רקוב הדש תשרדמב 2002 חספ
2002 חספ יעורא
החפשמה לכל תויווחו םילויט
הובגה בגנה רה תוגספ לא - םעפ לש םעטב לויט
רבדמה תונייעמ לא
תונמזה זכרמ
08-6532016 :לט
08-6532721 :סקפ
orders@boker.org.il :ינורטקלא ראד