Reservations Links Services Now in Nature Young Guides Tracks Collections General Midreshet Sde Boker Home

חספ - עבט תרימש
.דדונה לויטב םיימעפ דח םילכ לש שומישמ האצוהל האירק
השרדמב םילעיל םיבלכ ןיב םויק ודחספ - עבט תרימש

,םיכינח ,רעונה תועונת ילויטל תרחא וא וז ךרדב רושקש ימ לכל הנופ הז בתכמ
.םירוהו םיזכר ,םיכירדמ

.בגנה יבחרב םילויטל רעונה תועונת תועיגמ חספב הנש לכ
ןפואב לייטל רעונ ינבל תנתינש תורשפאה לע םיחמש ,םכאובב דואמ םיחמש ונחנא
.רתויב םינימאמ ונחנא ש"סיבכ ובש ןפואב יעצמא יתלב

דיגהל ןשוימ תצק עמשנ הז ילוא .בלהו םייניעה םיילגרה ךרד ץראה תרכהל ףילחת ןיא
ךרדה וזש בשוח ינא ,ןכ לבא הדיחיה ךרדה וזש רמול יתנווכב ןיאו םויה הזכ רבד
.רתויב הבוטה

.םיינוציחו םיימינפ םירגתא ונינפב הביצמ טרפב ירבדמה עבטהו ,עבטה לא האיציה

תוניפב ,םיחתפנש םיקפואב ,םיבחרמה תשוחתב ונתוא הצפמו םוחו רוק ,תושק תוילע
.תופיה עבטה

לע לחנ סורהל רשאמ לק רבד ןיא .עיגפ אוה הזה בחרהו לודגה רבדמה ,עבטה לבא
ונחנא םימעפלש ומכ רהמ םיחמנ אל ונינמיסו עיגפו ןידע רבדמה .םיכינח 200 תרזעב
.םיבשוח

ןעמלו ונעמל םילייטמ םתא ובש עבטה לע רומשל חוכה ,םיכינחו םיכירדמ ,םכידיב

.דיתעב וב לייטלו רוזחל ולכות

ריכזנ תאז לכב לבא םלוכל םירכומו םיעודי םה םיללכה ,תועדומ וז ונל שורדש המ לכ
:םהמ קלח ריבסהל םג יאדכ ילוא יכ םתא

"םיינגרוא" םירמוח םג .ונתיא חקינ ונתיא ונאבהש המ לכ ,חטשב הפשא קורזל אל - 1
.םילכאנ םניא בורלו םימלענ םניא ומלעיי םהש וא ולכאי םייח ילעבש ונל הארנש


תוחקול םימייקש ולאלו רבדמב םיחמצ הברה ןיא :םיימוקמ םיחמצמ שא ריעבהל אל - 2
איה םיחמצב העיגפ .המלש םייח תכרעמל םייח רוקמ םיווהמ םהו חומצל תובר םינש
.םיחמצב ןבומכו םייחה ילעבב ףונב השק העיגפ

םיחמצהו םייחה ילעבבו עקרקב השונא העיגפ תעגופ רפע יכרדמ םיבכר תדירי - 3
.םינש רובעכ םג םיחמנ םניא םיגימצה ינמיס .התוא םיסלכאמה

.םייחה ילעב בור לש תוליעפה ןמז אוה הלילה - הרוסא עבט תורומשב הלילב הכילה - 4
ןיב הרומשב םייקה ןידעה ןוזיאה תא תרערעמ הלילה ינוינח ימוחתל ץוחמ היהש
.םייח ילעבל םילייטמ

וסכת רקובבו הרודמה תא וקילדת וב רוב רופחל םכמ שקבנ הרודמ תקלדה ןמזב - 5
.חטשב תורודמ לש םירוחש םימתכ תוחפ ריאשנ ךכו התוא

