עבטב שדח - יעובש ףד

םילולסמ לע ץילמנ ,בגנב םישדח תויושחרתהו םיעוריא עובש לכב ןייצנ רתאה לש הז קלחב
.תויטנוולר ונל תוארנש עבט תרימש תויעבב ןודנו הנועל םיידוחיי
.sade@boker.org.il :ונלש ראודה אתל לבקל חמשנ םכיתולאשו םכיתובוגת תא
יאמ 23-29

םיעוריא

.לויטה תא הנוש ןפואב ןנכתלו בושחל ,םילייטמה ,ונילעו רואה תועש תוכראתמ רבועש םוי לכ םע .1
בגנב .הנכס הווהמ םוחבו שמשב תצמואמ תוליעפ .ץראה לכבו בגנב שביו םח ץיקה
.גפוס ונפוגש הנירקה תויומכו םוחה תא םיריבגמ םילצומה תומוקמה טועימ רתוי ףא רומח בצמה

? םילייטמ אל ? םישוע המ זא

תויורשפא יתשש ושוריפ תומחה תועשב לייטל אל ."םכח" ןפואב לבא ,םילייטמש ןבומכ
םדקומ םימק ונאשכ םהינשב וא ,םירהצה ירחא וא רקובב לייטל תחאה :ונינפב תודמוע
רחואמ םייסלו םדקומ ותוא ליחתהל ;ךורא לויט לייטל הינשהו .םוחה ינפל הינסכאל םירזוחו
.םלוכל לצ קיפסמ שי ובש םוקמב ההשנ ( 1030-1500) תומחה תועשבש ךכ ותוא ןנכתלו

שארה לעו ףוגה לע ןגהלו הייתש ימ לש תקפסמ תומכ ונמע תאשלו הנוכנ ןנכתל ונילע ףסונב
חורמל וסוכ אלש ףוגה יקלח לעו םיררוואמו םיכורא םידגב ידי לע ןנוגתהל ףידע .הנירקה יפמ
.הובג הנגה םדקמ לעב הנגה םרק

ללכב םיסרודה תופועה תא ונייצ םהבו תופועה תדידנ תא ונייצ רבעש עובשב .2
םידדונ םנמאש םינימה לש םגיצנכ םחרה – רחא ףוע לע רבדנ עובשה .טרפב םיבקעה תאו
.בגנב םיננקמו ביבאה תארקל ונילא םירזוח ךא
םירגובה םיטרפה יעבצ תולבנמ ןוזינה לודג סרוד ףוע אוה (Egyptian Vulture) םחרה
םינוש ,ןבלב "ךלכולמ" םוחב םיעיפומ םיריעצה וליאו והצקב דדוחמ בנזהו ןבלו רוחש םה
רבכ הנשהמ םיריעצה םימחרה תא .םיסרודה תופועה בור לצא לבוקמכ םירגובהמ ןיטולחל
.רקוב הדש תשרדמ דיל תדבע-ןיע ןוינק םהב תומוקמ רפסמב בגנב תוארל ןתינ

תרימשל תושרה לש הכרדהה תווצ ןכו תליאו בגנה-רה רקוב הדש רפס-יתב לש הכרדהה יתווצ .3
אצמנה רוזיאב ףונ רקס עובשה ועציב עוצקמ ישנא ףותישב ןומר הפצמ םיימואלה םינגהו עבטה
.ןומר שתכממ החרזמוהנופצ
תוקידבה םויה דע וכרענ אל , 'םיניצה קוצמ' עבטה תרומשמ קלח אוהש ,הז רוזיאב
םתושיגר תאו םתובישח תא וב םילכומה םימרוגה תא ריכהל ידכב תויחרכהה תורדוסמה
פ"ע רוסיאה ףא לעו םיינכטה םיישקה ףא לעש ךכל תועדומ ךותמ השענ רקסה .תוערפהל
(םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרה י"ע ונמוסש םיליבש ןיא רקסה רוזיאב) .קוח
.תרבוג רוזיאב םדאה תוחכונ

:עובשה לולסמ .4
ויפא תא ריכזנ רוטה תישארמ וניתוצלמהל םאתהב ,תיסחי ךורא לולסמ לע ץילמנ עובשה
.םדקומה ןונכיתה תובישח תאו הזכ לויט לש
.ןותחת בקע ןיע - ןוילע בקע ןיע - תדבע אוה עצומה לולסמה
,תונייעמ ינש ,םילחנ ינש ,הקיתע תיטבנ ריע וב םילולכו תועש 7 -ל 6 ןיב אוה תועשב וכרא
…דועו רב תויח ,עלס ירויצ
ויקוצמ ,ויתוניעמ לע תדבע ןיע ןוינקל הנפנ ברעל וא רקובל םירצק םילולסמב םירחובה תא
.(תורירקה תועשב) ובש תויחה עפשו
תרימשל תושרה י"ע םילהונמה םירתא םה תדבע תיטבנה ריעהו תדבע ןיע :םכבל תמושתל
.דבלב החיתפה תועש ךשמבו םולשתב ולא םירתאל תוסינכה .םיימואלה םינגהו עבטה(םמור ןתיא י"ע בתכנ) םיסילוק :עבט תרימש - תמאה עגר

