Reservations Links Services Now in Nature Young Guides Tracks Collections General Midreshet Sde Boker Home

עבטב שדח - יעובש ףד

לע ץילמנ ,בגנב םישדח תויושחרתהו םיעוריא עובש לכב ןייצנ רתאה לש הז קלחב
.תויטנוולר ונל תוארנש עבט תרימש תויעבב ןודנו הנועל םיידוחיי םילולסמ
.sade@boker.org.il: ונלש ראודה אתל לבקל חמשנ םכיתולאשו םכיתובוגת תא

םג וציצתש יאדכ ןאכל םתעגה םא ,םישדח םירבד רפסמ ןכבו ? עובשה המו
תנמ לע םישדח םילולסמו םירוזא ונפסוהו םתוא ונשדיח רתאב םילויטה ילולסמל
.רתויב בוטה לויטה תא ןנכתל םכל עייסל

וארי ןומר הפצמבו תדבע ןיעב םילייטמהו שדוחמ ןיינעל םיכוז בגנב םייחה ח"עב
.םילעיה לע ךרענש רקחממ קלח ןה ולא םירדשמ .םראווצל םידמצומ םירדשמש םילעי
.םירשנה לצא םג בורקב

ביגהלו ןימזהל ררבל לואשל םלוכ תא םינימזמ ונאו םיאבו םיברקתמ באב ו"ט יעוריא
.ונלש ינורטקלאה ראודה ךרד

.רקוב הדש ש"סיב תווצ – רבדמב הארתנ

:םיעוריא"רבדמב אלמ חרי"
29-30. 7. 99 -בגנה רהב באב ו"ט
.אלמ חרי לש ורואל בגנב םימוסק םירתאב םילויטו הקיסומ תגיגח ךרעית
:םינווגמ םילויטל םכתא ןימזמ " עבטו ץרא" ןיזגמ
.החפשמה לכל חרי ליל לויט -םיראווח לחנב םינבל םיפונ*
.תדבע לחנ לש םימה תורוב לא חרי ליל לויט -םיקהוב תורוב*
.תורקנ לחנב חרי ליל לויט -תורקנ רוא*
.רקוב סכר ימורמ לא 4X4 בכר ילעבל יליל עסמ -רקוב רהב חרי ליל*
.החפשמה לכל ילגר לויט -רבדמל אצוי שושפ ןודעומ*
, גנינפהל ,תדבע תולגרמל תורישה ןאחל עיגהל להקה ןמזומ םילוטה רחאל
.החפשמה לכל תויוליעפו הקיסומ תויוליעפ
22:00 העשב בוג ידיג :ןושארה ברעב עפומה*
ירקנא יתאו רואד דוד :ינשה ברעב עפומה*

ןכוד ,תונמוא תריכמו הריצי ינכודמ תונהיל להקה לכוי םיעוריאה רחאלו ךלהמב
םיטסילוה םילופיטל להוא, תירבדמ המוראב התו הפקב קנפמ יאודב להוא ,םיטישכת
.םירחבומ תונייו תחבושמ תיתיב החוראמ תונהיל ולכות הבש הדעסמו
.תוריישה ןאחב ןוללו ראשיהל להקה ןמזומ םיעפומה רחאל

. 03-5276677 וקוקור : םיסיטרכ תנמזהל
.עפומו חרי רואל םילויטהמ דחא ללוכ רחמה . ח"ש 78 סיטרכ ריחמ
07-6588698 : בגנה רה תוריית רתא
1-800-284-284 קדנופ ןולמב הניל תונמזה זכרמןומר הפצמב עובשה ףוס תויוליעפ

ישיש םוי
,תבשה תסינכ ינפל תמייתסמ ("רבדמ לצ") רבדמה תווחב תבש תלבק

:תינכתב
19:00 דע 17:30 העשהמ םינכודו םידליל תויוליעפ "םיפות י'צ-יאט"
.תישפוח הסינכה

