המח תיבלח
קרמ

חוולמ /אלוממ לפלפ / סקרוב / 2 הציפ – תירקיע הנמ

טלס / הנועה תוקרי

'גטוק וא הנבל הניבג

םחל

הביר + הנירגרמ

.םיצומח / םיתיז

.ףרוחב המח , ץיקב הרק – היתש

(תירשב החוראל ףסונב אלא הדיחי החוראכ תצלמומ אל)