .םרג 200 לע הלוע וניא םלקשמש םינטק
םוקמ םיאצומ םנ ןינה ךרוצל .המדרתל םיסנכנ םידופיקה ףוחה תנועב .םרג 600 – 500 לקשמל
ינב ושפחי םאובחממ ואצי ראורבפב .ףרוחה תנוע תא וריבעי םש לודג עלסל תחתמ וא הליחמב
.םייחה רוזחמ תא שדחמ וליחתיו גוז
ךרד לכב םהב עוגפל ןיאו תנגומ רב תייח םה ללכב םידופיקו רבדמה ידופיק
.איהש
הנכסמ ותוננוגתה ךרד בקע .תוינוכמ ידי לע הסירד איה הבר הדימב םיעגפנ םידופיק ןהב םיכרדה תחא
רתויב םיעגפנה םייחה ילעב ןיב דופיקה אצמנ (ןוויכ לכל םידחה ויצוק תינפהו תורדכתה)
םיפרוטו חואכ םילודג הליל יסרוד םהש םייעבטה ויפרוט דגנכ הבוט וז הנגה .תוינוכמ ידי לע הסירדמ
.תוינוכמ דגנ ךרע רסח ףאו ןטק החוכ ךא ןתהו באזה תמגוד

םייח ילעבמ ןוזיהל ול תרשפאמ וז תודימע .םיסראו םילער דגנכ ההובג תודימע דופיקל ךכל דוגינב
ונושל תרזעב ויצוק לע דופיקה חרמי םיתיעל סראה תא .םינטק םישחנו םיברקע תמגוד םייסרא
.ויפרוטמ ולש הנגהה תכרעמ תא לעייו
,ונלש ינורטקלאה ראודה תבותכ ךרד לבקל חמשנ תולאשו תורעה ,תוראה ,םידופיק לע ןאכ דע
,sade@boker.org.il
.לבוי

:עובשה לולסמ

םג האנה םיחיטבמ רוזיאב םירצקה םילולסמה ,הובגה בגנה רהו ץול תורובב לייטל ץילמנ עובשה
הובג ץראב םיידוחייהמ אוה רוזאה .תולאו ץול םילחנב עוסנל ולכוי חטשה בכר ילעב ,תוחפשמל
םינתסוב ץיקה אישב תוקוריה תויטנלטאה תולאכ םידחוימ םיחמצ .ןיטולחל ירבדמ אל ךא שבי
ברעמלו יניס ןופצ יבחרמל תויפצת ,הקיתע תואלקח ידירש ,םינאתו קוטסיפ יצע םהב םינטק
.םלוע דעו ןאכמ טקשו ןומר שתכמ
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד