םירומל עדימ יפד
םירדחל ץוביש יפד

ץובישה ךרוצל .סיפדהל ןתינ םתוא word יכמסמ אוצמל ןתינ הז ףדב
םכתושרל םידמועה םירדחה רפסמ לע הדש רפס תיב םע םאתל שיגרובמה ץוביש יפד
םיעבורמ ץוביש יפד
םישושמ ץוביש יפד
יללכ ץוביש ףד
תוצובק ןוכדע ףד

שי הז ףד .סיפדהל ןתינ ותוא ,word ץבוקכ עיפומ הז ןוכדע ףד
רפס תיבל םויה ותוא לש ןוכדעל םאתהב העגהה ינפל םיימוי חולשל
.הדשתוצובק ןוכדע ףד
םירדח יוניפ להונ

םירדחה יוניפ יבגב הדש רפס תיבב םיגוהנה םילהנה םיטרופמ הז ףדב
לויטה םותבםירדח יוניפ להונ