תוינסכאה לע עדימ
תיבו ('םיעבורמ'ו 'םישושמ') תוינסכא יתש םנשי הדש רפס תיבב
– 150 כ לש קחרמב תואצמנ תוינסכאה .('גרובמה תיב') החראה
.םידומצ 'םיעבורמ'ה תיינסכאו החראה תיב .םהיניב 'מ

'גרובמה' תיב - החראה תיב

תוטימ 4 ינב םייתחפשמ םירדח 10 -ל םיקלחתמ החראה תיבב םירדחה
רדחב
חותפל ןתינ םירדחה לכב .רדחב תוטימ 2 ינב םייגוז םירדח 10 -ו
.תפסונ הטימב תשמשמה הפס

'םישושמ'הו 'םיעבורמ'ה תוינסכא

,םייתומוק תוטימ םכותמ םייתש ,רדחב תוטימ 6 שי ולא תוינסכאב
םיגזוממ םירדחה .םידומצ םיתורישו תחלקמ םירדחב
םירדח השולשו תוטימ 6 ינב םירדח 20 םנשי 'םיעבורמ'ה תיינסכאב
.םירדח 4 הסינכ לכב ,תוטימ 4 ינב
.עקרק ידומצ ,םירדח 24 'םישושמ' תיינסכאב

גרובמה תיב
גרובמה תיבב רדח
גרובמה תיב רצח
גרובמה תיב תירוחא רצח
םישושמה תיינסכא
םישושמה תיינסכאב רדח
םישושמה תיינסכאב רצח
םישושמ 'אשד'
םיעבורמה תיינסכא
םיעבורמה רצח
הדש רפס תיבב הלהנמה ךרעמ
.תוחוקלל תוריש תתל ותרטמ רשא הלהנמ ךרעמ םייק הדש רפס תיבב
הדש רפס תיבב רשכומ ןלהנמ