Reservations Links Services Now in Nature Young Guides Tracks Collections General Midreshet Sde Boker Home

עבטב שדח - יעובש ףד


רבדמה תויח
םיפלטע - םעפהו

.םיעודי םינימ 990 הנומו הלדגב הינשה הרדסה איה .םיקנויה תקלחמב הרדיס םה םיפלטעה
וז הרדס ינימ 160 תוריפה ילכוא םילודגה םיפלטעה תחא תורדס-תת יתשל תקלחתמ וז הרדס
.תחא החפשמל םלוכ םיכייתשמ
.תוחפשמ 17 -ל םיקלוחמה םינימ 830 םינומה םיקרחה ילכוא ,םינטקה םיפלטעה הינשב

עלס תובכשב ואצמנ רתויב םיקיתעה םהינבואמ תובר םינש רבכ ונמלועב םיאצמנ םיפלטעה
.םינש ינוילמ 60 ינפל ןקואאה ליגמ

.דחוימה םהייח חרואו םפוג תא הבציע וז הנוכתו םידיחיה םיפפועמה םיקנויה םה םיפלטעה
דלו קר םיטילממ םה ,ןמושב תיסחי לד םפוג ,םיקנויה םהיחא לשמ תוקדו תולק םהיתומצע
.הפועתה לע דיבכיש לקשמ םפוג לע תאשל אל ידכב תאז לכ לוכיעל ריהמו לק םנוזמו דחא

ןטקה קנויה אוהו םרג 1.5 לקושה רתויב ןטקה ףלטעהמ םפוג ילדוגב םינווגמ םיפלטעה
.יצחו רטמ םהיפנכ תטומש םייקנע תוריפ יפלטעל דעו םלועב

,גג תוילע) םיכושחו םילצומ תומוקמב םויה ךלהמב םינשיו (בורל) הלילב םיליעפ םיפלטעה
.הטמ יפלכ םשארו םייולת םהשכ םינשי ןה םתנש תא (תורעמו םיכוכ

.דואמ בוט םיאור ףא םקלחו םיאור םלוכ םירוויע םניא םה םיחתופמ םישוח םיפלטעל
.ךשמהב רבדנ העימשה שוח לע ,םיבוט םעטו חיר ישוח םיפלטעל

תאז םע .םלדגל סחיב עיתפמ ןותנ .םייח תונש 30 -ל דע םייח יכיראמ םיפלטעה
םימוד םייח ילעבל הוושנ םא .הטלמהב דחא דלו םיטילממ םבורש הדבועל םיאתמ
.םימי יכיראמ םה םגש הלגנ (...םדא ,סוס) םימוד םירפסמב םה םג םיטילממש

.ףרוחה ישדח לכ ךלהמב הכורא המדרתל סנכיהל גהונ םיפלטעה יניממ קלח
.לכוא וניאש הפוקתה ךלהמב ותוא ןיזמה ןמושב ףלטעה דייטצמ התארקלו תיטירק איה וז הנוע
.הפוקת התוא ךלהמב תרכינ המרב םידרוי ומוחו ףוגה תויוליעפ