דע רעונל וקסיד כ"חאו 'תימס ליוו לש ובוכיכב "הנידמה ביוא" – טרס
(ןומר הפצמ הישעתה רוזא) רגנאהב רקובה רוא
.שארמ םלשל ןתינ ,םילקש 15 סיטרכה ריחמ


:ש"צומ
גישהל ןתינ ,תישפוח הסינכה "הבהא ברע" :גיצמ ןומר הפצמ רעונה ןורטאית
.ןומר הפצמ ס"נתמב תונמזהץראב םימה רבשמ :תמאה עגר - הביבס
הברה רבכ ונעמש ונלוכ .ונינזואל שדח ונניא "םימה קשמב רבשמה" םילימה ףוריצ
."ךוסחל ךירצ"שו "םימב הינע ונצרא"ש םימעפ
קשמל םירושקה םינוש םימרוג ןיב ,תרושקתב םג עמשנה ,ףירח חוכיו שטינ הנורחאל
םעפה םאה :םהיתועדב םיקולח אשונה לש יעדמה דצל םירושקה םישנא םג .םימה
םיצוציקש וא רתלאל הלפתה ינקתמ תמקהב ליחתהל ךירצ םאה ?םעפ יאמ ףירח רבשמה
?וקיפסי ןיחלוק ימ רתוי לש הבשהו תואלקחל האצקהב

רזגמה לש םימה תכירצ היופצ הנושארלש אוה יחכונה רבשמהמ הלועש שדח בצמ
(%40 לש ץוציקל יופצ ןורחאה הזש רחאל) יאלקחה רזגמה לש וזל המוד תויהל יתיבה
.םיבקועמ םירטמ ינוילימ -700כ ךורצי וללה םירזגמהמ דחא לכ .הנממ הלודג ףא ילואו

יבגל בצמה ,ליבקמבש ירה ץוציקה תוציחנב הנבה תמייקש הארנ םיאלקחה ברקבש דועב
ךרענש (דחוימב טלוב אלה) עצבמה םא ."תכשמנ הגיגחה"כ ראותמ יתיבה רזגמב הכירצה
תוביצנב גשיהכ תאז וארי ,%10 לש ןוכסיח גישי םיחרזאה ברקב םימב ןוכסיחה דודיעל
."תורוקמ"בו םימה

הנשב ךרוצ הנידמה יחרזאמ דחא לכ תיתיבה הכירצה תרגסמבש הארמ טושפ בושיח
הכומנ תבשחנ וז הכירצ .םויל םירטיל -300כ םהש ,עצוממב םיבקועמ םירטמ -110כ
רבוחמ ונניא ונלש םימה קשמש רוכזל בושח םלואו ברעמה תונידמ בורב הכירצל תיסחי
ונא המכ הנניא תיתועמשמה הלאשה ,ןכל …ןהשלכ ברעמ תונידמ לש םימה יקשמל
.לארשיל רשאמ םימ רתוי הברה שי ולא תונידמל .הינמרגל וא ב"הראל תיסחי םיכרוצ
ונמצעל תושרהל םילוכי ונחנאש המל תיסחי םיכרוצ ונא המכ איה תיתועמשמה הלאשה
?ךורצל
קר םיזרבהמ םימ םיאצוי הבורבש הנידמ) ןדרי לש הזל רבוחמ ןכ ונלש םימה קשמ ,בגא
תוחפ הברה םיכרוצש) םיחטשה יבשות לשו תיאניתשלפה תושרה לש הזלו (עובשל תחא
יבשות לש וזל ההז התיה םיחטשה יבשות לש םימה תכירצ וליא .(לארשי יבשות רשאמ
.הברהב רומח היה רבשמהש ירה לארשי

