חטשל תיבלח הזורא החורא
השק הציב

(?) הבוהצ הניבג

(םימלש) ןופפלמ + הינבגע

.תולודג תוינמחל 2 וא תונטק תוינמחל 3

ירפ

לפוו

תיפורט