Reservations Links Services Now in Nature Young Guides Tracks Collections General Midreshet Sde Boker Home


ץראב םימה רבשמ :תמאה עגר - הביבס
הברה רבכ ונעמש ונלוכ .ונינזואל שדח ונניא "םימה קשמב רבשמה" םילימה ףוריצ
."ךוסחל ךירצ"שו "םימב הינע ונצרא"ש םימעפ
קשמל םירושקה םינוש םימרוג ןיב ,תרושקתב םג עמשנה ,ףירח חוכיו שטינ הנורחאל
םעפה םאה :םהיתועדב םיקולח אשונה לש יעדמה דצל םירושקה םישנא םג .םימה
םיצוציקש וא רתלאל הלפתה ינקתמ תמקהב ליחתהל ךירצ םאה ?םעפ יאמ ףירח רבשמה
?וקיפסי ןיחלוק ימ רתוי לש הבשהו תואלקחל האצקהב

רזגמה לש םימה תכירצ היופצ הנושארלש אוה יחכונה רבשמהמ הלועש שדח בצמ
(%40 לש ץוציקל יופצ ןורחאה הזש רחאל) יאלקחה רזגמה לש וזל המוד תויהל יתיבה
.םיבקועמ םירטמ ינוילימ -700כ ךורצי וללה םירזגמהמ דחא לכ .הנממ הלודג ףא ילואו

יבגל בצמה ,ליבקמבש ירה ץוציקה תוציחנב הנבה תמייקש הארנ םיאלקחה ברקבש דועב
ךרענש (דחוימב טלוב אלה) עצבמה םא ."תכשמנ הגיגחה"כ ראותמ יתיבה רזגמב הכירצה
תוביצנב גשיהכ תאז וארי ,%10 לש ןוכסיח גישי םיחרזאה ברקב םימב ןוכסיחה דודיעל
."תורוקמ"בו םימה

הנשב ךרוצ הנידמה יחרזאמ דחא לכ תיתיבה הכירצה תרגסמבש הארמ טושפ בושיח
הכומנ תבשחנ וז הכירצ .םויל םירטיל -300כ םהש ,עצוממב םיבקועמ םירטמ -110כ
רבוחמ ונניא ונלש םימה קשמש רוכזל בושח םלואו ברעמה תונידמ בורב הכירצל תיסחי
ונא המכ הנניא תיתועמשמה הלאשה ,ןכל …ןהשלכ ברעמ תונידמ לש םימה יקשמל
.לארשיל רשאמ םימ רתוי הברה שי ולא תונידמל .הינמרגל וא ב"הראל תיסחי םיכרוצ
ונמצעל תושרהל םילוכי ונחנאש המל תיסחי םיכרוצ ונא המכ איה תיתועמשמה הלאשה
?ךורצל
קר םיזרבהמ םימ םיאצוי הבורבש הנידמ) ןדרי לש הזל רבוחמ ןכ ונלש םימה קשמ ,בגא
תוחפ הברה םיכרוצש) םיחטשה יבשות לשו תיאניתשלפה תושרה לש הזלו (עובשל תחא
יבשות לש וזל ההז התיה םיחטשה יבשות לש םימה תכירצ וליא .(לארשי יבשות רשאמ
.הברהב רומח היה רבשמהש ירה לארשי

תיילעב הרושקה תימיטיגלו תיעבט העפות יתיבה רזגמב הכירצה תיילעב םיאור םיבר
םדוקש" לש תובוגתה תולוע יתיבה שומישב םימב ןוכסיח לש ןויערל הבוגתב .םייחה תמר
התנב אלש הלשממה לש הייעב"ו "תואלקחל םוקמ ןיא ץראבש הארנכ" ,"וכסחי םיאלקחה
."הלפתה ינקתמ
:דחאל דחא ולא םינועיטל סחייתנ
םלועה יבחרב תמסרופמ לארשי ךא רופישל םוקמ דימת שי ,תואלקחב ןוכסיחה יבגל ,ןכבו
םימב ץוציקה בור תא םיגפוסה ולא םה םיאלקחה ,ףסונבו תוינכסח הייקשה תוקינכטב
רצייל ידכ אלא הז לע הז זיתהל ידכ םימב םישמתשמ םניא םיאלקחה ,רוכזכ .תרוצב תונשב
.םיכירצ ונלוכש ןוזמ
טרפש רורב ךא וז לקשמ תדבכ הלאשב ןאכ ןודנ אל ?ץראב תואלקח היהתש ךירצ םאה
ץראה לש התומדל םירושקה םיטבה ,םייכרע םיטביה הל שי םימב שומיש לש טביהל
םא םג ,הרקמ לכב .ונלש ילכלכה ןוחטיבל -ףסונבו םישנא יפלא הברה לש םייח חרואלו
תואלקחה תא לסחל ("הלבקתה" רבכ השעמלש םינעוטה ולאכ שיש) תינורקע הטלחה היהת
.תובר םינש ךשמי ךילהתהש ירה
תולשממש קפס ןיא .רומח לדחמכ הארנ רבעב העקשההו בוצקיתה רסוח :הלפתה ינקתמ תיינב
לש הייעב קר אל אוה ולא םינקתמב רוסחמה םלואו .הנוכנה הטלחהה תא ולביק אל תובר
.םוי ידמ םיסרהנו םיכלוה הלש םימה תורוקמש הנידמב חרזא לכ לש הייעב אוה .הלשממה

