תירשב החורא
.םוקמב טלס ץיקב וא קרמ

.רקב ,ודוה ,תויקנקנ ,לצינש וא ,ףוע : תירקריע הנמ

.סוקסוק /םיתיתפ / זרוא / א"ופת :תופסות

.םילשובמ תוקרי /תיעועש /םיאושיק /סרית /הנופא :לשובמ קרי

.הנועה תוקרימ יח טלס

.םיצומח

.םחל

.הנועה ירפ /חיטבא /תיחמצ הדילג /ןתפל :הנורחא הנמ

.ץיקב הרק תקתוממ היתש

תוקרי / סקרוב /יחמצ לצינש / הדיטשפ /סקטל – תינוחמצ הנמ
.םיאלוממ