לאימרכ - םידגמ טרוא יתנש לויט
לויטה יכיראת
2002 ראורבפ 10-13
לויטה ילולסמ
10/2/2002 'א םוי
לודג שתכמ - םעקרי ןיע
11/2/2002 'ב םוי
םירקבמ זכרמ - םינורהס ןוינח ןודרא רה - תכל יביטימ
ןוינח - ןודרא לחנ - םינורהס תמר - םירקבמ זכרמ - תכל ינהנ
םינורהס
13/2/2002 'ג םוי
ןוילעו ןותחת בקע ןיע בקע דוח - תכל יביטימ
תדבע הקיתעה ריעה - תכל יביטימ
םיראוח לחנ - תכל ינהנ
ריעה תדבעו תדבע ןיע - תכל ינהנ
14/2/2002 'ד םוי
רמת - תיפצ לחנ - תכל יביטימ
סרפ לחנ - תכל ינהנ
הדש רפס תיב תוינסכא לע עדימ
לויטל שורד דויצ
לכוא רדח יטירפת
םילויטה תלהנמ
לע ינויח עדימ וכותב ללוכ ךוניחה דרשמ לש םילויטה תלהנמ רתא
ירואתןםייטנוולרה ל"כנמה ירזוח תא ,םילויטב תוחיטבו ןוחטב
.םינוש לולסמ

םילויטה תלהנמ
ונלא ובתכ
לויטה לע ןויד םורופ