תיילעב הרושקה תימיטיגלו תיעבט העפות יתיבה רזגמב הכירצה תיילעב םיאור םיבר
םדוקש" לש תובוגתה תולוע יתיבה שומישב םימב ןוכסיח לש ןויערל הבוגתב .םייחה תמר
התנב אלש הלשממה לש הייעב"ו "תואלקחל םוקמ ןיא ץראבש הארנכ" ,"וכסחי םיאלקחה
."הלפתה ינקתמ
:דחאל דחא ולא םינועיטל סחייתנ
םלועה יבחרב תמסרופמ לארשי ךא רופישל םוקמ דימת שי ,תואלקחב ןוכסיחה יבגל ,ןכבו
םימב ץוציקה בור תא םיגפוסה ולא םה םיאלקחה ,ףסונבו תוינכסח הייקשה תוקינכטב
רצייל ידכ אלא הז לע הז זיתהל ידכ םימב םישמתשמ םניא םיאלקחה ,רוכזכ .תרוצב תונשב
.םיכירצ ונלוכש ןוזמ
טרפש רורב ךא וז לקשמ תדבכ הלאשב ןאכ ןודנ אל ?ץראב תואלקח היהתש ךירצ םאה
ץראה לש התומדל םירושקה םיטבה ,םייכרע םיטביה הל שי םימב שומיש לש טביהל
םא םג ,הרקמ לכב .ונלש ילכלכה ןוחטיבל -ףסונבו םישנא יפלא הברה לש םייח חרואלו
תואלקחה תא לסחל ("הלבקתה" רבכ השעמלש םינעוטה ולאכ שיש) תינורקע הטלחה היהת
.תובר םינש ךשמי ךילהתהש ירה
תולשממש קפס ןיא .רומח לדחמכ הארנ רבעב העקשההו בוצקיתה רסוח :הלפתה ינקתמ תיינב
לש הייעב קר אל אוה ולא םינקתמב רוסחמה םלואו .הנוכנה הטלחהה תא ולביק אל תובר
.םוי ידמ םיסרהנו םיכלוה הלש םימה תורוקמש הנידמב חרזא לכ לש הייעב אוה .הלשממה

?םימה תורוקמב הרוק המ

םוהתה ימ בצמ .ונינפל ןיידע םימח ץיק ישדוחו מ"ס 80 ידכ םודאה וקל בורק תרניכה סלפמ
יתלב קזנלו תוראב תחלמהל תמרוגה רתי תביאש תכשמנ ףוחה רפיוקאב :רתויב רומח ונלש
.םש םודאה וקל םיברקתמו דאמ םיכומנ םיסלפמה רהה רפיוקאב .םימה תוכיאל ךיפה
ךא רהה רפיוקאבו תרנכב םימודאה םיוקל תחתמ הדיריב הרקי המ הלאשב רורב עדי ןיא
םוש אלל תאז לכו .םימה תוכיאב תיתועמשמ הדיריו החלמה ןכתית תומוקמה ינשבש הארנ
.דחוימב םושג היהי אבה ףרוחהש החטבה
ינקתמב העקשההו דחוימב הריהמ הניא םיכפשב לופיט ינוכמב העקשהה :םיפסונ תורוקמ
.םינויד יבלשב ליגרכ הלפתה
ןיע תרומש .םילחנו תונייעמ - םייעבט םימ תורוקמ תושבייתה אוה םימה רבשמ לש ףסונ דצ
.םיפסונ תומוקמ לע םג םויא םייקו השבייתה רבכ קפא

זוזי והשמש ידכ (תרניכה לש תיביסמ החלמה ומכ) הפורטסטק השורדש םיבשוח ונא םא
הז םא ,בגא .ןובשח ילב ךורצלו ךישמהל יאדכש ירה הלפתה ינקתמב העקשהה תניחבמ
ינקתמ תיינב .םיימעפ בושחל יאדכש ךכ םימב שומישב ענצ רטשמ ליחתיש ריבס הרקי
.םייתנש תוחפל ךראת הלפתהה
אלו) שיש המ םע רדתסהל ךירצ הבורקה הפוקתל תוחפלש ךכב ריכנ םא ,תאז תמועל
.ונמצע תא םג קודבנש יאדכ זא יכ (תויהל ךירצ היהש המ וא תויהל לוכי היהש המ םע

