םידימלת יטירפת
רקוב תחורא
הזורא החורא
המח תיבלח החורא
תירשב החורא