Reservations Links Services Now in Nature Young Guides Tracks Collections General Midreshet Sde Boker Home
עבטב שדח - יעובש ףד

ןודנו הנועל םיידוחיי םילולסמ לע ץילמנ ,בגנב םישדח תויושחרתהו םיעוריא עובש לכב ןייצנ רתאה לש הז קלחב
.תויטנוולר ונל תוארנש עבט תרימש תויעבב
.sade@boker.org.il: ונלש ראודה אתל לבקל חמשנ םכיתולאשו םכיתובוגת תא

:םיעוריא

םילויטו הקיסומ תגיגח ךרעית 29-30.7.99 - בגנה רהב באב ו"ט – רבדמב אלמ חרי
תויוליעפו חרי רואל םילויט (רוא'ד דודו ירקנא יתא ,בוג ידיג) םיעפומ תינכתב ,בגנה רהב
.ץראו עבט ןיזגמ ףותישב תינכתה .דועו 4X4 בכר ילעבל םילויט ,החפשמה לכל
אוצמל היהי ןתינ תטרופמה תינכתה תא

,הביבס תוכיא ,עבט תרימש יאשונב חיש בר :רוזיאב םיסרטניאה - תוחוכה יסחי ? ןאל בגנה : חיש בר
תא םיגציימה םיפוגמ םישיא ופתתשי חישה ברב .21.06.99 ךיראתב רקוב הדש ש"סיבב םייקתי דועו תובשייתה תוריית
.םורדב הכרדהה תודיחימ עבטה תנגהל הרבחה יכירדמו םינושה םיאשונה

:רבדמה תויח

םידופיק לע תצק
הפופצ תוסכב ןייפאתמ דופיקה .יחהו חמוצהמ ןווגמ ןזמ ןוזינה ינוניב דע ןטק קנוי אוה דופיקה
.ןוויכ לכל ויצוק תא הנפמו תירודכ הרוצל ופוג תא לפקמ אוה הבש תינייפוא תוננוגתה תרוצבו םידח םיצוק לש
תועקרק לע יחש זירזו ןטק ןימ – תולוחה דופיק ,ונבורל רכומה ןימה אוהש יוצמה דופיקה :םידופיק ינימ השולש ץראב
רפסמב ןייפאתמה ןימ רבדמה דופיקו ,בגנה תולוחו ףוחה רושימב תולק
.רבדמב םייחל תומאתה
ףאו רבדמה רפסל המורד םירדוח םיינופצ םייח ילעב לש םינוש םינימ היפל העפותל םידע ונחנא תונורחאה םינשב
םיקורי רבדמב םדאה יבושייש ןוויכ ,םדאב הרושק וז העפות .רבדמל ול רבעמ
ןיאש םיינופצ םייח ילעבל תרשפאמ וז הביבס .תירבדמ אל השעמלו הקורי ,החל הביבס םביבס תרצונ םיקשומו
.רבדמב םייקתהל רבדמב םייחל תודחוימ תומאתה םהל
דופיקה ידי לע המורד רבדמה דופיק לש הקיחדל םידע ונא תונורחאה םינשב .וז העפותל םידע ונא םידופיקה ברקב םג
ריבד םיצוביקה רוזיאב רבע בגנה דופיקל יוצמה דופיקה תצופת ןיב לובגה ק הנש 20 -כ ינפל ,תויפצת יפ לע .יוצמה
.םילשא ץוביק רקוב הדש רוזיאב לובגה וק תא םיאצומ ונא םירקחמו תוינכדע תויפצת יפל .עבש-ראבל ןופצמש בהלו
:םידופיקה ינימ תשולש רוזא ותואב םיצופנ הב תידוחיי העפות אוצמל ןתינ םיללטו הדש - יבאשמ םיצוביקה רוזיאב
.תולוחה דופיק בגנה ברעמ תולוח לעו ירבדמה דופיקה םהל הצוחמש ריגה תועבג לע ,יוצמה דופיקה םיצוביקב
םלקשמ ,ולא םינטק םייח ילעב יכ םידמל ונאצמנ רבדמ ידופיק לע רקוב הדש תשרדמ רוזיאב הנורחאל ךרענש רקחממ
לע תוננקמה םירופיצ לש םיחורפא ,םיברקע ,םיטימרט ,םיילגר יקורפמ םינוזינו הלילב םיליעפ ,םרגוליקה תיצחמ דע
הלילב םיענ ולא םידופיק …דועו עקרקה
.הלילב מ"ק 14 ודעצש םיטרפ ףא ויהו םילודג םיקחרמ
וניא םלקשמש םינטק םידופיק ולא .םייאמצע םייחל ואציו הקינימ ולמגנ הז ךאש םיריעצ םיטרפ תוארל ןתינ ,וז הנועב
םידופיקה ףוחה תנועב .םרג 600 – 500 לקשמל עיגהלו םלקשמ תא שלשל םהילע (רבמצד) הנשה ףוס דע .םרג 200 לע הלוע
ואצי ראורבפב .ףרוחה תנוע תא וריבעי םש לודג עלסל תחתמ וא הליחמב םוקמ םיאצומ םנ ןינה ךרוצל .המדרתל םיסנכנ
.םייחה רוזחמ תא שדחמ וליחתיו גוז ינב ושפחי םאובחממ
.איהש ךרד לכב םהב עוגפל ןיאו תנגומ רב תייח םה ללכב םידופיקו רבדמה ידופיק
תינפהו תורדכתה) הנכסמ ותוננוגתה ךרד בקע .תוינוכמ ידי לע הסירד איה הבר הדימב םיעגפנ םידופיק ןהב םיכרדה תחא
רתויב םיעגפנה םייחה ילעב ןיב דופיקה אצמנ (ןוויכ לכל םידחה ויצוק
ךא ןתהו באזה תמגוד םיפרוטו חואכ םילודג הליל יסרוד םהש םייעבטה ויפרוט דגנכ הבוט וז הנגה .תוינוכמ ידי לע הסירדמ
.תוינוכמ דגנ ךרע רסח ףאו ןטק החוכ