רמאנ יוטיבה .הזה יוטיבה תא תובר ונעמש הנורחאל יכ "תמאה עגר" םשב הז רודמל אורקל יתרחב
הנשי ,הנורחאל וניווח ונלוכש ,הז עגרב .העבצהה דוגרפ ירוחאמ אצמנש ימ לש ותשגרהל רשקהב
אוה ונממ תחאו דחא לכש םיעדוי ונא .ךידיב םינותנ ץראהו הרבחה הנידמה לש םהיתולרוגש השגרה
עגר ותואב ונלש הריחבה תובישחמ תיחפהל ידכ ךכב ןיא םלוא םינוילימ המכ ךותמ דחא עיבצמ קר
.תמא לש
הברהש ךכל בל םימש םניא םיבר .ונייח ךרואל ולאכ תמא יעגר יפלאו תואמ םירוזפ ,תואיצמב
– הנידמהו הרבחה וארי ךיא לע העפשה הנשי דחאו תחא לכ לד ,הרואכל תוימוימויו תונטק תוטלחה
.ונלש םלועהו ץראה וארי ךיא לע הביבסה לע רבודמ םאו

(ליגר בכר וא עונפוא ,ןורוטקרט ,חטש בכר) בכר ילכ ריאשמש םיצירח םתוא - םיסילוקל רשקה המ
? ךרד יבג לע אלש חטשב עסונ אוהשכ
…דבלב תוקד 5 ךשמב ש"מק 30 לש תוריהמב עסונו ךרדהמ דריש דחא חטש בכר לע ובשיח ,ןכבו
ךשמהב ורקי וא ורק רבכ םכרואלש עקרקב םילופכ םיצירח לש מ"ק 2.5 ריאשי הז בכר
:םיאבה םיכילהתה
.(תוליחמ לשמל) ,םלודיג יתבב םייח ילעב ,םיחמצב הרישי תיזיפ העיגפ .א
חטשהש לככ רתוי בר ןמזל תרתונ וז העיגפ .חמוצב העיגפ בקעו םמצע םיצירחה בקע ףונב העיגפ .ב
.רתוי חיחצ
תולעת תריציו יליעה רגנה תלדגהל ךשמהב םרוגש עקרקה בר לש קודיהו עקרקהמ קלח לש רוריפ .ג
ךרואל הפיחס לש בצמ רצונ ,חמוצב עגופש תיעבטה המירזב יונישל טרפ .םיצירחה ךרואל המירז
רבד לש ופוסבו תויפוליח וא תוליבקמ םיכרד ושפחי םיידיתע םיניירבע םיגהנ ."תרתלואמה ךרדה"
ךופהי חטשהש וא דואמ הבחר ךרדל ךופהל הלולע הנושארה ךרדה
!ךישמהל אלו ליחתהל ללכב ךירצ היה אל הז לכו .םיכרד לש תשרל
.םיבר חטש יבכר וילע ועסנש יאלקח חטשב םגו יעבט חטשב םג שחרתמ הזכ חטש סרה
םיטילחמ םקלח לש םיגהנה רשאכ םיבר בכר ילכ לע רבודמ רשאכ הרוק המ וישכע םכמצעל וראת
.םיכרדל ץוחמ (ללותשהל לע רבדל אלש) עוסנל

? םיה ףוחבו
תויעבה ראש לכל תמרוג ףוחה רוזיאב העיסנ םלוא ןמז ךרואל םילגלג ינמיס םיראשנ אל םנמא לוחב
יבכר םיפיסומש תויעבה ילב םג תורצ קיפסמ שי ףוחה תולוחלו ץראה יפוחל .ורכזוהש
העיגפל רבעמש ןבומכ .טלחהב תורוסא וכרואל העיסנהו םיה ףוחל בכרב העגהה ,בגא .חטש
.שפנב תועיגפל םורגל הלולע םש העיסנ ףוחב תיתביבסה

…תמאה עגרל הרזחו

(וילא העיגמה ךרד אלל ךא) ןיינעמ והשמ הנממ קחרה וארתו ךרדב ועסיתשכ םאה -
? לגרב ועיגתו ורצעת וא בכרה םע םשל עיגהל וסנת
חקיי הזש תורמל דבלב ךרדב ועסית וא "בוביסה תא וכתחת" רפע יכרד תמוצל ועיגתשכ םאה -
? םייתש וא הינש
וא םכלש הבישיה םוקמל דע בכרה םע עיגהל וסנת םח ץיק םויב םיה ףוחל ועיגתשכ םאה
? הינחה שרגמב בכרה תא וריאשתש
תחא לכב ,ונב םג יולת הז יקנו יארפ ישפוח עבט ונביבס ראשייש םיצור ונחנא םאש רוכזל יאדכ
.דחוימב "תמאה יעגר"בו דימת תאז רוכזל יאדכ .ונלש תוטלחהבו ונממ דחאו

. ןהמ דרנ אלו ,ןבומכ תוריהזב .דבלב הפמב תונמוסמה םיכרדב עסינ

.םיה ףוח לע עסינ אל

.חטשה יבכר ילעב ןיב טרפבו ונירבח ןיב רסמה תא ץיפנ

.עבטה תורומשל תושרל תוריבע לע חוודנ


? תויושרה םע המו
תונמוסמש םיכרד ולא לשמל עבטה תורומשב) ןנמסלו העיסנב תורתומה םיכרד רידגהל אוה ןדיקפת
,תורוסא םיכרד ןומיסל גואדל ,(לופכ ןומיסכ הפמב עיפומה םיליבש ןומיסב
תוינכת בלשב ק ןיידע) תונויער םנשי ךכל רבעמ .חטש תעיסנ אשונב הפיכאו חוקיפ ךוניחל גואדלו
.חטשה לכב חטש יבכר לש העיסנ רתות םהב םילבגומ םיחטש תרדגהל (תומדקומ
.םירוזאה ראש לע ץחלה תא וניטקי ולא םירוזאש איה הווקתה
לש ףחדל תתל אלו םיעוגפ יתלבה םירוזאה לע רומשל בושח ואל םא ןיבו ולא תוינכת ועצובי םא ןיב
.עבטה תא לקלקל םידדוב