עבטב שדח - יעובש ףד

םיידוחי םילולסמ לע ץילמנ ,בגנב םישדח תויושחרתהו םיעורא עובש לכב ןייצנ רתאה לש הז קלחב
.תויטנוולר ונל תוארנש עבט תרימש תויעבב ןודנו הנועל
.sade@boker.org.il: ונלש ראודה אתל לבקל חמשנ םכיתולאשו םכיתובוגת תא


םיעורא

תופועה .הכישממ םיישדוחכ ךשמב רבכ תמיקתמה םיסרודה תופועה תדידנ .1
,בקעה .םיבקעה םה םויכ םיטלובה םידדונה .יאפוריאה ץיקל הקירפאמ הרזחב
םינבל "תונולח" ינש יפל תיסחי תולקב יוהיזל ןתינה םוח יעבצב ינוניב סרוד
קלחל השק םיתיעלו ךשוממ ךילהת איה הדידנה .המוח ףנכ לכ לש התיתחתב
ועגפנש תופוע רפסמ הנועה ךלהמב ועיגה רקוב הדש לש יחה ףסואל .תופועהמ
.הדידנה ךלהמב

תיטנלטאה הלאה .תויטנלטאה תולאה חספמ רבכ תובלבלמ הובגה בגנה רהב .2
דוגינב הלאה .הובגה בגנה-רה ילחנב םירוזפ ונממ םיטרפש םישרמו לודג ץע איה
.ץיקה ךלהמה תבלבלמו ףרוחה ךלהמב תכלשב תאצמנ רבדמה יחמצ בורל
םירהב תולאה לש ירוקמה לודיגב תיבב הרוקמ וז תוגהנתה םיאנטובה תנעטל
המכב ךרעומ ןליגו םימי ךיראמ תולאהמ קלח .ןאריא לש םיגלשומהו םיהובגה
.םינש תואמ


עובשה לולסמ

ךלנ לולסמה .רקוב-הדש רוזיאב ינוניב ךרואב הפי לולסמ לע ץילמנ עובשה .3
לחנו .רקוב הדשל תיחרזמ מ"ק 2 -כ אצמנ רורצ רה .רורצ לחנו רורצ-רהל
.תועש 4 -כ אוה לולסמה ךשמ .ןיצ לחנו ןיצ תעקב ןוויכל המורד ונממ דרוי רורצ
לפמה יתחתב בגהש איה םעפה העתפהה .ונלש םילולסמב תמישרב טרופמ אוהו
.אלמ ןיידע אוהו שדוחכ ינפל ןופטישב אלמתה