םיפלטעה .יחה םלועב תוקתרמה תואצמתהו דיצה תוכרעממ תחא םיפלטעל
תא םידבעמו תועמוש ונינזואש תולוקהמ ההובגה תורידתב תולוק םיקיפמ
.םיאצמנ םה וב בחרמה תודוא עדימל ולא תולוקמ םירזוחה םידהה
קעצנ םא .ולדג לע עדימ ונל ןיאש ךושח ללחב ונמצע תא המדנ הטשפהל
.תוריקל דע קחרמה לע עדימ ונל ןתיו דהה ונילא רוזחי
םהל תונתונה הברהב תובכרומ תוכרעמ םיפלטעלש םושמ ? עודמ הטשפה
.םפועמב םינטק םיקרח דוצל ףא םהל תורשפאמו בחרמה לע טרופמ עדימ
םינוש לוק ירדתב תושמתשמה תונוש תוטיש םיפלטע לש םינוש םינימל ןכו
.םינוש רדת יננפאמבו
.ןפוא ותואב תודבועה תוכרעמ ביכרהל חילצה םדאה
.תוינאו םיסוטמב ,ראשה ןיב ,תובכרומה (קחרמו ןוויכ הלגמ) מ"כמה תוכרעמ ולא
.םיפלטעה תוכרעמ לש ןתוליעיו ןמוכחתל עיגהל וחילצה אל ולא תוכרעמ םג
עבטה תרימש אשונלו
.עובשה ונלש עבטה תרימש יבכוכ םג םה םיפלטעה
ורשקנש םיסותימהו יומידה .ותליחתמ ער היה םדאל םיפלטעה ןיב רשקה
םד תציצמל ,רוחשהו לפואה תוחוכל ותוא ורשיק ,הנבה רסוחמ םבור ,ףלטעל
תומהבמ ,םד םיצצומה ,ולוכ םלועב 990 ךותמ םיאקירמא םינימ השולש קר םנשי לעופב)
.(תולחמ תרבעהב םתנכס רקיעו
.םיעטמ ילוביל קזנב םתוא ומישאה ףוסבלו
תוחוכ םיבל םניב רשק לכשו םיקתרמ םייח ילעב םה םיפלטעהש ןיבהל ןתינ הרצקה הריקסהמ
תורעשב ונל וכבתסי םה םיאור םניאש ללגבש בושחל ןכו .ונתבשחמ ירפ אוה ףושיכהו עורה
ןכו םהלש טווינה תוכרעמ .הניגב םיחישב ךבתסי בכרל ותיבמ אצויה םדאש בושחל ומכ ינויגה הז
םייפנכה תטומ רטוקב םירוחב רובעל תלוכיה תא םהל תוקינעמ ונומכ םיאור םהש הטושפה הדבועה
? םדאב וניחבי אל ךיא טלחומ ךשוחב םהלש

:עטמ ילוביל םיקזנל עגונב
תאז םע .תוריפמ םינוזינ ןכא ,תוריפה יפלטע ,םיפלטעהמ קלח ,תודבועהמ ליחתנ
.תואלקחל םידבכ םיקזנ םיבסמ םהמ םיטעמ אלש םיקרח לכוא לודגה םקלח
.בקריי אלו (וילא ךרדב וא) ףדמה לע לישביש תנמ לע רסוב ודועב ףטקנ עטמה תוריפ לש לודגה םבור
תוריפ םילכואש םושמ םיקזנ םיבסמ םניא ןכ לעו ןיטולחל םילשב תוריפ קר םילכוא םתמועל םיפלטעה
.אליממ קוושל ןתינ אלש

.םהיתורעמב (? רתוי ילואו) םיפלטע יפלא תואמ ולערוה הב ףקיה תבחר הלערה ץראב הכרענ 60 -ה תונשב
אלש קר אל וז הלערהש םויה קפס ןיא .תואלקחל קזנ לש הנאותב תואלקחה דרשמ ידי לע הכרענ הלערהה
םהיפרוט ויה הב ולטקנש םיברה םיקרחה יפלטעש םושמ םיאלקחל רישי קזנ הב היהש אלא תלעות הב התיה
.תואלקחה יקיזמ לש

הסינכ דעו ץאומה חותיפה ידי לע לודיג יתב סרהמ תונכס ןווגמל םיפלטעה םיפושח ץראב םויכ :םויכ המו
.(הנכסב וייח ףרוח תמונתמ ררועתהש ףלטע) םיפלטע םיפרוח םהב תורעמל
.םהל עירפהלמ ענמיהלוםהלש הנילה תומוקמ תא רמשל ונילע ולא םיידוחיי םייח ילעב לע רומשל ידכב
וילא סנכהמ וענמיה םיפלטע םינל ובש (גג תיילע ,ןשי תיב ,הרעמ ,ךוכ) םוקמ ונשי םכרוגמ םוחתב םאב
.םיפלטעה תאצל ולכוי םכרדש םיבחר םיחתפ תלעב רדג ידי לע םוסחל ץלמומ .ףרוחה לכ ךלהמבו םויה ךלהמב

וא ןופלטב רקוב הדש הדש רפס תיבב ונילא תונפל ןתינ ףסונ עדימו ץועיל
sade@boker.org.il ינורטקלא ראודב

