Reservations Links Services Now in Nature Young Guides Tracks Collections General Midreshet Sde Boker Home

עבטב שדח - יעובש ףד

םיידוחיי םילולסמ לע ץילמנ ,בגנב םישדח תויושחרתהו םיעוריא עובש לכב ןייצנ רתאה לש הז קלחב
.תויטנוולר ונל תוארנש עבט תרימש תויעבב ןודנו הנועל
.sade@boker.org.il: ונלש ראודה אתל לבקל חמשנ םכיתולאשו םכיתובוגת תא

:םיעוריא

"רבדמב אלמ חרי"
29-30. 7. 99 -בגנה רהב באב ו"ט
.אלמ חרי לש ורואל בגנב םימוסק םירתאב םילויטו הקיסומ תגיגח ךרעית
:םינווגמ םילויטל םכתא ןימזמ " עבטו ץרא" ןיזגמ
.החפשמה לכל חרי ליל לויט -םיראווח לחנב םינבל םיפונ*
.תדבע לחנ לש םימה תורוב לא חרי ליל לויט -םיקהוב תורוב*
.תורקנ לחנב חרי ליל לויט -תורקנ רוא*
.רקוב סכר ימורמ לא 4X4 בכר ילעבל יליל עסמ -רקוב רהב חרי ליל*
.החפשמה לכל ילגר לויט -רבדמל אצוי שושפ ןודעומ*
הקיסומ תויוליעפ , גנינפהל ,תדבע תולגרמל תורישה ןאחל עיגהל להקה ןמזומ םילוטה רחאל
.החפשמה לכל תויוליעפו
22:00 העשב בוג ידיג :ןושארה ברעב עפומה*
ירקנא יתאו רואד דוד :ינשה ברעב עפומה*
יאודב להוא ,םיטישכת ןכוד ,תונמוא תריכמו הריצי ינכודמ תונהיל להקה לכוי םיעוריאה רחאלו ךלהמב
תיתיב החוראמ תונהיל ולכות הבש הדעסמו םיטסילוה םילופיטל להוא, תירבדמ המוראב התו הפקב קנפמ
.םירחבומ תונייו תחבושמ
.תוריישה ןאחב ןוללו ראשיהל להקה ןמזומ םיעפומה רחאל

. 03-5276677 וקוקור : םיסיטרכ תנמזהל
.עפומו חרי רואל םילויטהמ דחא ללוכ רחמה . ח"ש 78 סיטרכ ריחמ
07-6588698 : בגנה רה תוריית רתא
1-800-284-284 ןומר קדנופ ןולמב הניל תונמזה זכרמ


רובדמו רבדמ אשונב סנכ

,רקוב הדש תשרדמ םע ףותישב MED forum ןוגרא םייקי 8-10/7/1999 םיכיראתב
.רובדמו רבדמ אשונב סנכ רבדמה רקחל ןוכמהו אמייק-רב בגנ תתומע עבטה תנגהל הרבחה
.םתעינמל םיטקייורפו םיכרד ,רובדמ יכילהת אשונב םינוידו תואצרה ומייקתי סנכב
.םיפוח תרימשו תיפוח היזורא ,התעינמו היזורא יאשונב םיבשומ ומייקתי ןכ
.ןוכיתה םיה ןגא תונידמ לכמ םיפתתשמ םירבד ואשיו ופתתשי סנכב


עבט תרימשו רבדמה תויח


.םיפלטע – םעפהו

.םיעודי םינימ 990 הנומו הלדגב הינשה הרדסה איה .םיקנויה תקלחמב הרדיס םה םיפלטעה
וז הרדס ינימ 160 תוריפה ילכוא םילודגה םיפלטעה תחא תורדס-תת יתשל תקלחתמ וז הרדס
.תחא החפשמל םלוכ םיכייתשמ
.תוחפשמ 17 -ל םיקלוחמה םינימ 830 םינומה םיקרחה ילכוא ,םינטקה םיפלטעה הינשב

