??תעדיה
הליל תייח אוה ףלטעה*
םינימ 1000ו םיגוס 115 ליכמ ףלטעה*
הקדב תומיעפ 1000ל עיגהל הלוכי איה*
םיפלטעה תא עומשל םילוכי אל ונחנא*
תוקהלב םייח םיפלטעה*
רתוי וא הנש 20ל עיגהל לוכי עצוממ ףלטע*
הקדב תומיעפ 10ל עיגמ תומיעפה בצק ףרוחה תנישב*
**הידפיקיו רתאמ חוקל עדימה לכ*

?!...??םתוא ונעמש ךיא
םירבדמ םה ךיא העימשמה, ב"הראב אצמוהש דחוימ יטקלג רישכמ תרזעב
הליכאה תולוק תאו


םיחילצמ אלש הלאל -םתס-) םםםםםםםםםםםתתתתתתתתתתססססססססס
(אורקל
יכ םיפלטעה לש םלוק תא םיעמוש ותרזעבש הידוושב רצוימש רישכמ הז
.םתוא עומשל לכונ אל רישכמ אלל
ונאש רדתל םהלש לוקה תא ריבעמש רישכמה תרזעב םתוא םיעמוש ונא
עומשל םילגוסמ