לבוי - םויהל ןאכ דערבדמה רטינס – עובצה

:וזה תניינעמה היחה לע (ןכש וא) םתעדי אלש םיטרפ רפסמ – ונצרא יפרוטב לודגה – עובצה

הלילב םירטמוליק תורשע דע ךלוה אוה ןתאיצמ ךרוצלו תולבנ לכוא אוה עובצה . 1
.םירחא םיעובצל םינמיסכ עובצה ריאשמ ויללג תא .ולש היחמה רוזיאב

םינימ העברא החפשמב .םיקנויה תקלחמ יפרוטמ הנטקה החפשמה םה םיעובצה .2

עבטה יטרסמ ונל רכומה עובצה והז – ףרוטו תוקהלב יחה ןימ ,רמונמה עובצה א
.הקירפא לע
.תולבנ ילכוא םינימ – ספסופמה עובצהו םוחה עובצה .ב
.םיטימרטמ רקיעב ןוזינה ןטק ןימ ןועובצ . .ג

ןופצבו זכרמב יכ םא ץראה לכב ץופנ עובצה ,ספסופמה עובצה ץראב יח ולא לכמ
.םדאה תייסולכוא תופיפצ בקע םינטק םירפסמב

.םירמנהמ וליפא לודגו דבכ אוב – ץראה יפרוטב לודגה אוה ספסופמה עובצה 3

,רפסמב 3-5 ,םינטקה םיעובצה .םוי 90 וכראש ןוירה רחאל םידלונ םיעובצה ירוג .4
רפסמ וטילמה םהב םירקמ ופצנ .םירוהה ידי לע תרפחנה תוליחמ תכרעמב םייח
.םירוג-וג ןיעמב ףתושמב ןהירוג תא ולדיגו תובקנ

םג חצפל ותלוכיבו םילודג ויתותסלו ושאר תולבנו םירגפ – ונוזמל םאתומ עובצה .5
םירגפ םג רורגל לגוסמ אוהו תוחתופמ תוימדקה וילגר .תושקו תולודג תומצע
תובקע ןיב לדבהה פ"ע הדשב עובצ תובקע תוהזל דואמ לק ךכיפל .דואמ םילודג
.תוירוחאהו תוימדקה םיילגרה
לקשממ עבר דע עולבל עובצה לגוסמ םוי לכ םיאצומש ןוזמ אל םה םירגפו תויה
לקשמב רשב תחורא לכאי םרגוליק 60 ולקשמש םדא סחי ותואב .תחא החוראב
.וליק 15

וז המיהדמ היח לע תונוכנ אל תונומא המכ – דיחפמה ץלפמה – עובצה

תוקהלב יחה רמונמה עובצה .הללי רתוי אלא ,קוחצ וניא עובצה קיפמש לוקה .1
.קוחצכ קזח הסנמש ימל , תועמשנה תועוטק תוללי עימשמ הקירפאב

.דחא ףא טנפהמ וניא עובצה .2

.םידלי לכוא וניא עובצה .3

לדבה ןיא ויניעבש ןוויכ .תולבנ לכוא עובצהש הטושפה הדבועה ולאה תונומאה לכ רוקמ
.עורה תוחוכ לש חילש םדק ימימ םישנא וב ואר .תרחא היח לכ תלבנל םדא תלבנ ןיב
.רבקה לע םינבאו הרובק תובצמ חינה גהנמל רוקמה והזש םינעוטה שי בגא


.םיעובצו עבט תרימש לע תצק םויסלו

ונרעצלו) םישיבכה ךרואל תולבנה תא שפחמ םיעובצהמ קלח ,תולבנ לכוא עובצה רומאכ
םה רשאכ םיסרדנ םיעובצש תובר הרוק .(דואמ םיבוט דע םיבוט תולבנ םש אוצמל ויוכיס
.הסרדנש היח תלבנמ םילכוא
יוצמ םיפרוטה לודג םיחמומה תוכרעה יפ לע .ץראב םילודג םירפסמב םייוצמ םניא םיעובצה
תונש ךלהמה תולערהב תושק העגפנ וז הייסולכוא .םיטרפ 500 -ל 300 ןיבש םירפסמב ונצראב
.םיבכר ידי לע תוסירד 90 -הו 80 -ה תונש לש הכמה רומאכו 70 -הו 60 -ה 50 -ה
:ךכ םא וניתושקב
.תויח תסירדמ ענמיהל וסנו ,(בוט דימת) תוריהזב ועס .1
שיבכהמ םירטמ המכ לש קחרמל התוא ונפ אנ הסורד היח םתאצמ וא היח םתסרד .2
.תופסונ תויח וסרדיי אלש תנמ לע