תודותמ תוכרדה ,םילולסמ - בגנב םילויטל רושקה םוחת לכב ץעיילו רוזעל חמשנ
.ישארה ףדב לאודה תבית ךרד רשק ונמיע רוציל ןתינ ,םירזעודובכל
******* רפסה תיב ירומ תווצו םילויטה זכר ,רפסה תיב ת/להנמ

.דדונה לויטב םיימעפ דח םילכ לש שומישמ האצוהל האירק :ןודנה

!םולש

םכמ םישקבמ ,םורדה רוזאב ךוניחבו עבט תרימשב םיקסועה ,הטמ םימותחה ונא
- תונורחאה םינשב השרתשנש תילילש המגמ ךופהל ןויסינב הלועפ ונמע ףתשל
.חטשב תוחוראב םיימעפ-דח םילכב שומישה

רוזאב ךולכל לש הפירח היעב רצוי דדונה לויטב םיימעפ דח םילכב שומישה :היעבה
תחורא תא םילכואו םיניכמ הבש העשב חור תבשונ םיבר הליל ינוינחב .הלילה ןוינח
.לודג חטש לע םירזפתמ םיימעפ-דחה םילכהו ,ברעה
:לופכ רסמ לש בצמ ןאכ רצונ ,תרחמל תוקנל ןתינ ילוא וקלח תאש ,ךולכלל טרפ
ברעב וליאו ונילא םהלש רשקה לעו םהילע ונדמל ,הביבסהו עבטה תא ונרכה םויב
ףעומ םיימעפ דח םילכ ףטשו ורזפתהש םילכ בורמ הניבלמה הביבסב םיכלוה ונא
…ונידדצמו ונילעמ ,וניתחתמ
קר הז בצמ ןכלו םישגופ םידימלתהש ןושארה לופכה רסמה אל והזש יאדול בורק
חורה םע םיפע תונורקעה לכשו יניצר אל רבד םושש השגרהה תא תצק דוע חיצנמ
.ןכ םג
םילכ איבהל ונל ורמא אלש לבח"ש ורמא םידימלתהמ קלח ,תומדוק םינשב ןויסינמ
.היעבה תא וניבה רשאכ "םיליגר
הלשממה שארו אישנה הבש הריוואב תומרונ יוניש לע רבדל השק תצק ילוא
םיהולאה תקלחב םא .שאייתהל ךירצ אל ונתעדל לבא …הרהזא תחת םירקחנ
בשחתהל ידכ ץמאמ תושעל םינכומה םדא ינבכ גהנתנ ונתיאמ א"כ לש הנטקה
.םירחאל תיבויח המגוד הארנ םגו ןוכנה ןוויכב דעצנ םגש ירה הביבסבו םדאב

ליגר ם"וכסבו םיימעפ בר ,תכתמ וא ,קיטסלפ ילכב שומיש :עצומה ןורתיפה
רשאמ םימ רתוי ךרצנ ךכב םנמא .(ןלהל ואר) תינוכסחו הליעי הרוצב ופטשייש
םיריסה תפיטשל םיכרצנ םימש רוכזל שי תאז םעו םיימעפ דח םילכ לש בצמב
הרימשל טרפ .םימב תינוכסח םגו הליעי םג איה תעצומה הפיטשה תטיש .אליממ
הברהב הבורמ התלעותש ךכ םימב ןוכסיח לש ףסונ רסמ הב שי ,חטשה ןויקינ לע
.הקזנמ
רמאנ אפור םע תוצעייתהב ,ןכבו …?תבהצה םע המו (1 תוששח תגפה
םיריעז ןוזמ יריישמ יהשלכ תימוהיז הלחמ וא תבהצב קבדיהל תורבתסההש
םייופצ וב םוקמהש רוכזל שי .דאמ הכומנ איה םילכה לע (ורתונ םא) ורתונש
םירקמ .םיימעפ דח םניא אליממש תורעקו םיריסב רקיעב םה ןוזמ ירייש תויהל
ןוזמה תנכהב הנייגיה רסוח ללגב רקיעב םימרגנ תונחמב תינומה תבהצ לש
.םיישיאה םילכה לע ןוזמ יריישמ אלו לקלוקמ ןוזמו
,םימ ילכ יולימל םיקיפסמ טלחהב בקועב םימה ?ורמגיי "בקוע"ב םימה םאה (2
רשאכ ליחתמ "ןגלב"ה .רקובב םינפ תפיטשו תעצומה םילכה תפיטש ,לושיב
.ינזבזב ןפואב םיידי/םילכ תפיטש וא/ו תוחלקמו שאר תופיפחל םישמשמ םימ
ןכו ץחל תידי םע םיזרבב שומיש ,הרבסה לש בוליש י"ע עונמל שי הז בצמ
.הלילב םימה תקפסא קותינ

