רבדמב תורגב
"העונתל הרזחב"
הדש תשרדמב הדש ס"יבב שגפמ
.רקוב
08:30
תנגרואמ העסהל דויצה תא סימענ
:לולסמ.לולסמ תליחתל
תליחת .ףירח רה רבעל העיסנ
תיפצת ,השרוח רה רוזאב לולסמ
לחנ ךותל הדירי ,יניס לובג רבעל
רהל היילע .השרוח תרוגאמ השרוח
שארמ םייברע תעש תיפצתו םמור
ץול תורוב - תולא
הימונורטסא ברע :ברע תוליעפ
ץול תורוב
:הניל םוקמ

1/4/2002 'ב םוי
הדש תשרדמב הדש ס"יבב שגפמ
.רקוב
08:30
תנגרואמ העסהל דויצה תא סימענ
:לולסמ.לולסמ תליחתל
תליחת .ףירח רה רבעל העיסנ
תיפצת ,השרוח רה רוזאב לולסמ
לחנ ךותל הדירי ,יניס לובג רבעל
רהל היילע .השרוח תרוגאמ השרוח
שארמ םייברע תעש תיפצתו םמור
ץול תורוב - תולא
הימונורטסא ברע :ברע תוליעפ
ץול תורוב
:הניל םוקמ