Reservations Links Services Now in Nature Young Guides Tracks Collections General Midreshet Sde Boker Home
ס"שת חספ

תויוליעפ

םירויס
ברע תוליעפ
םירויס

.21-26/4/2000 םיכיראתה ןיב םוי לכב םימייקתמ םירויסה
העשכ רויס לכ ךשמ
.תניוצמה העשב הדש ס"יב לש היינחה תבחרב :שגפמה תדוקנ
ח"ש : 10(3-13) דליל ,ח"ש 15:רגובמל ריחמה
.שארמ המשרהבו םיפתתשמ רפסמב הנתומ
07-6532721.סקפ , 07-6532016.לט
orders@boker.org.il :ינורטקלא ראד

ןאל העש 'סמ
םייח ילעב לע רקוב תיפצת 07:00 3000
,םילחוז ףסוא לש תשדוחמ הגוצת :ירבדמ םילחוז זכרמ
יבולכ ,םימסרכמהו םילחוזה תוליעפ תמגדהל ךשוח רדח
.םיירבדמ תופועו תויח
12:30
16:00
4000
רבעל םימודמד תעל תיפצת :םיניצה קוצממ העיקש רויס
ראווחה תועבג ןיב לתפתמה ןיצ לחנו ןיצ תעקב לש םיפונה
18:30 5000
ברע תוליעפ

.20:30 העשב הדש ס"יב לש היינחה תבחרב :שגפמה תדוקנ
ח"ש : 10(3-13) דליל ,ח"ש 15:רגובמל ריחמה
.שארמ המשרהבו םיפתתשמ רפסמב הנתומ
07-6532721.סקפ , 07-6532016.לט
orders@boker.org.il :ינורטקלא ראד

םישוע המ ימל יתמ 'סמ
.יצחו םייתעשכ לויטה ךשמ םירוואח לחנב ,חרי רואל לויט
החפשמל 'ה םוי
20/4
6020
,תושובלת קחשמ ,תיאודבה תוברתה תרכה :יאודב ברע
.תויאודב תותיפו התב דוביכו הנכה ,תונומת יגצומ
החפשמל יו םוי
21/4
6021
םיברקע רחא בקעמו שופיח :ח"עב םע םיאובחמ םיקחשמ
לש םנוירשמ רהוז רוא םיריזחמש .U.Vיסנפ תרזעב
.םיאלג תועצמאב םיפלטע רחא בקעמ .םיברקעה
החפשמל תבש םוי
22/4
6022
.תויגועו התב דוביכ ללוכ הרודמל ביבסמ רבדמ ירופיס ברע החפשמל 'א םוי
23/4
6023
.ירבדמה םילחוזה זכרמב תוליעפ "שחנ יל רייצ" םידלי 'ב םוי
24/4
6024
םייח ילעב לש ןימה ילגרה לש הביהרמ הגוצת "עבטב ןימ"
.םדאה ינב לע תצק םגו םירמנ ,ברקע ,ןברדכ םיירבדמ
םירגובמ 'ב םוי
24/4
6124
םיבכוכ ינוילמ לש הימונורטסא ברע " םיבכוכ ןיב עסמ"
.שמשה תכרעמ לא םיפוקסלט תיפצת תועצמאב
החפשמל 'ג םוי
25/4
6025
םיברקע רחא בקעמו שופיח :ח"עב םע םיאובחמ םיקחשמ
לש םנוירשמ רהוז רוא םיריזחמש .U.V יסנפ תרזעב
.םיאלג תועצמאב םיפלטע רחא בקעמ .םיברקעה
החפשמל 'ד םוי
26/4
6026
ירבדמה םילחוזה זכרמב תוליעפ "שחנ יל רייצ" םידלי 'ה םוי
27/4
6027
םייח ילעב לש ןימה ילגרה לש הביהרמ הגוצת "עבטב ןימ"
.םדאה ינב לע תצק םגו םירמנ ,ברקע ,ןברדכ םיירבדמ
םירגובמ 'ה םוי
27/4
6127
תויגועו התב דוביכ ללוכ הרודמל ביבסמ רבדמ ירופיס ברע החפשמל 'ו םוי
28/4
6028