Reservations Links Services Now in Nature Young Guides Tracks Collections General Midreshet Sde Boker Home
עבטב שדח - יעובש ףד

לע ץילמנ ,בגנב םישדח תויושחרתהו םיעוריא עובש לכב ןייצנ רתאה לש הז קלחב
.תויטנוולר ונל תוארנש עבט תרימש תויעבב ןודנו הנועל םיידוחיי םילולסמ
.sade@boker.org.il: ונלש ראודה אתל לבקל חמשנ םכיתולאשו םכיתובוגת תא

:םיעוריא

"רבדמב אלמ חרי"
29-30. 7. 99 -בגנה רהב באב ו"ט
.אלמ חרי לש ורואל בגנב םימוסק םירתאב םילויטו הקיסומ תגיגח ךרעית
:םינווגמ םילויטל םכתא ןימזמ " עבטו ץרא" ןיזגמ
.החפשמה לכל חרי ליל לויט -םיראווח לחנב םינבל םיפונ*
.תדבע לחנ לש םימה תורוב לא חרי ליל לויט -םיקהוב תורוב*
.תורקנ לחנב חרי ליל לויט -תורקנ רוא*
.רקוב סכר ימורמ לא 4X4 בכר ילעבל יליל עסמ -רקוב רהב חרי ליל*
.החפשמה לכל ילגר לויט -רבדמל אצוי שושפ ןודעומ*
הקיסומ תויוליעפ , גנינפהל ,תדבע תולגרמל תורישה ןאחל עיגהל להקה ןמזומ םילוטה רחאל
.החפשמה לכל תויוליעפו
22:00 העשב בוג ידיג:ןושארה ברעב עפומה*
ירקנא יתאו רואד דוד :ינשה ברעב עפומה*
יאודב להוא ,םיטישכת ןכוד ,תונמוא תריכמו הריצי ינכודמ תונהל להקה לכוי םיעוריאה רחאלו ךלהמב
תיתיב החוראמ תונהל ולכות הבש הדעסמו םיטסילוה םילופיטל להוא, תירבדמ המוראב התו הפקב קנפמ
.תוריישה ןאחב ןוללו ראשיהל להקה ןמזומ םיעפומה רחאל .םירחבומ תונייו תחבושמ

. 03-5276677 וקוקור : םיסיטרכ תנמזהל
.עפומו חרי רואל םילויטהמ דחא ללוכ רחמה . ח"ש 78 סיטרכ ריחמ
07-6588698 : בגנה רה תוריית רתא
1-800-284-284 קדנופ ןולמב הניל תונמזה זכרמ


תמאה עגר

,הביבסב העיגפב רבודמ .הב ולקתנ ילוא םכמ םיברש השק היעב לע רבדנ עובשהו
םיכילשמה םימוד תועוצקמ ילעבו ןינב ינלבק ידי לע הבורקה הביבסב םיתיעל
,הביבסב םיעגופ ךכבו ונממ דחא לכ לש תיבה די לע עבטב ,תולבזמל ץוחמ תלוספ
.ונב םיעגופו ףונב םיעגופ
:םורדב עובשה הרקש יתימא הרקמ ןלהל
תיינב תוללוכה ,רקוב הדש תשרדמל םיביבר ןיבש רוזאב םיתמצה רופישל תודובעב צ"עמ הלחה הנורחאל
.העונת יא הילעמ תונבלו שיבכהמ טלפסאה תבכש תא דרגל עצבמה ןלבקה שרדנ ותדובע ךלהמב .העונת ייא
.ןיינב תלוספ יוניפל דחוימ רתאל םשמו תיאשמל תלוספה תא תונפל ןלבקה שרדנ קוחה פ"ע
.יוניפה רתאל םולשת לע ןהו תיאשמה לע ןה תיפסכ האצוהב ךורכ הזכ יוניפש איה ,םיבר םינלבק תעדל ,היעבה
להנמ םג השע ךכ .בל םישי אל דחא ףאש תווקלו םוקמ תברקב תלוספה תא ךילשהל ,םימעפל ,ןלבקה טילחמ ןכ לע
.רקוב הדש רוזאב דבעש רוצנמ ףסי ןלבקה לש הדובעה
תומירע וכפשנ ךכו .רוזאה ילחנ לבקל םיכירצ םהילע דבוע אוהש העונתה ייאמ ןיינבה תלוספ תאש טילחה רוצנמ
.הדש יבאשמ דיל םיביברו רקוב הדש תשרדמ דיל שקרק םילחנה יקיפאל דרוגמה טלפסאה
.עגפ אוה ותביבסבש רוביצה לש תירוזאה הצעומה ידי לע רכשנ ןלבקה ותואש ןייצל רתומל
לש רוטקרטה לש םיגימצה ינמיסב ש"סיב לש הכרדהה תווצמ שיא ןיחבה ונלזמל
רוצ תובכש ןיב רתחתמו השרדמה תמוצמ ליחתמה הפהפי לחנ ץורע ,שקרק לחנב תלוספה תומרע תא אצמו רוצנמ
העונתה יא לע דבע ןיידע ןלבקה ..תויוטנ ריגו
רתאל תלוספה תא הניפ תומוקמה ראשבש עבשנ אוהשכ תלוספה תא הניפ ונתשירד פ"עו רקוב הדש ץוביקל הסינכב
םיביבר לחנ ץורעב תלוספה תמירע תא .תלוספ
טלפסא תמירעל הדש יבאשמ ץוביק ישנא וכז ךכו .אוצמל ץמאתהל ךירצ היה אל
.רוצנמ ףסי לש ותנתמ ץוביקל הסינכב
הז לבא .םיעגפמ לע חוויד י"ע הפיכאל עייסמה םרוגכ םג בבוסה לע הרימשב בושח דיקפת שי הדש רפס תיב תווצל
רתאל מ"ע םכלש םייניעה גוזלו םכל םג םיקוקז הביבסה ןעמל םיקוחה תפיכאל תוכמסומה תויושרהו ונא .קיפסמ אל
.ףסכ ךוסחל ןוצרמו םייח ונא הכותבש תכרעמל תומיטאמ תועבונו עבטב תועגופה הז גוסמ תויעב רתויש המכ לופיטל ריבעהלו
.הובג סנק רורגל הלוכיה קוחה לע הרבע יהוזש עד ,ךכל דעוימ ונניאש םוקמב תלוספ תכלשה לש ,הז גוסמ בצמב תלקתנ םא
.חטשל םוקיש עצבלו ךילשהש תא תונפל ןיירבע ותוא חרכוי ךכל ףסונב
.תימוקמה תושרל וא הביבסה תוכיאל דרשמל ,םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרל תונפהל ןתינ ךתנולת תא
sade@boker.org.il וא shahar@boker.org.il ינורטקלא ראוד ל ולא םיאשונב לופיט םודיקו ץועייל ונילא תונפל ןצינ ןכ
. 07-6532016 ןופלטל וא
.הלרוגו הנולתה תומדקתה רחא הז רתאב םכתא ןכדעל ךישמנ ונא
.רקוב הדש ש"סיב – עבט תרימש זכר ,רחש