מחנה קיץ
טיול בשדה צין
חלתעחמכעיגכעזדגכ\דגכחט/'קרן

יךדכחעלככיגךלכח

ךעיחכלעידגכל עיעיעיעיעיעיגראע

יחלכיחכיחאעייגע

לךלחךטחילח

ספינת המדבר
חלעיחלכאוילחאעעיח

ךףולךיחלעטחל

לךלךעטחח

לךילךלךח