תוראהו – תורעה – תולאש
sade@boker.org.il
לבויםיאולימל ךלה י'גני'גה :תמאה עגר - הביבסה תוכיא

..אורקלו ךישמהל יאדכ ,אל םא םגו, ("?לזאזעל רשקה המ") ההומת םכל תיארנ וזה תרתוכה םא
,הגאד לא ךא .הנורחאל ועיפוהש הביבסה תוכיא אשונב תועידי רפסמב ומצעב בכיכ אל י'גני'גה
.הרהמב ררבתי אשונל ולש רשקה


רחא םוחת לכב תויהל ולכי ךא בויב וא תלוספ אשונב תוקסוע הרקמב ןלוכש ,תועידי שולש יתרחב
.תודבועה לע תקולחמ תמייק םהב םיאשונב הדמע עובקל הנווכ ןאכ ןיא .הביבסה תוכיא לש
:המגמ לע עיבצהל קר איה הנווכה .םיוסמ דצ םישאהל הנווכ םג ןיא

ןוכממ הצובה יוניפ לע יארחא היהש ןלבק :(-10/7/99מ) יאפיח ןומוקמ "הפיח - ריעב"מ העידי (1
תברקב "םייטריפ םירתא"ב התוא רזיפ אלא שרדנכ התוא הניפ אל הפיח לש םיכפשב לופיטה
לע השק חוכיו םייק ,בגא .הביבסה יבשותל םיבובזו חיר לש םישק םידרטמל םרגש המ - ןוכמה
.ךדיאמ הביבסה תוכיאל דרשמה ןיבל דחמ לופיטה ןוכמ ישנאו ןלבקה ןיב הז אשונב תודבועה

ולטוב ןורחאה ץרמ שדוחב :('99 ביבא"מ) "סיפנירג" לש ןוכיתה םיה ףינס לש ןולעהמ העידי (2
ונתינ םיינמזה םירתיהה .םיל הליער הצוב תלטהל "םילקימיכ הפיח" לעפמל ונתינש םירתיהה
האחמ הלחהש רחאל םג םימעפ רפסמ ושדוח םירתיהה .הביבסה תוכיאל דרשמה י"ע רבעב
.הלטהה דגנכ תירוביצ

התייה הרומאש הליער תלוספ :תונורחאה םינשב תובר םימעפ אורקל היה ןתינ וזה העידיה תא (3
.ךרדב "המלענ"ו םשל העיגה אל (ומצע ינפב יתייעב אוהש) בבוח תמרב יצראה רתאל עיגהל
ךרדה דצב םתס וא םיליגר הפשא קוליס ירתאב הקרזנ דחוימ לופיט תשרודה תלוספה -תועמשמה
.הביבסהו םדאה תואירב תא ךכב תנכסמו

רפיס רויסה תא ךירדהש שיאה .םיכפשב לופיטה ינוכממ דחאב ידומיל רויס תעב יתעמש י'גני'גה לע
תודעוימה םוריח תוכירבל םיכפשה תא תונפהל ןתינ הזכ הרקמב .ךילהתב תולקת ןנשי םיתיעלש ךכ לע
.ךומסה לחנל תורישי ומרזי םילפוטמ אלה םיכפשה -תרחא .ןקותת הלקתהש רחאל םהב לפטלו ךכל
תמרזהל המרגש ןוכמה ותואב הלקת לע העידי המסרפתה המ ןמז ינפלש ריכזה רויסב םיפתתשמהמ דחא
תכרעמה לועפת לע יארחא היהש ימ" ףיסוהו "…הז ךיא םיעדוי םתא" רמאו חנאנ ךירדמה .לחנל םיכפש
חכשו םיאולימל ךלה י'גני'גה -םירמואש ומכ ,וא ,תושעל ךירצ היהש המ תא השע אל וא היה אל קוידב
."ולש ףילחמה תא ןכדעל