םיברקע תמגוד םייסרא םייח ילעבמ ןוזיהל ול תרשפאמ וז תודימע .םיסראו םילער דגנכ ההובג תודימע דופיקל ךכל דוגינב
.ויפרוטמ ולש הנגהה תכרעמ תא לעייו ונושל תרזעב ויצוק לע דופיקה חרמי םיתיעל סראה תא .םינטק םישחנו
,sade@boker.org.il ,ונלש ינורטקלאה ראודה תבותכ ךרד לבקל חמשנ תולאשו תורעה ,תוראה ,םידופיק לע ןאכ דע

לבוי

:עובשה לולסמ

בכר ילעב ,תוחפשמל םג האנה םיחיטבמ רוזיאב םירצקה םילולסמה ,הובגה בגנה רהו ץול תורובב לייטל ץילמנ עובשה
הובג ץראב םיידוחייהמ אוה רוזאה .תולאו ץול םילחנב עוסנל ולכוי חטשה
קוטסיפ יצע םהב םינטק םינתסוב ץיקה אישב תוקוריה תויטנלטאה תולאכ םידחוימ םיחמצ .ןיטולחל ירבדמ אל ךא שבי
.םלוע דעו ןאכמ טקשו ןומר שתכמ ברעמלו יניס ןופצ יבחרמל תויפצת ,הקיתע תואלקח ידירש ,םינאתוץראה רודכ תוממחתה - תמאה עגר

- תישונא תוליעפ יכ םיעבוק םינעדמ :-10/6/99מ ,Nature יעדמה ןותיעב הנטק העידי כ"הסב
רודכ תוממחתהל ירקיעה יארחאה םרוגה איה - ינצמח וד ןמחפ תרצויה םיקלד תפירש רקיעבו
.תונורחאה םינשה האמב תחא הלעמב ץראה
,ןיגפהל ימ דגנ ןיא םצעבו ,ןיגפהל אל וליפא הז בלשב ..תובוחרב דוקרל ואצי אלש יאדוב םישנא
- רוציקב ,איה ,אוה ,תא ,התא ,ינא םה ינצמח ודה ןמחפה תטילפל תומרוג ויתולועפש ימ ירהש
תעכש ,הזה ןיינעב תושעל המ הברה שי ,הזמ רתוי ילואו ,ןיגפהל המ דעב הברה שי ,לבא .ונלוכ
.ונידיב אוהש רורב