עלס תובכשב ואצמנ רתויב םיקיתעה םהינבואמ תובר םינש רבכ ונמלועב םיאצמנ םיפלטעה
.םינש ינוילמ 60 ינפל ןקואאה ליגמ

.דחוימה םהייח חרואו םפוג תא הבציע וז הנוכתו םידיחיה םיפפועמה םיקנויה םה םיפלטעה
דלו קר םיטילממ םה ,ןמושב תיסחי לד םפוג ,םיקנויה םהיחא לשמ תוקדו תולק םהיתומצע
.הפועתה לע דיבכיש לקשמ םפוג לע תאשל אל ידכב תאז לכ לוכיעל ריהמו לק םנוזמו דחא

םלועב ןטקה קנויה אוהו םרג 1.5 לקושה רתויב ןטקה ףלטעהמ םפוג ילדוגב םינווגמ םיפלטעה
.יצחו רטמ םהיפנכ תטומש םייקנע תוריפ יפלטעל דעו

,גג תוילע) םיכושחו םילצומ תומוקמב םויה ךלהמב םינשיו (בורל) הלילב םיליעפ םיפלטעה
.הטמ יפלכ םשארו םייולת םהשכ םינשי ןה םתנש תא (תורעמו םיכוכ

.דואמ בוט םיאור ףא םקלחו םיאור םלוכ םירוויע םניא םה םיחתופמ םישוח םיפלטעל
.ךשמהב רבדנ העימשה שוח לע ,םיבוט םעטו חיר ישוח םיפלטעל

.םלדגל סחיב עיתפמ ןותנ .םייח תונש 30 -ל דע םייח יכיראמ םיפלטעה
.הטלמהב דחא דלו םיטילממ םבורש הדבועל םיאתמ תאז םע
םגש הלגנ (...םדא ,סוס) םימוד םירפסמב םה םג םיטילממש םימוד םייח ילעבל הוושנ םא
.םימי יכיראמ םה

.ףרוחה ישדח לכ ךלהמב הכורא המדרתל סנכיהל גהונ םיפלטעה יניממ קלח
.לכוא וניאש הפוקתה ךלהמב ותוא ןיזמה ןמושב ףלטעה דייטצמ התארקלו תיטירק איה וז הנוע
.הפוקת התוא ךלהמב תרכינ המרב םידרוי ומוחו ףוגה תויוליעפ

תולוק םיקיפמ םיפלטעה .יחה םלועב תוקתרמה תואצמתהו דיצה תוכרעממ תחא םיפלטעל
ולא תולוקמ םירזוחה םידהה תא םידבעמו תועמוש ונינזואש תולוקהמ ההובגה תורידתב
.םיאצמנ םה וב בחרמה תודוא עדימל
ןתיו דהה ונילא רוזחי קעצנ םא.ולדג לע עדימ ונל ןיאש ךושח ללחב ונמצע תא המדנ הטשפהל
.תוריקל דע קחרמה לע עדימ ונל
לע טרופמ עדימ םהל תונתונה הברהב תובכרומ תוכרעמ םיפלטעלש םושמ ? עודמ הטשפה
.םפועמב םינטק םיקרח דוצל ףא םהל תורשפאמו בחרמה
.םינוש רדת יננפאמבו םינוש לוק ירדתב תושמתשמה תונוש תוטיש םיפלטע לש םינוש םינימל ןכו
(קחרמו ןוויכ הלגמ) מ"כמה תוכרעמ ולא .ןפוא ותואב תודבועה תוכרעמ ביכרהל חילצה םדאה
לש ןתוליעיו ןמוכחתל עיגהל וחילצה אל ולא תוכרעמ םג .תוינאו םיסוטמב ,ראשה ןיב ,תובכרומה
.םיפלטעה תוכרעמ
עבטה תרימש אשונלו