:דחוימב העיתפמ הניא ליעל בותכה לכמ הנקסמה
ךא לארשיב בצמה הז אל) הביבסה תוכיא אשונב םישקונ יכהו םימדקתמ יכה םיקוחה ונל תויהל םילוכי
תויהל תולוכי ,רתויב תבחרנה הפיכאה תכרעמ ונל תויהל הלוכי ,(םיער אל םיקוח ונל שי םימוחתה בורב
…"םיטושפ"ה םישנאהו םיעצבמה ,םיקקוחמהמ קלח לצא רתויב תובוטה תונווכה
הביבסה הארת ךיא יבגל רתויב עבוקה םרוגה היהי רבד לש ופוסבש המ ,לבא .אל וא תויהל םילוכי ולא לכ
.םדא ינב לש תוטלחה :קוידב דחא רבד אוה ונלש

המ תא עצבל / תוניפ לגעל עצבמה םדאה "תמאה עגר"ב טילחי רתויב חלצומה קוחה םושיי תרגסמב םא
.שארמ העודי האצותהש ירה 'וכו תואצוה םומינימב ףסכ םומיסקמ ול איביש המ תא עצבל / עגר ותואב חונש
תגירח וא היינבה תגירחש היהת האצותה .עיגהל הכירצ תלוספהש ןאל עיגת אל תלוספהש היהת האצותה
הכזת ריעה שאר לש תוריחבה תכרעמב הכמתש הרבחהש היהת האצותה .תיתודידי החפא'צב חלסית םוהיזה
.'וכו שרדנכ הביבסה לע העפשהה הנחבנש ילבו םירצוקמ םיכילהב זרכמב
."םידבוע תמאב םירבדה הככ"ש השגרהה תא ונתיאמ םיברל שי המ םושמ ךא תויללכ תואמגוד ויה ולא
.הביבסה תוכיא םוחתל רשקהב קר אל ןבומכ תמייקש השגרה .בורל ןיכומיס תלבקמ רעצה הברמלש השגרה

הז היהי - ונלש הביבסה הארית ךיא עבקית ותטלחהש ימ לכ םצעב אוה ךכ םא י'גני'גה :?י'גני'גה והימ זא
.רחא םדא לכ וא יוניפ ןלבק ,יתלשממ דרשמב דיקפ ,ןטפשמ ,יאקיטילופ
הדימב ,"י'גני'ג" אוה ונתיאמ דחא לכ םג םצעבש חוכשלו ולאכ "םי'גני'ג" יפלכ "םעזה תא איצוהל" ונל לק
.תמיוסמ
ףוריצמ תועפשומ םייחב םילבקמ ונחנאש תוטלחהה םג ,םינלבקו םידיקפ ,םינטפשמ ,םיאקיטילופ לצא ומכ
תלבק לע ובתכנ םיבר םירפסו הכורא המישרה) דועו רסומ ,חוכלו םוסרפל ןוצר ,תויחונ ,םיכרע ,םיפחד לש
.(םדא ינב לש תוטלחה
דועו זרבה תא רוגסלו ץמאתהל םאה ,ךורצל המכ ,עוסנל ךיא) הביבסה לע תועיפשמה ,ונלש "תונטקה" תוטלחהה ןמזב םאה
?תמא לש עגרב ונאש ךכל םיעדומ היהנ (תופסונ תוטלחה הברה
תא ביתכי "וישכעו ינא" קרש וא ?דיתעבו וישכע ללכה תבוט לש לוקיש - "יתביבסה לוקישה" תא הטלחהב ללכב ברענ םאה
?ונידעצ

.הביבסה תוכיא םוחתב תונוכנה תוטלחהה תא ועצביו ולבקי םילודגה םיעצבמה םיפוגהו םיגיהנמהש בושח
בצמ לע םהישעמו םהיתוטלחהב םיעיפשמ איה וא אוהש ןיבי ונתיאמ תחאו דחא לכש ךכמ תוחפ אל בושח
.דיתעבו עגרכ םלועה