Reservations Links Services Now in Nature Young Guides Tracks Collections General Midreshet Sde Boker Home
עבטב שדח - יעובש ףד

םילולסמ לע ץילמנ ,בגנב םישדח תויושחרתהו םיעוריא עובש לכב ןייצנ רתאה לש הז קלחב
.תויטנוולר ונל תוארנש עבט תרימש תויעבב ןודנו הנועל םיידוחיי
.sade@boker.org.il :ונלש ראודה אתל לבקל חמשנ םכיתולאשו םכיתובוגת תא
ינויב 5 -יאמב 30

םיעוריא

.םישחנה ותאו עיגה רבכ ץיקה ינוי תליחת-יאמ ףוס
םפוג םוח) םיימרת-וטקא םייח ילעב םהו םילחוזה תקלחמל םיכייתשמ םישחנה
תויהל ידכמ ידמ םירק םה םג ,ביבסמ רק רשאכ ,ףרוחב ןכלו (הביבסה םוחל המוד
.םיליעפ תויהל םיליחתמ םישחנה ץיקה אוב םע .םיליעפ
.םייסרא םינימ המכ םללכבו םישחנ ינימ לש בר רפסמ םייוצמ בגנב רקוב הדש רוזאב
עפצה) דחא ןימ ,בגנב םייח םהמ העבש ,םייסרא םישחנ לש םינימ העשת ץראב
רקיעב םיליעפ םייסראה םישחנה .ןומרחב ,ןומרח עפצו ינוכית םיה רוזאב יח (י"אה
הליחזב ףרט םישפחמש שיו ,ףרטל בראמ םיביצמ :חיינ בצמב םידצה שי ,הלילב
.םוקמל םוקממ
ןיא ץראב יכ רוכזל בושח .רצחל וא תיבל סנכיהל תועטב םילולע םינורחאה ולא
הנכס ןיא ןכלו (םדאה הז ללכב) םילודג םייח ילעב לוכאל םילגוסמה םישחנ ינימ
.ונתוא ופקתיי םישחנש
השכהה ירקמ לש םבור בור ךא ,םינכוסמ םניא םייסרא םישחנש רמול יתנווכב ןיא
שחנ לע ובשייתהש םישנא ,שחנה םע "קחשל" םישנא לש םנויסינמ האצותכ ומרגנ
.'וכו וקדבנ אלש תומוקמל םיידי וחלש וא םינבא וכפה ,וילע וכרד ,בל םישל ילבמ
לכו ,ולאב ולא םישקשק ךוכיח ,תופישנ י"ע ונתוא ריהזהל וסני ללכ ךרדב ,םישחנה
.הז יוצר אל "שגפמ" עונמל ידכ תאז
ןנשיו ,םייסרא אל םישחנל םייסרא םישחנ ןיב לידבהל דואמ השקש תעדל בושח
םניא םירוחש םישחנש םירמואה םיבר ןנשי ,אמגודל .הז אשונב תובר תויועט
,(יסרא וניאש) רוחשה ןמעזה :רוחש עבצב םישחנ ינימ השולש שי ץראב -םינכוסמ
שאר םע שחנ קרש הנומאה םג .(יסרא) רוחשה ןועפצהו (יסרא) רוחשה ןתפה
.הנוכנ הניא יסרא אוה שלושמ
?םיענמנ ךיא ,ךכ םא
םישבלתמש ינפל םידגבהו םילענה תא בטיה רענל בושח ,חטשב םינל רשאכ .1
.'וכו םישיבכע ,םיברקע -םייסרא םייח ילעב דוע שי חטשבש רוכזל שי .רקובב
.םיאור אלש םוקמל וא ךבס ךותל םיידי חולשל אל .2
.(ןבאל תחתמ דיה תא סינכהל אל) תוריהזב םינבא ךופהל .3
.חטשב םיבבותסמשכ תוהובג םילענ לוענל .4

:ץקענ ,שכוה ,עגפנ והשימ תאז לכבו הרקמב
תיבבש מ"ע ברקע/שחנה תא איבהל יוצר ,בורקה םילוחה תיבל ושיחהל שי .1
בויסנ ןכלו הנוש סרא בכרה שחנ לכל -הז שחנ לש ןימ הזיא ועדי םילוחה .2
.הנוש (הפורת) .3
.םימב הננצלו העוגפה הפגה תא עבקל יוצר .4
תמירז בצק תא טאהל מ"ע הקנולא לע ותונפלו עגפנה תא עיגרהל בושח .5
.ףוגב םדה .6
.סראה תא ץוצמל תוסנל רוסא .7
הרטשמה ךרד) םישחנ דכול קיעזהל ןתינ ,התיבה שחנ םכילא סנכנו הרקמב .8
.(א"דמ וא .9

.טעמ אל םהילע דומלל רשפאו םיקתרמ םייח ילעב םה םישחנה ,ולא לכ תורמל
.םהב עוגפל רוסאו קוח פ"ע םינגומ םייח ילעב םה
ונתוא לואשל םינמזומ םכנה םישחנ לע דומללו לואשל ,תוארל םינינועמ םתא םא
.רקוב הדש ש"סיבב
(ישאר טירפתמ "תונמזהו םיטרפ" -ל רושיק ןאכ סינכהל)

:עובשה לולסמ

רבחל ןתינש םיפי םילולסמ ינש ולא . תדבע ןיעו םיראווח לחנ לע ץילמנ עובשה
.הכילה תועש 4-5 -כ לש דחא לולסמל םתוא
.ןיצ לחנ לש רצו ינוינק קלחב םימיהדמ תונייעמ ובש ,ימואל ןג אוה תדבע ןיע
.16:00 העש דע תרתומ הסינכה .החפשמה לכל םיאתמ לולסמה
םיראווח לחנב לייטל ואולימב חריהש הדבועה תא לצנל ןתינ הז עובשב
וב לייטל ןתינש ראומ לולסמ רצונ חריה רוא םעו ,ריהב ראווחה לש ועבצ - הלילב

