.ל"ז םחנמ – רב ינמ ש"ע תרוסמ רמוש רעונ גוח– מ"שנחה

תותבשב םישגפממ רקיעב תבכרומ גוחה תוליעפ , ץראה יבחר לכמ יתד רעונל גוח אוה מ"שנחה
תושפוחב בגנב רקיעב םידדונ םילויטמו ץראה ירוזאמ דחאב ש"סיבב וא בושיב ,ץוביקב
.םידומילה
םיכינחה י"ע תושענ תויוליעפהו תונכההשכ תבשל שדוח ידימ גוחה שגפנ הנשה ךלהמב
.דחיב םיכירדמהו
םיאצויו םירפו'צ הברה הברהו הניש קש ,קית מ"שנחה ירבח םיחקול השפוח הל העיגמשכ
.הברעל ןיצ תעקב רוזאמ מ"שנחה לייט ץיקה תשפוחב לשמל ךכ דדונ לויטל
תוריפח ומכ םידחוימ םיטקייורפב קלח מ"שנחה חקול םיתיעל םילויטהו תותבשל ףסונב
.דועו ל"וחמ ידוהי רעונ םע םיפתושמ םילויט , םיגולואיכרא םירתאב

תא יתדה רעונה רובע םייקל איה ונתרטמ תופיצרב םינש 16 הזמ ליעפה גוח אוה מ"שנחה
.םייתד חרואו יפואב תאזו ץראה לכב ינוליח רעונל רעונה יגוח םיקפסמש תרגסמ התוא

?הנוש אוהקוידב המב .הנוש אוה ץראה יבחרב רעונה יגוחל המוד תרגסמ ותויה םע מ"שנחה
.גוחל עיגיש ימל קר ריבסהל לכונ הז תא

:תובורקה מ"שנחה תויוליעפ
בגנה רהב מ"שנח תבש -רבמצדב 8-9 .ולסכב בי-אי

.ןראפהו רשימה רוזאב הכונח לויט -רבמצדב 24-28.תבטב ב-ולסכב זכ
ףועמ תכרעמל הרזח