Reservations Links Services Now in Nature Young Guides Tracks Collections General Midreshet Sde Boker Home

עבטב שדח - יעובש ףד

לע ץילמנ ,בגנב םישדח תויושחרתהו םיעוריא עובש לכב ןייצנ רתאה לש הז קלחב
.תויטנוולר ונל תוארנש עבט תרימש תויעבב ןודנו הנועל םיידוחיי םילולסמ
.sade@boker.org.il: ונלש ראודה אתל לבקל חמשנ םכיתולאשו םכיתובוגת תא

:םיעוריא
"רבדמב אלמ חרי"
29-30. 7. 99 -בגנה רהב באב ו"ט
.אלמ חרי לש ורואל בגנב םימוסק םירתאב םילויטו הקיסומ תגיגח ךרעית
:םינווגמ םילויטל םכתא ןימזמ " עבטו ץרא" ןיזגמ
.החפשמה לכל חרי ליל לויט -םיראווח לחנב םינבל םיפונ*
.תדבע לחנ לש םימה תורוב לא חרי ליל לויט -םיקהוב תורוב*
.תורקנ לחנב חרי ליל לויט -תורקנ רוא*
.רקוב סכר ימורמ לא 4X4 בכר ילעבל יליל עסמ -רקוב רהב חרי ליל*
.החפשמה לכל ילגר לויט -רבדמל אצוי שושפ ןודעומ*
, גנינפהל ,תדבע תולגרמל תורישה ןאחל עיגהל להקה ןמזומ םילוטה רחאל
.החפשמה לכל תויוליעפו הקיסומ תויוליעפ
22:00 העשב בוג ידיג :ןושארה ברעב עפומה*
ירקנא יתאו רואד דוד :ינשה ברעב עפומה*
,תונמוא תריכמו הריצי ינכודמ תונהיל להקה לכוי םיעוריאה רחאלו ךלהמב
םילופיטל להוא , תירבדמ המוראב התו הפקב קנפמ יאודב להוא ,םיטישכת ןכוד
.םירחבומ תונייו תחבושמ תיתיב החוראמ תונהיל ולכות הבש הדעסמו םיטסילוה
.תוריישה ןאחב ןוללו ראשיהל להקה ןמזומ םיעפומה רחאל

. 03-5276677 וקוקור : םיסיטרכ תנמזהל
.עפומו חרי רואל םילויטהמ דחא ללוכ רחמה . ח"ש 78 סיטרכ ריחמ
07-6588698 : בגנה רה תוריית רתא
1-800-284-284 קדנופ ןולמב הניל תונמזה זכרמ

(? בגנב םח) בגנב םח

יתש ןייצל יל ושרת ,לבא .בגנב דואמ םח וליפא םימעפלו םח ץיקב ,ןכ לכ םדוק זא
:תודוקנ

םג תוליעפ תירשפא םהב םויה לש םירירקה םיילושה ךכו רתוי ךורא םויה ץיקב .א
.תועש 4-5 תיסחי םיכורא םה ץיקב
ראשמ םג םירכינ םיזוחאבו ףוחה רושיממ %50 דע %40 -ב הכומנ בגנב תוחלה .ב
(לשמל) רקוב הדשב ץיקב תוהשל םיענ רתוי הברהש ךכ תחדוקה ונצרא יקלח
.ביבא-לתב רשאמ

ןתינ ,ץיקב םג רבדמב רקבל עיגהל יוצרו רשפאש דיגהל וניצר ?רמול וניצר המ זא
ךיא םימ שי הפיא ,ךירצ םימ המכ ,םכרוא םילויט תועש אשונ לכב ונמע ץעייתהל
.תאצל יתמו

.רקוב הדש ש"סיב יכירדמ תווצ – לכב רוזעל חמשנ


רבדמה תויח
תוערצ

םע (יופכ וא יוצר) שגפממ ענמיהל לכוי אל ץיקב רבדמה יליבשב לייטמה
םירחא תוערצו םיארובדכש (רובד) Vespa Orientalis - תיחרזמה הערצה
.םחה ץיקב אקווד האישב תאצמנ

– הז קתרמ םייח-לעב לע םיטרפ רפסמ

םיקלוחמ ולא ,םיטרפ תואמ המכ הנומה הבשומב תוערצה תויח שבדה ירובדכ
תוערצ תבשומ לש םייחה רוזחמ שבדה ירובדמ הנושב .םירכזו ,תולעופ ,תוכלמל
.ץיקהו ביבאה ישדוחב קר תמייקתמ הבשומכ הבשומהו תיסחי רצק אוה

תוכלמל תולעופה ידי לע תוחתופמה תובקנ יציב הכלמה הליטמ ץיקה ףוסב
תוכלמהו םירכזה םיאצוי העיקבה רחאל .(ןילותב תייבר ךילהתב) םירכז יציבו
םוקמ שפחל תואצוי תוכלמהו םירכזה םיתמ ומויסב תולולכ ףועמל תוריעצה
.אבה ביבאה דע רותסמ

ץעב ללח וא םינבא ןיב חוור ,המדא ריקב רוח ושפחי תוכלמה ואצי ביבאב
הלחהמ וז הלח םילידבמ םירבד רפסמ .הלטהה תלח תא תונבל וליחתיו
:שבדה תרובדמ ונל תרכומה