י"ע טלקנ אוה ,ץראה רודכ לש הריפסומטאב יעבט ןפואב אצמנ ינצמח וד ןמחפ זגה :עקרה
םיכילהתב ברועמ ןכ ומכו המישנה ךילהתב םייח ילעב י"ע טלפנ ,הזיתניסוטופה ךילהתב םיחמצ
תורוטרפמט ןנשי ץראה רודכבש ךכל תוביסה תחא אוה הריפסומטאב הז זג לש ומויק .םיפסונ
- טקפאה תרבגהב איה הייעבה .הממחה טקפא יורק הז בצמ .איפקמ רוק אלו ןהב תויחל ןתינש
.ץראה רודכ לש רתי םומיחב רמולכ
ךכב "תכרוע" תושונאהש "רתויב לודגה יוסינה" לע הנושארל ורביד םינעדמש זאמ םינש ורבע
.םידקת אלל תויומכב םיקלד תפירש בקע הלועו ךלוה הריפסומטאב ינצמח וד ןמחפה זוכירש
."לבוקמה" ןבומב םהזמל בשחנ ונניאו הפירשה לש ירקיעה רצותה אוה ינצמח ודה ןמחפה
ץראה רודכ תוממחתהל םורגל הלולע (זוכירה תיילע) העפותהש וזח ושענש םיבשחוממ םילדומ
םירוזאב רתוי תוקזח תורעסבו םימשגה תרבגהב רקיעב ואטבתיש תכל יקיחרמ םילקא ייונישלו
םירוזאב תרוצב יעוריא רתויו םשגה לש התחפהבו (םימשגב רוסחממ םילבוס םניאש) םייפורטה
יעוריא רתוי שחרתהל םייופצ ןכ ומכ .(םלועב הטיחה בור םהב הלדג ראשה ןיבש) םיגזוממה
םינוחרק תסמה בקע םיה ינפ לש היילע םג שחרתת רחואמ בלשבו םהינימל םיינוציק םילקא
.םיבטקב
לע רומח םויא הווהמ הדבל תוממחתהה תייעבש ירה ,תורחא תויתביבס תויעב בישחהל ילב םג
.ץראה רודכב םישנא לש םיניקת םייח ךשמה

שי ריוואה גזמב .םיבר תומוקמבו תובר םינש הזמ תודדמנ תורוטרפמט :שממ ןמזה ותואבו..
"וינינ-לא" תועפות ,שמשה לש הנירקה תמצועב םייוניש ללגב לשמל - תובר תויעבט תודונת עודיכ
ןנשי תונורחאה םינשה האמב .תכרעמה תובכרומ ללגב ןיטולחל תורורב ןלוכ אלש תופסונ תוביסו
וז המגמ .היילע לש תיבקע המגמ תמייק ךא ץראה רודכב תעצוממה הרוטרפמטב תורכינ תודונת
הירוטסיהב רתויב המחה הנשה .וב ויה רתויב תומחה םינשה ברש ןורחאה רושעב רקיעב תטלוב
םילקא יעוריאב הרמחה הלח תונורחאה םינשבש הארנ ןכ ומכ .1998 התייה תודידמה לש
."עגתשה ריוואה גזמ"ש ךכ לע םירבדמ םיבר םישנא .רוקו םוח ילגו ,תופוסו תונופטש - םיינוציק
םיאורש תוממחתההש ונעט ,אשונב םיקסועה םינעדמהמ קלח םג ומכ ,םיבר םייתביבס םינוגרא
ינצמח ודה ןמחפה זוכירב היילעה לש יוטיב םצעב םה םיינוציקה םיעוריאהו תונורחאה םינשב
.ותטילפ תנטקהל תולועפ טוקנל וארקו
,רבעב םג ויה התומכש הרוטרפמטה לש תיעבט הדונתב םיזוח ונאש ,תאז תמועל ונעט םירחא
םישורדה םייטסרדה םייונישב טוקנל םוקמ ןיאש - רקיעהו .'וכו רצק ןורכיז שי תפצ ינקזלש
.ינצמח ודה ןמחפה תטילפ תנטקה ךרוצל
.הכ דע ,הרסח התיה תונעטהמ תחא לש התונוכנל תישממ החכוה