?םיימעפ ברה קיטסלפה ילכ תא ןממי ימו איבי ימ
םילכה תא ףוטשיו איבי דימלת לכש ןבומכ איה תילאידיאה תורשפאה (1
םהירוהלו םידימלתל ריבסהל םיצילממ ונא .(ם"וכסו תירעק ,סוכ ,תחלצ) ה/ולש
בושח .םירומהו םיכירדמה דצמ תישיא אמגוד תתלו אשונה תובישח תא
(םילודג םיקחרמל תופעש) תוירעקו תוסוכ ,תוחלצה לש אשונה דחוימב
.קיזמו ריבס יתלב םהב שומישהש ריהבהל יוצר ונתעדלש
(תוסוכ ,תוירעק ,תוחלצ לש תוחפל ,בוש) רפסה תיב י"ע תזכורמ האבה (2
.יתכתמ ם"וכס איבהל םידימלתהמ השקבו
,לויטל תולהנמה תא תעצבמה הרבחה וא הדש ס"יב י"ע תזכורמ האבה (3
םוכסהמ לודג היהי אלש םוכס םלשי ולא םילכב שמתשמה ס"היב רשאכ
קלח יוסיכל שמשי םולשתה .םיימעפ דח םילכב שמתשה וליא איצומ היהש
.יאלב תפלחהו השיכרה תולעמ


חטש יאנתב םיימעפ בר םילכ לש םימב תינוכסחו הליעי הפיטש
(…השדח הנניא הטישהש ןבומכ)

לש הרדסה ינפל .םימח םימ םע ישילשה םכותמ םימ םע םיריס -3ב ךרוצ שי
.הפשא חפ דומעי םיריסה 3
תדרוה עצבתת ,"םיידיה תא ךלכלי"ש עובק ןרות היהי ודילש ,ןושארה ריסב
רוצל .יקנ תוארהל רומא ילכה הז ךילהת ירחא רבכ .ינושאר יוקינו ןוזמ ירייש
.הקונ אל ןיידעו לושיבב שמישש ריס ןאכ שמשי םימב ןוכסיחה ך
.שמתשה םהב םילכל תאז עצבי א"כ ,םימב הלבטהו ןוביס ועצבתי ינשה ריסב
ראומ היהי הפיטשה רוזא לכ .םימח םימ י"ע יפוס יוקינ עצבתי ישילשה ריסב
י"ע יוטיח ףיסוהל ןתינ כ"חא .ולש םילכה לע םירייש ורתונ אלש קודבי א"כו
.לוהוכלא
תינושאר הפיטשל 2 ריס לש םימב שמתשהל ןתינ םילכה תפיטש םויס רחאל
.םיריסה 3 לש תיפוס הפיטשל 3 ריס לש םימבו 1 ריס לש

קלחכ וא הלילה ןוינחל ךורדתהמ קלחכ אובי הפיטשה תרוצ לע רבסהה
אמגודל) הלועפ ףותיש רצויו רגתאמ תויהל לוכיו ךירצ אוהו ,ללכב הכרדההמ
.(…תואמצעה תמחלמב םילשורי לע רוצמה ןמזב םימב שומישה רואית