.עובשה ונלש עבטה תרימש יבכוכ םג םה םיפלטעה
,הנבה רסוחמ םבור ,ףלטעל ורשקנש םיסותימהו יומידה .ותליחתמ ער היה םדאל םיפלטעה ןיב רשקה
ךותמ םיאקירמא םינימ השולש קר םנשי לעופב) םד תציצמל ,רוחשהו לפואה תוחוכל ותוא ורשיק
.(תולחמ תרבעהב םתנכס רקיעו תומהבמ ,םד םיצצומה ,ולוכ םלועב 990
.םיעטמ ילוביל קזנב םתוא ומישאה ףוסבלו
עורה תוחוכ םיבל םניב רשק לכשו םיקתרמ םייח ילעב םה םיפלטעהש ןיבהל ןתינ הרצקה הריקסהמ
.ונתבשחמ ירפ אוה ףושיכהו
ותיבמ אצויה םדאש בושחל ומכ ינויגה הז תורעשב ונל וכבתסי םה םיאור םניאש ללגבש בושחל ןכו
תוקינעמ ונומכ םיאור םהש הטושפה הדבועה ןכו םהלש טווינה תוכרעמ .הניגב םיחישב ךבתסי בכרל
? םדאב וניחבי אל ךיא טלחומ ךשוחב םהלש םייפנכה תטומ רטוקב םירוחב רובעל תלוכיה תא םהל

:עטמ ילוביל םיקזנל עגונב
.תוריפמ םינוזינ ןכא ,תוריפה יפלטע ,םיפלטעהמ קלח ,תודבועהמ ליחתנ
. תואלקחל םידבכ םיקזנ םיבסמ םהמ םיטעמ אלש םיקרח לכוא לודגה םקלח תאז םע
.בקריי אלו (וילא ךרדב וא) ףדמה לע לישביש תנמ לע רסוב ודועב ףטקנ עטמה תוריפ לש לודגה םבור
תוריפ םילכואש םושמ םיקזנ םיבסמ םניא ןכ לעו ןיטולחל םילשב תוריפ קר םילכוא םתמועל םיפלטעה
.אליממ קוושל ןתינ אלש

.םהיתורעמב (? רתוי ילואו) םיפלטע יפלא תואמ ולערוה הב ףקיה תבחר הלערה ץראב הכרענ 60 -ה תונשב
אלש קר אל וז הלערהש םויה קפס ןיא .תואלקחל קזנ לש הנאותב תואלקחה דרשמ ידי לע הכרענ הלערהה
םהיפרוט ויה הב ולטקנש םיברה םיקרחה יפלטעש םושמ םיאלקחל רישי קזנ הב היהש אלא תלעות הב התיה
.תואלקחה יקיזמ לש

הסינכ דעו ץאומה חותיפה ידי לע לודיג יתב סרהמ תונכס ןווגמל םיפלטעה םיפושח ץראב םויכ :םויכ המו
.(הנכסב וייח ףרוח תמונתמ ררועתהש ףלטע) םיפלטע םיפרוח םהב תורעמל
.םהל עירפהלמ ענמיהלוםהלש הנילה תומוקמ תא רמשל ונילע ולא םיידוחיי םייח ילעב לע רומשל ידכב
וילא סנכהמ וענמיה םיפלטע םינל ובש (גג תיילע ,ןשי תיב ,הרעמ ,ךוכ) םוקמ ונשי םכרוגמ םוחתב םאב
.םיפלטעה תאצל ולכוי םכרדש םיבחר םיחתפ תלעב רדג ידי לע םוסחל ץלמומ .ףרוחה לכ ךלהמבו םויה ךלהמב

וא ןופלטב רקוב הדש הדש רפס תיבב ונילא תונפל ןתינ ףסונ עדימו ץועיל
sade@boker.org.il ינורטקלא ראודב

לבוי - םויהל ןאכ דע