םינשב קר רשפאתהש רידא בושיח חוכ שרודה בשחוממ לדומ לע ססבתמ שדחה רקחמ
םינשב שחרתהש הז ומכ ,הרוטרפמט יוניש "רוציל" תורשפאה תא קדב אוה .תונורחאה
יוניש :ךכ תאז תומדל ןתינ .םילקאה לע םיעיפשמה םינוש םיביכרמ לש "בוברע" י"ע ,תונורחאה
,ךכ םא .םיוסמ דוסי עבצל לושמ םילקאה יביכרממ דחא לכ ,םיוסמ עבצל לושמ הרוטרפמטה
יביכרממ ימ ,תורחא םילימב ,וא ?שקובמה עבצל עיגהל ידכב דוסי עבצ לכמ תחקל ךירצ המכ
?התפצנש תוממחתהה תא ריבסמ םילקאה
אוה ,התפצנש יפכ ,תוממחתהל םרתש ירקיעה ביכרמה -תיעמשמ דח התייה לדומה תבושת
.תישונא תוליעפ בקע תרבגומ ינצמח וד ןמחפ תטילפ

עונמלו בצמה תא עיגרהל ולכוי ינצמח ודה ןמחפה תטילפ תא וניטקיש תולועפ :הבוטה הרושבה
םחתיפב םיבצינ רבכ ונאש ןכתיי ,רומאכ) .םילדומה םיזוחש יפכ םיילפורטסטק םיבצמל העגה
.(ולא םיבצמ לש

רוציי ...ינצמח וד ןמחפ תטילפל רושק םישוע ונחנאש רבד לכ טעמכ :הבוט תוחפה הרושבה
(זג ,טפנ ,םחפ) יליסופ קלד ךרוצש רבד לכ ,רוציקב ,'וכו 'וכו םירצומ רוציי ,בכרב העיסנ ,למשח
.ינצמח וד ןמחפ םיטלופ ולא לכ .הריעבל ץע וא
לשמל עצוממ ינקירמא ,יופצכ .העפותל תונוש תונידמ לש "המורת"ב רכינ ןויווש רסוח םייק
.עצוממ ידוה לש וזמ םינומ תורשע הלודגה ינצמח וד ןמחפ תטילפל איבמ
.רבגתו ךלת קר ינצמח ודה ןמחפה תטילפש הארנ ,בורקה חווטבש איה תפסונ הגיאדמ הדבוע