קור םע םתוא תובברעמו םיחמצ יקלח תוסעול תוערצה "ריינ"מ תבכרומ הלחה .1
ריינל הבכרהב ההזה הסיע תורצויו ,ןהלש הפה תוטולבמ השרפה השעמל וא
.וב םישמתשמ ונחנאש
הינשה דיל תחא אלו תיקפוא הרוצב הינשה לעמ תחא תוחנומ תוערצה תולח .2
.םירובדה לצא ומכ תיכנא הרוצב
(הקבאו שבד) ןוזמ ןוסחאל אלו אבה רודה לודיגל קר תושמשמ תוערצה תולח .3
.םירובדה לצא ומכ
.הלחתהמ לכה ליחתי וב ץיקה ףוסל דע ךכו תולעופה וברתיו ןקה לדגי הגרדהב

? ונממ תוצור ןה המ זא
תופדור וא הירוטירטל ןהל ונשלפ יכ ונתוא תופיקתמ ןניא תוערצה . לכוא
.לכוא תושפחמ טושפ ןה ונירחא
:אבה ןפואב תדבוע תוערצה ןקב םיסחיה תכרעמ
שדחתמ יתלבו השק רמוח אוהש ,ןיטיכמ בכרומ ןפוגש תורגובה תוערצה
היגרנאה תא ןהל םיקפסמה םירכוס רקיעב תוכרוצ .(לשמל ,ונלש רועל דוגינב)
? םירכוס וחקיי ןיאמו .םירירשה תלעפהל השורדה
רמוח ןפוגב תוטולבמ תורציימ הכלמה הליטהש םיציבהמ ועקבש תוערצה תומיר
םינובלח ריתע לכוא תרומת תורגובה תוערצל ותוא תורסומו םירכוס ריתע
.ןפוג תיינבל ןהל םישורד םינובלחה .ןדי לע ןהל קפוסמה
,םירובד ,םיקרח כ"דב ,ףרט תושפחמו ןקהמ תורגובה תוערצה תואצוי ךכיפל
.םילייטמ לש לכוא ראשו ,םחל ,הנוט ,לשמל וא …םיעלות ,םילחז


? תושעל ןתינ המו

ןלדוג תורמלש ןכו .כ"דב תוצקוע ןניאו תופקות ןניא תוערצהש רוכזל שי תישאר
.תוערצה סראל םישיגר םישנא תוחפ הברהו הרובד תציקעמ העיפשמ תוחפ ןתציקע
ןוזמ תצקב ןתוא תותפל ןתינ החוראה ןמזב םכתא תודירטמ תוערצה ןיידע םע
.וילא וכשמי תוערצה רתוי קותמ היהיש לככו תקחורמ הניפב


עבט תרימש


.הקיטילופב טעמ קוסעל הנפנ ,ונכרדכ אלש ,םעפה
הלשממה ידי לע השענש לוועה ןקות ונתחמשלו לארשיב הרחבנ השדח הלשממ
.תואלקחה דרשממ דרפוה הביבסה תוכיאל דרשמהו תמדוקה
רתויב תויסיסבה ןהב הז דרשמ שארב תבשויה לש היפתכ לע תוחנומ תולטמ רופס ןיא
םימה תוכיאו םושננש ריוואה תוכיא לע תוירחאה לשמל ,ומכ ונייחל רתויב תוינויחהו
.התשנש
הירעב תויחל היהי ןתינ םאה דיתעב לארשי תנידמ הארת ךיא לע תוירחאה ןכ
הביבסל סחיה היהי המו םילחנ ונל וראשיי םאה םיחותפ םיחטש הב וראשיי םאה
.הלשממב התוכיאלו

ןחלוש דיל ןכ אל .לדגו ךלוה םוקמ תונורחאה םינשב וספת ולא םיאשונ רוביצב
ירחאש םיחכוש םיתיעלו םימכסהב ,םיחטשב ,ןוחטיבב ,םולשב םינד וב הלשממה
וראשיי ןיידע רוזאה חותיפל תוינכתה וננכותי ,םיחטשה וקלוחי ,םימכסהה ומכוסיש
דואמ אשונ איה םהייח תוכיאו הזה בחרמה תא קולחל םיכירצש םישנא
.םייחה תוכיא איה הביבסה תוכיאו םתניחבמ בושח

תדמועהמ שורדל ליחתנש ותעדל םיבושח ולא םיאשונש ימ לכש יואר ןכ לע
הביבס תוכיאו עבט תרימש יאשונש ידכב תואצות תוארהל הז דרשמ שארב
,הפשא קוליס ,םירברפה תבכר ומכ םיטקייורפו ירוביצה םויה רדס שארל ולעי
תולוח תוער לע הנוש תולכתסה לחת ךדיאמו יתועמשמ ןפואב ומדוקי ,הליער תלוספ
םיה ףוחב היינבה, ףוחה ילחנ םוהיז ,80 שיבכ ,לארשי הצוח שיבככ
.ןישיב ןיערמ ראשו

.רתוי קורי דיתעל הווקתב םייסנו