?םימה תורוקמב הרוק המ

םוהתה ימ בצמ .ונינפל ןיידע םימח ץיק ישדוחו מ"ס 80 ידכ םודאה וקל בורק תרניכה סלפמ
יתלב קזנלו תוראב תחלמהל תמרוגה רתי תביאש תכשמנ ףוחה רפיוקאב :רתויב רומח ונלש
.םש םודאה וקל םיברקתמו דאמ םיכומנ םיסלפמה רהה רפיוקאב .םימה תוכיאל ךיפה
ךא רהה רפיוקאבו תרנכב םימודאה םיוקל תחתמ הדיריב הרקי המ הלאשב רורב עדי ןיא
םוש אלל תאז לכו .םימה תוכיאב תיתועמשמ הדיריו החלמה ןכתית תומוקמה ינשבש הארנ
.דחוימב םושג היהי אבה ףרוחהש החטבה
ינקתמב העקשההו דחוימב הריהמ הניא םיכפשב לופיט ינוכמב העקשהה :םיפסונ תורוקמ
.םינויד יבלשב ליגרכ הלפתה
ןיע תרומש .םילחנו תונייעמ - םייעבט םימ תורוקמ תושבייתה אוה םימה רבשמ לש ףסונ דצ
.םיפסונ תומוקמ לע םג םויא םייקו השבייתה רבכ קפא

זוזי והשמש ידכ (תרניכה לש תיביסמ החלמה ומכ) הפורטסטק השורדש םיבשוח ונא םא
הז םא ,בגא .ןובשח ילב ךורצלו ךישמהל יאדכש ירה הלפתה ינקתמב העקשהה תניחבמ
ינקתמ תיינב .םיימעפ בושחל יאדכש ךכ םימב שומישב ענצ רטשמ ליחתיש ריבס הרקי
.םייתנש תוחפל ךראת הלפתהה
אלו) שיש המ םע רדתסהל ךירצ הבורקה הפוקתל תוחפלש ךכב ריכנ םא ,תאז תמועל
.ונמצע תא םג קודבנש יאדכ זא יכ (תויהל ךירצ היהש המ וא תויהל לוכי היהש המ םע

.םימב ךוסחל ונלש תימוקמה תושרה לעו תוטלחה ילבקמ לע עיפשהל תוסנל בר םוקמ שי
.םימב ינזבזב םימעפ הברה אוה תוימוקמה תויושרה תוירחאבש ןוניג
:תואבה תולאשה לע ובשיח הזל רבעמ

/ םילכ םיפטוש ונחנאש ןמזב ןמזה לכ ומרזי םימהש ינויח שממ הז םאה 
?םיחלגתמ/םייניש םיחצחצמ      

?םימ הברהבו רוניצב שמתשהל ינויח תינוכמ/ הכרדמ / הפצר םיקנמ ונאשכ םאה 

ונלש הניגה םאה ?אשדל וא הניגל עטק דוע הזה ץיקב ףיסוהל ינויח שממ הז םא 
?םימב תינוכסח      

?םויה רבכ תחלקמלו םיתורישל םימ יכסוח םירזיבא תונקל אל עודמ ,ונל ןיא ןיידע םא 

תורשע הברה לש ןוכסיחל איבהל לוכי ןוכסיח ירזיבאו תינכסח תוגהנתה לש ףוריצש רורב
-300ה םוקמב ,םויל רטיל 250 ךורצי חרזא לכ םא .ונתיאמ דחא לכל םויב םירטיל
תועמשמ שי רבכ וזכ תומכל !םימה קשמל בקועמ רטמ ינוילימ -120כ וכסחי "םיננכותמ"ה
.ונלש םימה תורוקמל ןוכיסה תנטקה יבגל המוצע
רוצמה ןמזב םילשורי יבשות ושעש םימב ימעפ ברה שומישה לע םירופיסה תא םירכוז
םילשורי קר אל עגרכש אוה יחכונה ןמזל איהה הפוקתה ןיב לדבהה ?רורחשה תמחלמב
אל הזש וליאכ וא ךכ לע ונעמש אלש וליאכ גהנתנ םא .הנידמה לכ אלא רוסחמב תאצמנ
קלחו ןדריב ונינכש .הבצקהב םימה תא לבקנ ובש בצמל עיגנ תמאבש ןכתיי - ונל עגונ
.לודג ףיכ אל הזש ודיגי םה ,םתוא לואשל רשפאו הזל םיליגר םיחטשה יבשותמ