Reservations Links Services Now in Nature Young Guides Tracks Collections General Midreshet Sde Boker Home
ס"שת חספ

םילויט תמישר

תוחפשמ ילויט
תכל יביטמל םילויט
תוחפשמ ילויט

.החפשמה לכל םימיאתמו םיכרדומ םילויטה

.תופקשמו תומלצמב םג דואמ יאדכו הייתש ,עבוכ ,הכילה ילענב דייטצהל שי

.םירהצה תועשב םויס .08:30 העשב הדש ס"יב לש היינחה תבחרב :שגפמה תדוקנ

(םירתאל הסינכ ללוכ אל) ח"ש : 15(3-13) דליל ,ח"ש 20:רגובמל ריחמה
.שארמ המשרהבו םיפתתשמ רפסמב הנתומ

orders@boker.org.il :ינורטקלא ראד 07-6532721.סקפ , 07-6532016.לט

ישוק תגרד ןאל יתמ 'סמ
תינוניב
מ"ק 4-5
רורצ לחנו רורצ רה
ןיצ תעקבל תרדהנ תיפצתו םימה בגבו שביה לפמב רוקיב
'ו םוי
21/4
1021
תינוניב
מ"ק 4
ןומר שתכמ
םינש ינוילמ םיאולכ םימשג ימב ורוקמש ןטק רבדמ הוונ :םינורהס ןיע
,קיתע יטבנ ןאח ,םינבל ריג יקוצמ תוניב םישרמ ןוינק :תורקנ תסרפ
.םינבואמו תוינועבצ םינבא
תבש םוי
22/4
1022
הלק
מ"ק 3
היילמר תורובו תדבע
םויה ייח םישחמומ ,ץראב ודרשש תוראופמהמ ,תיטנזיב-תיטבנה ריעב
הרובק תורעמ ,תויסנכ ,ןיי תכירדל הליעפ תג ,םילמגה תוחרוא :ריעב םוי
(םולשתב הכורכ תדבע ימואל ןגל הסינכה) .דועו
'א םיו
23/4
1023
תינוניב
מ"ק 3
הייתש ימ ףוסיאל ושמשש תורוב -17ל זוקינ תכרעמ ריכנ :ץול תורוב
.המלשו דוד םיכלמה תפוקתב
םיסוס ומכ םירחא ח"עב םע דחי "רמצ תוכיסנ" -500כ :תוקפלא תווחב
.םיסווטו תורוגנא ,םילמגו םיריעז
(םולשתב הכורכ תוקפלאה תווחל הסינכה)
'ב םוי
24/4
1024
הלק
מ"ק 3
ריג ןבאב בוצחה ןטק ןוינקב םימ בגו יתנוע ןייעמ :םעקרי ןיע
תיפצתל ריפנס ותרוצש לודגה שתכמה עלצ לע ספטנ :ןטק "ריפנס"
.םיינועבצה םיקוצמה לא הייפיפי
לוחה יעבצ ןווגממ תונמוא תוריצי רוצינ :לודגה שתכמב םיינועבצ תולוח
(םיפוקש םיקובקבב דייטצהל ץלמומ) .שתכמבש
'ג םוי
25/4
1025
הלק
מ"ק 1.5
.בגנה ישתכמבש םלשומה לש םיהדמ הארמ :ןטק שתכמ תיפצת
םודק ימור הלעמ ודיצלו הברעהו ןיצ לחנ לע תיפצת :םיברקע הלעמ ריצ
ןיע-ןיצ ןיע תונייעמ לש רבדמ הוונל ךלנ םשמ .ןבא תוחולב וקלחב ףצורש
םיברקע
'ד םוי
26/4
1026


תכל יביטמל םילויט

.תופקשמו תומלצמב םג דואמ יאדכו הייתש ,עבוכ ,הכילה ילענב דייטצהל שי

.07:45 העשב הדש ס"יב לש היינחה תבחרב :שגפמה תדוקנ
.םירהצה רחא תועשב םויס

ח"ש : 20(13-18) רעונל ,ח"ש 30:רגובמל ריחמה

.שארמ המשרהבו םיפתתשמ רפסמב הנתומ
13 ליגמ םיפתתשמל םיאתמ

orders@boker.org.il :ינורטקלא ראד 07-6532721.סקפ , 07-6532016.לט

מ"ק ןאל יתמ 'סמ
מ"ק 10 ןייעמל דרנ םשמ ,ןיצ תעקב רבעל הביהרמ תיפצת ,ןושבד הלעמב הילע
ןיצ הלעמ תיתחתב םייסנ .בגנב ולדוגב ינשה ,בקע ןיע
'ו םוי
21/4
2021
מ"ק 8 .הייפיפי תיפצתל שתכמב בלבש ןודרא רהל הלולת היילע :ןומר שתכמ
.שתכמה ירתא לע דחוימב המישרמ תיפצתו טורח תעבגל לק סופיט
םייגולואיכראה הירתא לע םינורהס תמרב רוקיב
תבש םוי
22/4
2022
מ"ק 9.5 .וקוצמב םימסרכמה םיקומעה םיקדסל דע עיגנו ילוחה ןימי לחנב לייטנ
י"ע ץרפנש הלעמב הלענ ,םימישרמ םיקוצמה ןייפואמה הריתח לחנל דרנ
.םעקרי ןיע ,יתנועה ןיעמה לש םיפיה םיבגל דע עיגנו ח"מלפה תרייס
'א םוי
23/4
2023
מ"ק 8 ןוינק - בוג לחנ לא תליאל ליבוהש ירוטדנמה שיבכב דרנ םיברקע הלעמ
םילבחו תומלוס תרזעב ,ירגתאו קומע
'ב םוי
24/4
2024
מ"ק 13 לחנ לא רבחתמש תיטבנה הפוקתהמ םימ תורובב רישע לולסמ ,ץצח לחנ
"םימשל תונולח" םע הסרפ ותרוצש ךורד
'ג םוי
25/4
2025
מ"ק 12 הברעה לא רשייה םיכפשנ ,הרצח סכר ילופישב ,ץרוע לחנו רזמ לחנ
םימישרמ םיהבגו םיעופישב םיעודיו
'ד םוי
26/4
2026