רקוב תחורא טירפת
(םידימלת) רקב תחורא

.השק הציב / תשקשוקמ / ןיע / התיבח

.תישיא הנמכ אל – בלח ןדעמ

.תוקרי / ןופפלמ + הינבגע

'גטוק + הנבל הניבג

.ףסונ טלס גוס / סומוח

.םיצומח / םיתיז

.הנירגרמ /הביר /דלוקוש : םיחרממ

.בלח / הת /הפק סנ /רוחש הפק :המח היתש

.ץיקב תקתוממ הרק היתש