עלס ןפש

תא םיריכמ םניא םהיתונושלל ך"נתה תא ומגרתש הפוריא ידוהי .הרקמב אלו ,תבנראל ןפש ןיב םילבלבמ םיבר
.תבנראה (םירחאה םיטרפה בורב הנושו) לדוגב המוד ח"עבל ןפשה תא ומגרת ןכ לע (הפוריאב םינפש ןיא), ןפשה
לודיגה יתב בורב ץופנ עלסה ןפש .לארשיב הז ללכבו , היסאב תודחא תויסולכואל טרפ הקירפאב םייח םינפשה
.ץראב םייעלסה

ינשמ םיריעצ ,תורגוב תובקנ רפסממ היונב הצובקה ,תרדוסמ היכרריה םע תוצובקב םייח םינפשה
הנוזת ,רדעב םייחה תרגשב םיפתתשמ רדעה ילושב םייח םיטילש םניאש םירגובה םירכזה .טילש רכזו םינימה
שממ ,הריש י"ע םירחא םירכז ינפמ רדעה לע רמוש טלושה רכזה .הייברב םיפתתשמ םניא לבא,.....הסחמ םידודנ
שלופה רכזה כ"דב ,המר הריש...ב חצופו ונוויכל בצייתמ אוה ,רחא רכז רדעל ברקתמש הדימב .ריש ירופיצל המודב
םניאש םירכזה ןיב םג היכרריהה תעבקנ ותרזעבש ילכ םה םיתומיעה .תיזיפ תומילא ללכל עיגמ וניא תומיעהו קחרתמ
.ינשה לגעמל םיקחדנ רתוי םישלחה םירכזהו ,םיעובק םיקחרמב רדעה ביבס םיכורע כ"דב ולא ,םיטילש

,הז לדוגב ח"עבל תיסחי דואמ ךשוממ ןוירהה .רבמטפס עצמא דעו ילוי תליחתמ םינפשה לש הייברה תנוע
הטלמהה ,עפשב םייק ןוזמהו ביבסמ ביבאה רשאכ ,תוטלמהה תוליחתמ סרמ ףוסב .םישדוח הנומשכ ךשמנ אוהו
,כ"דב .השישל דחא רוג ןיב תחא הטלמהב ,םיקומע םיכוכב תישענ
.העברא, השולש

.םיעלסה ןיב קחשל ךוכהמ דיימ תאצל םילגוסמ םהו םיחתופמ םהישוח לכ ,דואמ םיחתופמ םהשכ םידלונ םירוגה
.הקיניה לע ףסונב יחמצ רמוח לוכאל םיליחתמ עובש ליגב רבכ ,דחי םיקחשמ דחי ודלונש םירוגה

הלילבו.....םשג ,רוקל דחוימב םישיגר םינפשהש הביסה תאז ,תורעש קר רמצ ללכ ןיא םינפשה תוורפל
אוהו םישרמ ימרת םוחת ןפשל .ינשה תא דחא םמחל מ"ע םיכוכב םיפפוטצמ
.הביבסה יאנתל םאתהב היוצרה ףוגה 'פמטמ תולעמ 7.5 -ב ופוג 'פמט תא דירוהל וא תולעל לוכי

.םיעלסב המישרמ הזיחא תלוכי םע םילועמ םינספט םהו ,םיקוצמב םייחל םאתומ םינפשה לש םפוג הנבמ
םינוזינ םינפשה .דבלב לקשמה יווישב םירזענ אלא ףנעה תא םיתפול םניאש תורמל בטיה םיספטמ םה םיצע לע םג
.קזניהל ילבמ םיליער םיחמצ לוכאל םילגוסמו ,דבלב םיחמצ לע
.ןפשה תביק תא םילכוא אלו םירהזנ םינפש םיפרוטה ח"עב

םגש םידיחיה םיקנויה םה ליפה םגו ןפשה םג םנמא .ןוכנ וניא הז ,ליפל בורק ןפשהש םירפסמו םיעטמה שי :ליפהו ןפשה לע
תיתכרעמ הניחבמ םיכייש םייאבובנשה םגו םייאליפה םגו םייאנפשה םג םנמואו ,ףוגהמ םיטלוב םיכשאה ןיא םוחיי ןמזב
.םיבורקל ליפהו ןפשה תא ךפוה אל הז ,םינתסרפ םדקל

.םעפהל ןאכ דע

.לבוי
EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד