Reservations Links Services Now in Nature Young Guides Tracks Collections General Midreshet Sde Boker Home


עלס ןפש, ןפשה תא םיריכמ םניא םהיתונושלל ך"נתה תא ומגרתש הפוריא ידוהי .הרקמב אלו ,תבנראל ןפש ןיב םילבלבמ םיבר
.תבנראה (םירחאה םיטרפה בורב הנושו) לדוגב המוד ח"עבל ןפשה תא ומגרת ןכ לע (הפוריאב םינפש ןיא)

לודיגה יתב בורב ץופנ עלסה ןפש .לארשיב הז ללכבו , היסאב תודחא תויסולכואל טרפ הקירפאב םייח םינפשה
.ץראב םייעלסה

.טילש רכזו םינימה ינשמ םיריעצ ,תורגוב תובקנ רפסממ היונב הצובקה ,תרדוסמ היכרריה םע תוצובקב םייח םינפשה
םניא לבא,.....הסחמ םידודנ הנוזת ,רדעב םייחה תרגשב םיפתתשמ רדעה ילושב םייח םיטילש םניאש םירגובה םירכזה
ברקתמש הדימב .ריש ירופיצל המודב שממ ,הריש י"ע םירחא םירכז ינפמ רדעה לע רמוש טלושה רכזה .הייברב םיפתתשמ
.תיזיפ תומילא ללכל עיגמ וניא תומיעהו קחרתמ שלופה רכזה כ"דב ,המר הריש...ב חצופו ונוויכל בצייתמ אוה ,רחא רכז רדעל
,םיעובק םיקחרמב רדעה ביבס םיכורע כ"דב ולא ,םיטילש םניאש םירכזה ןיב םג היכרריהה תעבקנ ותרזעבש ילכ םה םיתומיעה
.ינשה לגעמל םיקחדנ רתוי םישלחה םירכזהו

ךשמנ אוהו ,הז לדוגב ח"עבל תיסחי דואמ ךשוממ ןוירהה .רבמטפס עצמא דעו ילוי תליחתמ םינפשה לש הייברה תנוע
,םיקומע םיכוכב תישענ הטלמהה ,עפשב םייק ןוזמהו ביבסמ ביבאה רשאכ ,תוטלמהה תוליחתמ סרמ ףוסב .םישדוח הנומשכ
.העברא, השולש ,כ"דב .השישל דחא רוג ןיב תחא הטלמהב

םירוגה .םיעלסה ןיב קחשל ךוכהמ דיימ תאצל םילגוסמ םהו םיחתופמ םהישוח לכ ,דואמ םיחתופמ םהשכ םידלונ םירוגה
.הקיניה לע ףסונב יחמצ רמוח לוכאל םיליחתמ עובש ליגב רבכ ,דחי םיקחשמ דחי ודלונש

םיכוכב םיפפוטצמ הלילבו.....םשג ,רוקל דחוימב םישיגר םינפשהש הביסה תאז ,תורעש קר רמצ ללכ ןיא םינפשה תוורפל
היוצרה ףוגה 'פמטמ תולעמ 7.5 -ב ופוג 'פמט תא דירוהל וא תולעל לוכיאוהו םישרמ ימרת םוחת ןפשל .ינשה תא דחא םמחל מ"ע
.הביבסה יאנתל םאתהב

םה םיצע לע םג .םיעלסב המישרמ הזיחא תלוכי םע םילועמ םינספט םהו ,םיקוצמב םייחל םאתומ םינפשה לש םפוג הנבמ
םילגוסמו ,דבלב םיחמצ לע םינוזינ םינפשה .דבלב לקשמה יווישב םירזענ אלא ףנעה תא םיתפול םניאש תורמל בטיה םיספטמ
.ןפשה תביק תא םילכוא אלו םירהזנ םינפש םיפרוטה ח"עב .קזניהל ילבמ םיליער םיחמצ לוכאל

םגש םידיחיה םיקנויה םה ליפה םגו ןפשה םג םנמא .ןוכנ וניא הז ,ליפל בורק ןפשהש םירפסמו םיעטמה שי :ליפהו ןפשה לע
םדקל תיתכרעמ הניחבמ םיכייש םייאבובנשה םגו םייאליפה םגו םייאנפשה םג םנמואו ,ףוגהמ םיטלוב םיכשאה ןיא םוחיי ןמזב
.םיבורקל ליפהו ןפשה תא ךפוה אל הז ,םינתסרפ

.םעפהל ןאכ דע

.לבוי