.ש"סבה לש ץיקה תונטיק ז"ול
. ןגה תנטייק תינכות
יחה םוי 10/7
ןבאל תחתמ
+ םיחרפ םוי 9/7
הכירב
ןיעב רוקיב 8/7
גוח + תדבע
לושיב
םיקנוי םוי 7/7
הכירב +
גנינפה 6/7
תורכהו החיתפ
ילעב םייעובש
םיחמצו םייח
יח"ב רוקיב 17/7
םיביברב "בגנ
םישוח םוי 16/7
הכירב +
+ םיצע םוי 15/7
לושיב גוח
תויח םוי 14/7
הכירב + תופפועמ
ילעב םוי 13/7
תודגאב םייח
המדא םוי 24/7
גוח + (םוח)
לושיב
ריווא םוי 23/7
הכירב + (ףוקש)
רופצמ לויט 22/7
ןוינח דע יגח
העורה
שמש םוי 21/7
הכירב +(בוהצ)
םימ םוי 20/7
(לוחכ)
ץראה רודכ עובש
(עבטב עבצ)
לבנרק 31/7
!!םויס
ןוכסיח םוי 30/7
הכירב + םימב
העיסנ 29/7
תוקפלאה תווחל
ןומריצילו
רוזחמ םוי 28/7
הכירב +
תלוספ םוי 27/7
לושיב גוח +
תוכיא עובש
הביבסה

.ידוסי תנטיק