.םימב ךוסחל ונלש תימוקמה תושרה לעו תוטלחה ילבקמ לע עיפשהל תוסנל בר םוקמ שי
.םימב ינזבזב םימעפ הברה אוה תוימוקמה תויושרה תוירחאבש ןוניג
:תואבה תולאשה לע ובשיח הזל רבעמ
/ םילכ םיפטוש ונחנאש ןמזב ןמזה לכ ומרזי םימהש ינויח שממ הז םאה
?םיחלגתמ/םייניש םיחצחצמ      
?םימ הברהבו רוניצב שמתשהל ינויח תינוכמ/ הכרדמ / הפצר םיקנמ ונאשכ םאה
ונלש הניגה םאה ?אשדל וא הניגל עטק דוע הזה ץיקב ףיסוהל ינויח שממ הז םא
?םימב תינוכסח      
?םויה רבכ תחלקמלו םיתורישל םימ יכסוח םירזיבא תונקל אל עודמ ,ונל ןיא ןיידע םא

תורשע הברה לש ןוכסיחל איבהל לוכי ןוכסיח ירזיבאו תינכסח תוגהנתה לש ףוריצש רורב
-300ה םוקמב ,םויל רטיל 250 ךורצי חרזא לכ םא .ונתיאמ דחא לכל םויב םירטיל
תועמשמ שי רבכ וזכ תומכל !םימה קשמל בקועמ רטמ ינוילימ -120כ וכסחי "םיננכותמ"ה
.ונלש םימה תורוקמל ןוכיסה תנטקה יבגל המוצע
רוצמה ןמזב םילשורי יבשות ושעש םימב ימעפ ברה שומישה לע םירופיסה תא םירכוז
םילשורי קר אל עגרכש אוה יחכונה ןמזל איהה הפוקתה ןיב לדבהה ?רורחשה תמחלמב
אל הזש וליאכ וא ךכ לע ונעמש אלש וליאכ גהנתנ םא .הנידמה לכ אלא רוסחמב תאצמנ
קלחו ןדריב ונינכש .הבצקהב םימה תא לבקנ ובש בצמל עיגנ תמאבש ןכתיי - ונל עגונ
.לודג ףיכ אל הזש ודיגי םה ,םתוא לואשל רשפאו הזל םיליגר םיחטשה יבשותמרבדמה תויח

.רוא ולובגו ןבא וגגש אלפומ םלוע – ןבאל תחתמ םייחהתחתמ םיררוגתמה םייח ילעב לש הז אלפומ םלוע םייקתמ שממ וניפאל תחתמ
םנימל םילחוז ,השבי ינטרס ,תוכיכר םקלחו םיקרחו םיילגר יקורפ םבור םינבאל
.ןבאל תחתמ םייחב שיש תונורתיה ןווגממ םינהנש םייח ילעב ראשו

םיפירח םייונישמ ןהו םיפרוטמ ןה ןגומ הסחמב רבודמ תישאר :םיבר תונורתיהו
ןבאל תחתמ םיעובק רתוי וא תוחפ םימרוג םה תוחלה ,'פמטה ,רואה .םיאנתב
רופחל םילוכי םניאש ולאל םג הסחמ תקפסמ ןבאה תינש .םיביצי :רמול ןינ
לודיג-תיב רשפאמ םקלחל ,תישילשו .תוליחמ םירפוח םימסרכמש יפכ םמצעב ותוא
.ןבאה תא בוזעל ילבמ םלש םייח רוזחמ הז

