...ץיקה תא םכל ושעיש תונומתה
הדובעב ינו'ג
חורב תפפועתמ תימלוש
דימתמ סקוסמ הארמב דעלג
תיביסנטניא תוליעפב תירניוה
העוגר רתוי תצק תוליעפבו