םתעגה ,בל ומיש" רמוא יאדווב היה רבדל ץראה רודכ היה לוכי וליאש הארנ ?תושעל ןתינ המ
תוברתו הזה ץורימה ,(עמשמ יתרת) זגהמ לגרה תא ודירוה ,ועגריה .ןתוא םתרבעו ילש תולבגמל
."םוקמ םושל םכתא וליבוי אל וזה הכירצה
םיכרוצ ונא המכ יבגל "ןובשח תושעל" רתוי ינויח היה וב בצמב ונייה אל םלועמש רמול םג ןתינ
לש בצמהמ ךכ לכ םיקוחר ךכ לכ םיבר םישנא ויה אל םלועמ ,תאז םעו - (םירצומ ,קלד ,היגרנא)
."ןובשח תושעל"
ךכל יוטיב .זובזבב תוראפתה שי ,ךפהל אלא ךוסחל ןויסינ ןיא בורלש קר אל ,תיברעמה תוברתב
היילע התועמשמ בורלש) תילכלכה החימצלו םייחה תמרב היילעל ,תויחונל "הדיגס"ה איה
יבשותמ םיבר לצא יוקיחל לדומ הווהמ הז בצמ רעצה הברמל .(היגרנאהו םיבאשמה תכירצב
.תוחתפתמה תונידמה
.שורדש המ קוידב םה לבא ברעמב שוקיב ףדועמ םילבוסש םיכרע םניא ןוכסיחו קופיא ,תועינצ
,רבשמהמ תאצל ןויסינב בושח םוקמ ןהל שי טלחהב ,ןכבו ?(חור ,שמש) תויפילח תויגרנא םע המו
רוכזל שי הרקמ לכב .טושפ אלו ךשוממ ,רקי אשונ אוה ןהב שומישה תבחרהו ןתסנכהש אלא
תימלוע איה היעבהש ןוויכ .הברהב לדגת דוע היגרנאה תכירצ תוחתפתמה תונידמהמ תוברבש
הקולחו םדאה ינב לכל תוחפל םייסיסבה םיכרצה לש הקפסא רשפאיש שדח תויופידע רדס שורד
תונידמל קרש ,רורב ."ינצמח וד ןמחפ טולפל תוכזה" לש םג ומכ ,ץראה רודכ יבאשמ לש תקדוצ
םירישעה .ןהלש ינצמח ודה ןמחפה תטילפ תא תולעהל תוכז םייקה בצמב שי תוינעה
חותיפב ,םמצע לש הכירצה תדרוהב עיקשהל וכרטצי (םהיניב לארשיב ונחנאש) םיססובמהו
.תעדה לע לבקתמ ריחמב ןתצפהבו תויפילח תויגרנא

?תויכונאו תויחונ לש ףוריצ ללגב סרהיהל ונלש בכוכל ןתינ םאה :םוכיסל
ונמצעב ךוסחלו תישיאה המרב ליחתהל .וישכע לועפל בושחש רורב "אל" איה הבושתהש הווקתב
דובעל רשפא ,תוחפב םיקפתסמ םא לבא ,אל ילואו ,עיתפמ) םירצומו היגרנא תכירצב ןתינש לככ
עיפשהל ,(!ינפגס אקווד ואל אוה רתוי עונצ םייח חרוא .רתוי םיעוגר תויהל םילוכי םייחהו תוחפ
אמגוד תתל םתוא חירכהל - תישיא אמגודל תופצל אל תוטלחה ילבקממ .םיבורקו םירבח לע
הבשחמל לגתסהל םיבייח ויהי ולא - םיילכלכה םידיגאתהו .חווט תכורא הבישחב לועפלו תישיא
.םיינסרה אל םיקיפאל היינפ לשו הלידג-יא לש
.ךופה בצמה ,םייתניב ."םדקתמ םלועה" הרימאל ףקות םואתפ היהי ורקי ולא לכשכו..

???העט ללכב רקחמה ילואו
ירה תישונא תוליעפ לש האצות הניא תונורחאה םינשה האמב השחרתהש תוממחתהה םא םג
…ןיידעש
םא ידו תובר תופסונ תויעב רצוי הקזח הכ הכירצ תוברתו הלודג הכ הייסולכוא לש ףוריצה
םילבוס ונממ "ליגר" ריוא םוהיז ,םינימ תדחכה ,םיימלועה םימהו ןוזמה רבשמ תא ריכזנ
.דועו םינוילימ
.1
ייונישל איבי ינצמח ודה ןמחפה זוכיר תיילע ךשמה ,דיתעבש תורשפא לולשל ןתינ אל
- "ףס תועפות" הנוכמש המ ינפל םידמוע ונאש תורשפאל םינעוט םישדח םירקחמ .םילקא
תחא .םיוסמ ךרעל עיגי ינצמח ודה ןמחפה זוכיר רשאכ תחא תבב טעמכ ושחרתיש תועפות
ינסרה תויהל לולעש רבד - םילודגה םיה ימרזמ קלח לש םתוליעפ תקספה איה תועפותהמ
.הנש 20 ךות שחרתהל לולעו רתויב
.2
ראש לא ,ונמצע לא ונסחיב םיקומע םייונישל תפסונ הביס תויהל הכירצ קר תוממחתההש ןאכמ
.םייח ונא ובש םלועה לאו תושונאה