םייונישל םישיגר ןבאל תחתמ םייחה ילעב בורש ,ןכא ,אצמנ וניוצש םיאנתה יפל
םפוג םוחש תפתושמ הנוכת םלוכל םילחוזו םיילגר יקורפ ,םיקרח ,הביבסה יאנתב
םירופיצו (ונומכ) םיקנויל דוגינב תאזו . (םיימרת-וטקא) הביבסה םוח ידי לע עבקנ
ידמ רקש זוזל ןליפא םילוכי םניא םימעפל ולא םייח ילעבש יפל .עובק םפוג םוחש
ףרוחב) ידמ ררקתמ אוה םגש הרקמבו .םיביצי וב םיאנתהש םוקמב תוהשל ופידעי
.הנגה תקפסמ ןבאה (לשמל

םידבאמ ןבאל תחתמ םיהושה םייחה ילעב .בושח םרוג הרוטרפמטל ףסונ רבדמב
ילעבו תינוציחה הביבסל תיסחי החלו הביצי איה ןבאל תחתמ הביבסה .םימ תוחפ
.םימ תוחפ םידבאמ וב םוקמ ףידעי ירבדמ םייחתוכורא תופיצר תופוקת םיהוש םקלח ,םינבאל תחתמ שי םיניינעמ םייח ילעב הברה
תא תוארל ידכב .ץוחב ןוזמ אוצמל םיאצויו תיבכ הב םישמתשמ םקלחו ןבאל תחתמ
.םירבד המכ תעדל יאשכ ולאה םייחה ילעב

םנשי ,םישחנ םיתיעלו ,םיברקע םנשי ,םייסרא ןבאל תחתמ םייחה ילעבמ קלח .1
(רורפע) יסרא שפשפ לש ןימ וליפא ונשי רבדמבו םינכוסמ םקלחש םישיבכע
.םהמ רהזיהל םג יאשכ ךא םתודוא תעדלו תוארל ןיינעמש םייח ילעב ולא לכו

.םהב עוגפל וא גורהל הלוכי םתיבב העיגפו תיבכ םייחה ילעבל תשמשמ ןבאה .2

:ןבאל תחתמש םלועה תא תולגל דציכ תעדל שי ולא תוביס יתשמ
םינבאל תחתמ םג אצמיהל םילוכי םייח ילעב יכ רוכזנ : ןבאה תריחב : ןושאר בלש
םינבא רוחבל ףידע .רתויב תולודגה םינבאה תא ךופהלו ץורל ךרוצ ןיאו תונטק
.וב תויחל םייחה ילעבל םוקמ שיו עקרקה ךותב תועוקש םניאש

:היתחתמ שי המ תולגל ךיא תעדל שי ןבאה תא ונרחבש רחאל
. (הציקע וא הכישנמ ענמיהל ידכב) ןבאל תחתמ תועבצא וא םיידי סינכהל ןיא תישאר
ידכב םיפשוח ונחנאש דצה לומ דומעל אל רמולכ ,הרוחאמ ןבאה תא םירהל שי תינש
.(לשמל שחנ) ןבאל תחתמ חורבל קוידב טילחהש דחא ףא שוגפל אל
לכב ןיחבהלו תוארל היתחתמ בוט בוט לכתסהל תוריהזב ןבאה תא םירהל שי תישילש
.םינטקה וא םיווסומה םג םייחה ילעב
םייחה ילעבב עוגפל ילבמ תונידעו תוריהזב המוקמל הרזח ןבאה תא דירוהל שי תיעיברו
.היתחתמ םיאצמנה

ומכ םייח ילעב תויהל םילוכי (הלש ןותחתה קלחה) ןבאה לש הנוחגב יכ רוכזל ךירצ
החוחתה המדאב םג ןכו םש םג לכתסהל יאדכו הטמלמ ןבאל ודמצנש םיברקעו םישיבכע
רוחשה ןועפצה ומכ םישחנ ,תוריהזב ךא קודבל יאדכ םש םג ןבאל תחתמש
.המדאב רפחתהל םיגהונ

לבוי – הרופו הנהמ שופיח רבדמה תויח לע םויהל ןאכ דע
sade@boker.org.il ונלש ינורטקלאה ראודב לבקל חמשנ תוראהו תורעה תובוגת