טואטואטוראיכעי
עככגד
יחלהעיחעיח ה

חלךיחל עיח

חלתלנמצמ

לחךףלחךליך

ןיםחיל

צלםךףלחך

םךףלךף

לךףלךחףלךחף