םיכרדב תוריהז :אשונה םעפהו ,עבט תרימש - תמאה עגר

יוטיבה תא תובר ונעמש הנורחאל יכ "תמאה עגר" םשב הז רודמל אורקל יתרחב
עגרב .העבצהה דוגרפ ירוחאמ אצמנש ימ לש ותשגרהל רשקהב רמאנ יוטיבה .הזה
ץראהו הרבחה הנידמה לש םהיתולרוגש השגרה הנשי ,הנורחאל וניווח ונלוכש ,הז
המכ ךותמ דחא עיבצמ קר אוה ונממ תחאו דחא לכש םיעדוי ונא .ךידיב םינותנ
.תמא לש עגר ותואב ונלש הריחבה תובישחמ תיחפהל ידכ ךכב ןיא םלוא םינוילימ
בל םימש םניא םיבר .ונייח ךרואל ולאכ תמא יעגר יפלאו תואמ םירוזפ ,תואיצמב
העפשה הנשי דחאו תחא לכ לד ,הרואכל תוימוימויו תונטק תוטלחה הברהש ךכל
םלועהו ץראה וארי ךיא לע הביבסה לע רבודמ םאו – הנידמהו הרבחה וארי ךיא לע
.ונלש

? םיכרדב תוריהזל רשקה המו

םכשקבל ונתנווכב ןיא תוסרדנש תויח םישיבכה ידצב וניאר םיימעפ אלו םעפ אל
אוה וננוצר הליחת הנווכמ תאז השוע שיא ןיאש םיחינמ ונא רב תויח סורדל אל
הרזומ ,הליחתב ,הארת ילואש השקב שקבל םג ףוסבו םיטרפ רפסמ קפסל הליחתב
.תצקמב

:םיטרפ רפסמ תישאר
תא תוצוח הליל תוליעפ תויחשכ הלילה ךלהמב תומרגנ רב תויח לש תוסירדה בור
.שיבכה
תוינוכמ יסנפמ תויחה תורוונתסמ שיבכה תיצחמ רצונש ןוכיסל ףסונב םיתעל
םרוג םיווהמ ללכב ינרדומה םלועהו טרפב ץראה ישיבכ .שיבכה עצמאב "תואפוק"ו
.ולא םירוזאב רב תויח גרהב תחא רפסמ
רבודמשכ ןוכיסה טנמלא םג ונשי היח תסירדבש יגולוקאה קזנלו רעצל רבעמ
םיתיעל העיגפ תמיק (…עובצ ,ןברד ,באז ,ןת ,לעוש) תיסחי תולודג תויחב
.לולסמהמ הייטסל הלודג הנכסו בכרב תיתועמשמ
תויחה ןעמל םגו םכנעמל תוריהזב עוסנל קר שקבנ ,םלוכ ומכ ,הז אשונב
,עבט תורומש ןוגכ רב תויח לש םיהובג םיזוכיר שי םהב םירוזאב דוחייב
.םיידדצ םישיבכו םיחותפ םיחטש
הזכ עוריא היהיש לככ רעצמ .היחה תסירד םע תמייתסמ הנניא היעבה לבא
חטש ךותב "תמ" חטשמ שיבכה ךפוה הסירדה רחאל .ענמנ יתלב ללכ ךרדב אוה
הבש הדוקנל (לכוא וב ןיאו רותסמ וב ןיאש םושמ תמ) היחה לש הייחמה
וא תופרוט ןה הלילה תוליעפ תויחהמ לודג קלח .ןוזמ ונשי תויחהמ קלחל
.ןרובע הכישמ תדוקנל תכפוה שיבכה לע הסורד היחו תולבנמ תונוזינש
,תויח תוכרעמב םיפרוט לש םכרדכ ונצראב תורידנ ןקלחו תופי תויחב רבודמ
יסרוד ,תויריגה ,לקרקה ,רבה ילותח ,םיעובצה ,םנימל םילעושה ,םיבאזה ולא
.םירחא םיברו ,םינתה ,הלילה
.שיבכה עצמאבש הסורדה היחה לא וישכע וכשמי ולא

תישאר .רב תויח תסירד ידי לע םרגנה קזנה תא רעזמל תוסנל ונילע ךכיפל
ןתינ הזכ הרקמב העצפנ קרש וא הגרהנ היחה םאה קודבל ןתינ הסירדה רחאל
רב תויחל ח"היבל רשקתהל
.(בכרב עובק םוקמב םישלו םושרל) 03-6822352 "דלונ עבטל"
תנמ לע שיבכהמ תוריהזב התוא תונפל לדתשהל ונילע הגרהנ היחהו הרקמב
העיגנ ידי לע הסורדה היחה תא זיזהל ןיא הרקמ לכב .תורחא תויח ועגפי אלש
ץראב םישיבכה ידצ ונלזמל .ןוליינ וא לקמ ידי לע תאז תושעל שיו הב הרישי
ץלמומ .םהב שמתשהל ןתינו הפשא ראשו םינוטרק ,םינוליינב םיעפושמ
.בכרב תוימעפ-דח קיטסלפ תופפכ רפסמ קיזחהל
ערהל אלש קר שקבנ שיבכהמ התמ היח םיזיזמ םמצע תא םיאור םניאש ולאל
.התוא תונפל םירחא םיגהנל ךכב רשפאלו התסירד ידי לע הבצמ תא
םדוקה עובשל הרזחב