2002 חספ
החפשמה לכל תויווחו םילויט - חספ
ריחמ תוליעפה גוס דעומ םוי
החפשמל ח"ש 85 םיראווח לחנל חרי רואל לויט 19:45-23:00 ישיש םוי29.3
החפשמל ח"ש 85 םיראווח לחנל חרי רואל לויט 19:45-23:00 תבש םוי30.3
.ח"ש 60 דליח"ש 70 רגובמ 30 תב יראפס תיאשמב רויס
:ןיצ תעקב תונייעמב ,תומוקמ
בקע ןיע ,תדבע ןיע לע תיפצת
שאר דצמ ,קיז ןיע ,הצחר ללוכ
.ןיצ הלעמ
08:00-13:00
החפשמל ח"ש 85 לפמב רוקיב :רורצ לחנו רורצ רה
תרדהנ תיפצתו םימה בגבו שביה
תינוניב :ישוק תגרד .ןיצ תעקבל
מ"ק 4-5
09:00 ןושאר םוי31.3
החפשמל ח"ש 85 םיראווח לחנל חרי רואל לויט 19:45-23:00
החפשמלח"ש 85 .תישממ לחנו תישממ תיטבנה ריעה
לש תוראופמה םירעהמ תחאב רויס
רוקיב ללוכ םימשבה רחס תופוקת
ןגל הסינכה) .םינילבת קושב
תגרד(םולשתב הכורכ תישממ ימואל
מ"ק 3 הלק :ישוק
09:00 ינש םוי1.4
החפשמל ח"ש 85 הוונ :םינורהס ןיע ןומר שתכמ
םימשג ימב ורוקמש ןטק רבדמ
:תורקנ תסרפ םינש ינוילמ םיאולכ
ריג יקוצמ תוניב םישרמ ןוינק
םינבא ,קיתע יטבנ ןאח ,םינבל
:ישוק תגרד .םינבואמו תוינועבצ
מ"ק 3 תינוניב
09:00 ישילש םוי2.4
.ח"ש 60 דליח"ש 70 רגובמ 30 תב יראפס תיאשמב רויס
:ןיצ תעקב תונייעמב ,תומוקמ
בקע ןיע ,תדבע ןיע לע תיפצת
שאר דצמ ,קיז ןיע ,הצחר ללוכ
.ןיצ הלעמ
08:00-13:00
החפשמל ח"ש 85 םימ בגו יתנוע ןייעמ :םעקרי ןיע
ןבאב בוצחה ןטק ןוינקב
עלצ לע ספטנ :ןטק "ריפנס"ריג
ריפנס ותרוצש לודגה שתכמה
םיקוצמה לא הייפיפי תיפצתל
םיינועבצ תולוח .םיינועבצה
תוריצי רוצינ :לודגה שתכמב
לוחה יעבצ ןווגממ תונמוא
דייטצהל ץלמומ) .שתכמבש
הלק ישוק תגרד.(םיפוקש םיקובקבב
מ"ק 3
09:00 יעיבר םוי3.4
החפשמל ח"ש 85 רויס .יברעמה לובגהו הנצינ
.הנצינ רוזאב םייזכרמ םירתאב
הנצינ יקומח ,זוזע - בלרב רופצמ
תגרד .יניס יבחרמ לע תיפצתו
מ"ק 1.5 הלק :ישוק
09:00 ישימח םוי4.4
.ח"ש 60 דליח"ש 70 רגובמ 30 תב יראפס תיאשמב רויס
:ןיצ תעקב תונייעמב ,תומוקמ
בקע ןיע ,תדבע ןיע לע תיפצת
שאר דצמ ,קיז ןיע ,הצחר ללוכ
.ןיצ הלעמ
08:00-13:00 ישיש םוי5.4

םילחוזה תוליעפ תמגדהל ךשוח רדח ,םילחוז ףסוא לש תשדוחמ הגוצת : ירבדמ םילחוז זכרמ
םיירבדמ תופועו תויח יבולכ ,םיצלחופ תגוצת ,םימסרכמהו
, 15:00-19:00 תועשה ןיב 29/03-06/04 :םיכיראתב חספה גחב בחרה להקל חותפ
.09:00-13:00

םיבכרב העיסנה ,רקוב הדש תשרדמב הדש רפס תיב לש הינחה תבחרמ תואצוי תויוליעפה לכ
הרומש םייונישל תוכזה .שארמ המשרהבו םיפתתשמ םומינימב הנתומ .םייטרפ

תונמזה זכרמ
08-6532016 :לט
08-6532721 :סקפ
orders@boker.org.il :ינורטקלא ראד