םייתנש םילויט
הרומל עדימ יפד
רקוב הדש תשרדמ םישרת
הדש רפס תיב תוינסכא לע עדימ
םיטירפת
םילויט ילולסמ רגאמ
םילויטה תלהנמ רתא
ןולוח טרוא ס"יב
ןראפ 'אי והילא הדש ס"יב
תוניעמ דדונ 'אי איגו רה ס"יב
'ט הבכש םישתכמ דדונ איגו רה ס"יב
ןראפ 'י איגו רה ס"יב
א"י ןראפ רפח תומר ס"יב
ןראפ 'י התיכ ןדריה ןואג ס"יב