רבדמב תורגב
"העונתל הרזחב"
הובגה בגנה רה תוגספ לא - םעפ לש םעטב לויט
לירפאב 3-1 חספ דעומה לוח ,יעיבר-ינש םימי

1/4/2002 'ב םוי
הדש תשרדמב הדש ס"יבב שגפמ
.רקוב
08:30
תנגרואמ העסהל דויצה תא סימענ
רה רבעל העיסנ .לולסמ תליחתל
רה רוזאב לולסמ תליחת .ףירח
,יניס לובג רבעל תיפצת ,השרוח
תרוגאמ השרוח לחנ ךותל הדירי
תיפצתו םמור רהל היילע .השרוח
תורוב - תולא שארמ םייברע תעש
ץול
:לולסמ
הימונורטסא ברע :ברע תוליעפ
ץול תורוב :הניל םוקמ

2/4/2002 'ג םוי
,ןומר רהל ץול תורובמ הכילה
,ןומר שתכמ רבעל תיפצת 'מ 1037
ןוינק ןומר שתכמ ךותל הדירי
רהל שתכמהמ האיציו תומזירפה
רה ןוויכל הביהרמ תיפצת םע ודיע
. רשימהו ףירע
:לולסמ
.דדב ליגרת :ברע תוליעפ
.ודיע רה הליל ןוינח :הניל םוקמ

3/4/2002 'ד םוי
השילגו ץול הלעמ שארל היילע
ץול לחנ ןוויכל באילא לחנב
. םימישרמה הלאה יצע תוניב
:לולסמ
.ץול לחנ :םויס
.רקוב הדש תשרדמל הרזח :העסה

,ופוסמו לולסמה תליחתל העסה ,םימי העבראל תולהנמו יוויל בכר ,הכרדה :ללוכ ריחמה
.(ללוכ) ןורחאה םויה ירהוצ דעו ןושאר םויה ירהוצמ :תוחורא

.םיפתתשמה י"ע תוחוראה תנכה .חטשב הנילה
ח"ש 615 :(13-18) רעונל ,ח"ש 740 :רגובמל תופתתשה ימד
.שארמ המשרהבו םיפתתשמ רפסמב הנתומ

תונמזה זכרמ
08-6532016 :לט
08-6532721 :סקפ
orders@boker.org.il :ינורטקלא ראד