יתיווח-יגולוקא ץיק הנחמ
2 'מע
3 'מע
4 'מע
המשרה ספוט