.הדגא וז ןיא ,וצרת םא -דובעי אל הזש ןעוטש ימלו
םהל וקיפסיש םיימעפ דח םילכ תיבהמ ואיביש םידימלת ויהי לכה תורמל ,ןוכנ
תונומת םע אשונב רטסופ םכילא חלשנ בורקב) רבסהה לבא ,לויטה לכל
יתרבחה ץחלה + תישיאה אמגודהו ונלשו םכלש (!"הז לומ הז" לש תוינועבצ
.םלעתו ךלת העפותהש ךכל ומרגי


,הלועפ ףותישל הווקתב
הטמ םימותחה

:דדונה לויטב םיימעפ דח םילכ לש שומישמ האצוהל האירקה לע םימותח

:דיקפת
עבטה תנגהל הרבחה ,םורד - עבט תרימש זכר
עבטה תורומש תושר ,ירוזא חקפ


הדש ס"יב להנמ
הכרדה זכר
ךירדמ
ךירדמ
ךירדמ
ךירדמ
הכירדמ
הכירדמ
הכירדמ
הכירדמ
הכירדמ
הכירדמ
הכירדמ
ךירדמ
ךירדמ
םש:
יאנחט יש
רירש ינוי

רקוב-הדש הדש ס"יב תווצ
ןורוד ןרע
טהב באוי
רדה לבוי
םמור ןתיא
גרביירפ יגח
ימולהי דהוא
תירטיש הליה
רוניגס ינש
ואלב הליה
ויתס הענ
ןומרכ ידע
טלבנירג תיגח
גלפ תרפא
רטע בדנ
תרופ ןתנוהי
10/1/2000


דובכל
השרדמה יבשות


השרדמב םילעיל םיבלכ ןיב םויק וד :ןודנה

,בר םולש םיבשותל

תקוצמ בקע הארנכ ,השרדמל הלודג תורידתב םיעיגמ ןיצ תעקבמ םילעי הנורחאל
.םימשגה טועימ ללגב העקבב ןוזמ

ץוחמ לא הפידרה תא םיכישממ םקלח .השרדמב םילעיה ירחא םיפדור םיבר םיבלכ
םהב םירקמ 2 וערא םינורחאה תועובשב .ןיצ תעקבלו תדבע ןיע ןוויכל ףאו השרדמל
הב הנותנ אליממש הקוצמה רואל דחוימב םיבוצע ולא םירקמ .םילעי ופרט םיבלכ
.םילעיה תייסולכוא

.םוסחמו העוצר םע קר ותיא תכללו רוגס ןפואב וקיזחהל בלכ לעבמ שרוד שביה קוחה
.הז קוח ירחא תונדפקב אלמל חרכה וב ןיאש בצמ םירשפאמ השרדמה יאנתש רורב
רשפאל אלו תוירחא תולגל םישרדנ םיבלכה ילעב ,רצונש בצמה רואל ,תאז םע
.השרדמל ץוחמ אל טרפבו םילעי ירחא ופדרי וב בצמל עיגהל םהיבלכל

העפות רעצה הברמל םה הל ךומסב םירגה םיבשות ןיבו עבט תרומש ןיב םיטקילפנוק
תולגל םג ונילע תדבע ןיעלו ןיצ תעקבל הברקהמ םינהנ כ"הסבש ימכ .םלועב הצופנ יד
.תדחוימ תוירחא

תנטקהל וגאד אנא ,!2000 תנשל םכבלכ תא ומיאתה -ןוכיסה תצובקבש םיבלכ ילעב
.ךוכיחה
ואצמייו הדימב ,רגסהל םיבלכ תחקל םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרה תנווכב
.השרדמל ץוחמ םילעי ירחא םיפדור


,הכרבב

הדש ס"יב תווצ