רבדמה תונייעמ לא
2002 חספ שפונ
ןושאר דע ישיש םימי 31/3/02 –29 :'א רוזחמ
יעיבר דע ינש םימי 3/4/02 –1 :'ב רוזחמ
תבש דע ישימח םימי 6/4/02 –4 :'ג רוזחמ

1 םוי
.םירדחב תונגראתהו ש"סיבל העגה 13:00
הלק הדירי :ראווחה ירותסמב לויט
הסינכ ,םיניצה קוצמ תונורתבב
לע תיפצתו ראווחה תונומראל
.םילעי
14:00
ברע תחורא 19:00
שופיח :ח"עב םע םיאובחמ םיקחשמ
יסנפ תרזעב םיברקע רחא בקעמו
רהוז רוא םיריזחמש .U.V
םיפלטע רחא בקעמו ,םנוירשמ
.םייאלג תועצמאב
20:00

2 םוי
רקוב תחורא 08:00
רוקיבו םיינועבצ תולוחל רויס
תועלצמל רצק לויט .םעקרי ןיעב
. ןטק ריפנס לולסמב לודג שתכמ
08:45
.החונמו םירהצ תחורא 13:30
תעקב תונייעמל ירבדמ בכרב רויס
ןיע,בקע ןיע ,הצחר ללוכ ןיצ
.קיז
15:00
קוצממ ,םימודמד תעל העיקש רויס
.ח"עב לע תיפצתל םיניצה
18:00
תיאודב הלפח ןונגסב ברע תחורא
.ןחראפ לצא
19:00
הרודמל ביבסמ רבדמ ירופיס ברע
.תויגועו התב דוביכ ללוכ
20:00

3 םוי
רקוב תחורא 08:00
הגוצת :ירבדמ םילחוז זכרמ
רדח ,םילחוז ףסוא לש תשדוחמ
םילחוזה תוליעפ תמגדהל ךשוח
,םיצלחופ תגוצת ,םימסרכמהו
םיירבדמ תופועו תויח יבולכ
09:00
,םילבחה רשג ,רושבה ךרדל העיסנ
לת ,הבובר ראב ,רושבה לחנ ירגאמ
קראפ דע הכילה לולסמו ןחוראש
. (הסינכ ללוכ אל) לוכשא
10:00
.חטשב םירהצ תחורא 14:00
.םויס 16:30

ח"ש 450 :(3-13) דליל ,ח"ש 660 :רגובמל תופתתשה ימד
.םירתאל הסינכו הכרדה ,הלכלכ ,הינסכאב הניל ללוכ ריחמה

.הרומש םייונישל תוכזה .שארמ המשרהבו םיפתתשמ רפסמב הנתומ
תונמזה זכרמ
08-6532016 :לט
08-6532721 :סקפ
orders@boker.org.il :ינורטקלא ראד